SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSÜGGM – 2022/1)

 

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

Reddedilen sayaçlar

MADDE 2- (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

Ücret tarifesi asma zorunluluğu

MADDE 3- (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

İdari para cezası

MADDE 4- (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSÜGGM  2021/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.