MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 294 )

 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13’üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1 - KİRA BEDELİ

1.1. Konut Alanlarının Hesaplanması

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanıdır. Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

1.2. Meskende Korunmaları Mutlak Surette Zorunlu Bulunanlardan Alınacak Kira Bedeli

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10.03.1993 tarih ve 3871 sayılı Kanunla değişik 20’nci maddesi gereğince, korunmaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanların konut kira bedellerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak, söz konusu personelin yararlandığı konutlardan alınacak kira bedeli, konutların yakıt bedelleri ile tüm giderlerinin emekli personel tarafından karşılanması kaydıyla, yürürlükte bulunan aylık kira birim bedellerini belirleyen Genel Tebliğlerdeki bedellerin iki katı olarak tespit edilmiştir.

1.3. Kurum ve Kuruluşların Bedel Artırma Yetkisi

Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen şekilde hesaplanan kira bedelleri asgari olup, kurumlar konutların nitelik ve özelliklerini de dikkate alarak gerektiğinde daha yüksek kira bedeli belirleyebilirler.

1.4. Kira Bedelinden Yapılacak İndirimler

1.4.1. Bodrum Katlara İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları

Bodrum katlarda oturanlardan, hesaplanan aylık kira bedelinin %50’si indirilir. Zemin katın altındaki bölümler bodrum kat sayılır. Ancak, zemin kattan aşağıda birden fazla kat varsa, bu indirim yalnız en alttaki bir kat için uygulanır.

1.4.2.Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin tespitine yönelik yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen “Yurtiçinde bulunan kamu konutlarının aylık her bir metrekare için” kira bedelleri, bu Genel Tebliğin 1.2. ve 1.4.1. bölümleri dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) EK: 1’de yer alan illerde      % 50,

b) EK: 2’de yer alan illerde      % 45,

c) EK: 3’de yer alan illerde      % 30,

d) EK: 3’de olup da son nüfus sayımında belirlenen nüfusu 10.000’den az olan yerleşim yerlerinde      % 40,

e) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerlerde  % 70,

oranında indirim yapılır.

(Ek:RG-25/9/2014-29130) Ancak, EK:2 ve EK:3’de yer alan illerde olup, her yıl Ekim ayı verileri göz önünde bulundurularak hesaplanan doluluk oranının; kamu konutlarının tahsisli bulunduğu İdarenin personelinin konut talebinin yetersiz olması nedeniyle % 60’ın altına düştüğünün tahsisli İdarece tespit edilmesi üzerine, belirtilen illerdeki kamu konutlarının aylık kira bedellerine uygulanacak indirim oranlarının arttırılması bu İdarelerce talep edilebilir. Bu talep üzerine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, EK: 2 ve EK: 3’de yer alan illerde belirlenen indirim oranları bu Bakanlık tarafından % 50’ye kadar arttırılabilir. Yeniden belirlenen indirim oranı, doluluk oranının % 60’ın altına düştüğünün tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren beş yıl boyunca geçerli olur, bu sürenin sonunda doluluk oranları yeniden tespit edilir. Bu fıkra uyarınca tespit edilen indirim oranları belirtilen illerdeki kamu konutunda ikamet eden mevcut personele de uygulanır.

1.4.3. Kira Bedelinden Yapılacak İndirim Sayısı

Konutun bulunduğu yer de<ı style="mso-bidi-font-style: normal"> dikkate alınarak bu tebliğin 1.4.2 bölümündeki indirimlerden sadece birisi uygulanır.

1.4.4. İndirime Tabi Olmayan Kira Bedelleri

Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğleri ile belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi değildir.

1.4.5. Fazlası Dikkate Alınmayacak Kira Bedelleri

Kira bedelinin hesaplanmasında, konutların toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

1.4.6.Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Birim Bedellerinin Tespiti

Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

2 - YAKIT GİDERLERİ

2.1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, idarece yakıt temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt, Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanan kontenjan için geçerlidir. Bu halde, bütçe imkânları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur. Doğal gazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük söz konusu olmadığından (Devlet mahalleleri ve hizmet binası gibi aynı kazandan ısıtılan konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri idarelerce kesinlikle karşılanmayacak ve oturanlarca karşılanmaya devam edilecektir.

2.2. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlar ile söz konusu cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarınca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir.

2.3. Metrekare yakıt bedeli, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı cetvellere göre hesaplanan kontenjan yakıt miktarı için geçerlidir.

2.4. Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su gibi diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla, bu konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak yürürlükteki Genel Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen yakıt bedeli %50 indirimli olarak tahsil edilir.

2.5. Yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutlardan toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden  fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

2.6. Konutların boş kaldığı süreler için yakıt giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

2.7. Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarı, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre belirlenecek olup, bu miktar zorunlu nedenlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca azami % 100 arttırabilir. Arttırılan bu miktarın bedeli, gerçek miktarı üzerinden konutta oturanlardan, konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilir. Bu tahsilat, yılı temmuz ayından itibaren yapılır. (Ek cümle:RG-13/6/2014-29029) Ancak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, artırılan miktarın bedeli; gerçek bedeli üzerinden, bağımsız bölümün tüketimi kadar konutta oturanlardan tahsil edilir.

3 - İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.1. Yönetim ve Ortak Giderlerin Karşılanması

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yönetici tarafından yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, tüketimin gerçek miktarı kurumlarca teknik elemanlar vasıtasıyla hesaplanır ve tüketim bedelleri ilgililerden tahsil edilir.

3.2. Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler

Oturulan süre içinde;

a) Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,

b) Deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapılanlar ile uzun süreden beri onarım yapılamadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere kamu konutlarının küçük bakım ve onarım giderleri, (EK:4)

c) Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

d) Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler,

e) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları,

f) Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksikliklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

g) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

konutta oturanlar tarafından karşılanır.

3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler

Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,(EK:5)

d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,

e) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler,

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

4. KALDIRILAN HÜKÜMLER

14.10.1999 tarih ve 242 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ile diğer Milli Emlak Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

5. YÜRÜRLÜK

Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 


EK:1

1 - Ağrı

2 - Aksaray

3 - Ardahan

4 - Artvin

5 - Batman

6 - Bayburt

7 - Bingöl

8 - Bitlis

9 - Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri)

10 - Çankırı

11 - Erzincan

12 - Giresun

13 - Gümüşhane

14 - Hakkari

15 - Iğdır

16 - Kars

17 - Kırşehir

18 - Muş

19 - Siirt

20 - Sinop

21 - Şırnak

22 - Tunceli

 


EK:2

1 - Adıyaman

2 - Amasya

3 - Bartın

4 - Çorum

5 - Diyarbakır

6 - Elazığ

7 - Erzurum

8 - Kahramanmaraş

9 - Karabük

10 - Karaman

11 - Kastamonu

12 - Kırıkkale

13 - Malatya

14 - Mardin

15 - Nevşehir

16 - Niğde

17 - Ordu

18 - Rize

19 - Samsun

20 - Sivas

21 - Şanlıurfa

22 - Tokat

23 - Trabzon

24 - Van

25 - Yozgat

26 - Zonguldak

 


EK:3

1 - Adana

2 - Afyonkarahisar

3 - Ankara

4 - Antalya

5 - Aydın

6 - Balıkesir

7 - Bilecik

8 - Bolu

9 - Burdur

10 - Bursa

11 - Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada dışındaki ilçeleri)

12 - Denizli

13 - Düzce

14 - Edirne

15 - Eskişehir

16 - Gaziantep

17 - Hatay

18 - Isparta

19 - Mersin

20 - İstanbul

21 - İzmir

22 - Kayseri

23 - Kırklareli

24 - Kilis

25 - Kocaeli

26 - Konya

27 - Kütahya

28 - Manisa

29 - Muğla

30 - Sakarya

31 - Tekirdağ

32 - Uşak

33 - Yalova

34 - Osmaniye


(EK:4)

(Değişik:RG-1/2/2012-28191)

 

KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

1

Kırılan camların yenilenmesi,

2

Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),

3

Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,

4

Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,

5

Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,

6

Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,

7

Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,

8

PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,

9

Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,

10

Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,

11

Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,

12

Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,

13

Su tesisatının bakımı,

14

Lavabo onarımı,

15

Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

16

Duş teknesi ve küvet onarımı,

17

Duşakabin bakım ve onarımı,

18

Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,

19

Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,

20

Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,

21

Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,

22

Elektrik tesisatının bakımı,

23

Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

24

Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,

25

Aspiratör bakım ve onarımı,

26

Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),

27

Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

28

Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,

29

Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,

30

Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,

31

Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,

32

Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,

33

Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

34

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,

35

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,

36

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,

37

Boylerlerin bakım ve onarımları,

38

Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,

39

(Mülga:RG-28/6/2016-29756)

40

Çatı arası temizliklerinin yapılması,

41

Baca temizliği yapılması.

 


(EK:5)

(Değişik:RG-1/2/2012-28191)

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

Kullanım Ömrü

1

Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi

 

a. Ahşap kapı

20 yıl

b. PVC kapı

25 yıl

c. Ahşap pencere

20 yıl

ç. PVC pencere

25 yıl

d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl

25 yıl

2

Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi

20 yıl

3

Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi

 

a. Mutfak dolabı

10 yıl

b. Mutfak tezgahı (mermer)

10 yıl

c. Mutfak tezgahı (laminat)

10 yıl

ç. Seramik evye

10 yıl

d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl

10 yıl

4

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi

20 yıl

5

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi

 

a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)

20 yıl

b. Marley

15 yıl

c. PVC esaslı laminat

15 yıl

6

Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi

20 yıl

7

Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

8

Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

9

Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi

20 yıl

10

Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi

 

a. Duş teknesi

15 yıl

b. Banyo küveti

c. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl

15 yıl

10 yıl

11

Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi

15 yıl

12

Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

 

 

10 yıl

10 yıl

10 yıl

15 yıl

13

Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

14

Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi

10 yıl

15

Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması

_

16

Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)

10 yıl

17

Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası

10 yıl

18

Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi

_

19

Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi

20 yıl

20

Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi

_

21

Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması

Bir defaya mahsus yapılacaktır

22

Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi

_

23 (Değişik:RG-28/6/2016-29756)

Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve emniyet güçlerine ait konutlarda aşağıda belirtilen kamera, cihaz, sistem, makine, teçhizat vb.’nin tedarik, kurulum, işletme, bakım ve onarım giderleri ile yanda belirtilen sürelerde yenileme giderleri:

a. Çevre Emniyeti Kamera Sistemi, 

b. Kapalı Devre TV Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (KDTS),         

c. Evrak, Paket Kontrol Cihazı (EPDC) (X-Ray Cihazı),   

ç. Araç Altı Görüntüleme Sistemi,   

d. El Tipi Mobil Seyyar Araç Altı Görüntüleme Cihazı,

e. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi (KGKS),           

f. Plaka Tanıma Sistemi,     

g. Kablolu/Kablosuz Birlik/Lojman Alarm İkaz Sistemi,

ğ. Kapı Tipi Metal Detektörü (KTMD),            

h. Her Türlü Hidrolik ve Elektronik Kollu Bariyer,       

ı. Yol Kapanı ve Kirpi Gibi Mekanik Engelleme Teçhizatı,           

i. Akıllı Kart El Terminali,   

j. Blok Yol Bariyer Sistemi (Road Blocker),    

k. Kurşun Geçirmez Cam,  

l. Devriye Tur Kontrol Sistemi (DTKS),            

m. El Dedektörü, 

n. Apartman Girişlerine Şifreli Kilit ve Görüntülü Diafon (Tercihen Kayıt Yapabilen) Sistemi,

o. Jeneratör.        

Ayrıca, emniyetin sağlanması amacıyla her türlü nizamiye ve ani müdahale kuvveti binası, giriş kapısı, çevre emniyet duvarı, nöbet kulesi ve kulübesi yapım, işletme, bakım ve onarım giderleri.               

 

 

 

 7 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

 5 yıl

 5 yıl

 5 yıl

10 yıl

15 yıl

10 yıl

 5 yıl

 

10 yıl

15 yıl

 

-

24

Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları, radyotörler vb.) yenilenmesi

_

25

Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi

_

26

Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi

_

27

Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi

10 yıl

 

NOT

 

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6- EK:5’teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.

7- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5’teki listede yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterine dahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.