5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2023/2)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2022 yılı yeniden değerleme oranı olan %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 yedinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.