KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-27/3/2019-30727)  

(1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı (Ek ibare:RG-19/8/2020-31218)  veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

ç) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Bir önceki mali yıldaki (Değişik ibare:RG-19/8/2020-31218)  yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848)  iki yüz elli milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.

(2) (Ek:RG-19/8/2020-31218)(4) Merkez, gerekli görmesi halinde, (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan tutarı her bir başvuru için yüzde (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) 40’ına kadar artırabilir.

(3) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) (Değişik:RG-27/5/2022-31848) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları (Ek ibare:RG-25/3/2020-31079) ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.

(4) (Ek:RG-14/10/2021-31628) (Mülga ibare:RG-27/5/2022-31848) poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) beş yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorgulama ücreti

MADDE 4 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için (Ek ibare:RG-27/3/2019-30727)  KDV dâhil (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) 15 TL’dir. (Mülga cümle:RG-25/3/2020-31079) (…)

(2) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-19/8/2020-31218) 15 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.

Prim ve azami teminat tutarı

MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) cirosunun tamamı esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

 

(Değişik tablo:RG-27/5/2022-31848)

 

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

240 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

Azami teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ORAN (%)

ORAN (%)

ORAN (%)

ORAN (%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,20

1,40

30

3.000.001-5.000.000

0,45

0,70

1,05

1,23

30

5.000.001-10.000.000

0,42

0,60

0,85

1,05

30

10.000.001-15.000.000

0,40

0,50

0,60

0,88

30

15.000.001-20.000.000

0,35

0,45

0,55

0,79

30

20.000.001-25.000.000

0,32

0,40

0,50

0,70

30

25.000.001-40.000.000

0,29

0,37

0,47

0,65

30

40.000.001-65.000.000

0,26

0,33

0,42

0,58

30

65.000.001-100.000.000

0,24

0,30

0,37

0,53

30

100.000.001-175.000.000

0,22

0,28

0,34

0,49

30

175.000.001-250.000.000

0,20

0,26

0,32

0,47

30

 * (Ek dipnot :RG-19/8/2020-31218) Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı en son satır kullanılarak hesaplanır.

(2) (Ek:RG-27/3/2019-30727)  Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) 3.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) 3.000 TL olarak kabul edilir.(1)

(3) Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(4) Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) beş taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla (Ek ibare:RG-14/10/2021-31628) EFT/havale, (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

Risk değerlendirme

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-25/3/2020-31079) Alacak sigortası kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

(2) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin (Ek ibare:RG-27/3/2019-30727) tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin (Ek ibare:RG-27/5/2022-31848) yurt içi vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. (Ek cümle:RG-14/10/2021-31628) Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi limitleri

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

(Değişik tablo:RG-27/5/2022-31848)

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)

0-5.000.000

150.000

5.000.001-15.000.000

300.000

15.000.001-25.000.000

450.000

25.000.001-40.000.000

650.000

40.000.001-75.000.000

800.000

75.000.001-175.000.000

900.000

175.000.001-250.000.000

1.000.000

*(Ek dipnot :RG-19/8/2020-31218) (Değişik dipnot:RG-27/5/2022-31848) Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, alıcı başına 1.000.000 TL azami kredi limiti sağlanır.

(3) (Ek:RG-25/3/2020-31079)(2)(3) İkinci fıkrada belirtilen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami kredi limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-14/10/2021-31628) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.

(4) (Değişik:RG-27/3/2019-30727) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) azami sorumluluk tutarı, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır. (Ek cümle:RG-25/3/2020-31079) Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.

(5) (Ek:RG-27/3/2019-30727)  (Değişik cümle:RG-25/3/2020-31079) Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar için 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında işlem tesis edilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) dördüncü fıkrada belirtilen (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) azami sorumluluk tutarı ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.

Teminat oranı ve muafiyet

MADDE 8 – (1) Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, (Değişik ibare:RG-27/3/2019-30727)  %70 veya %90 olarak belirlenir.

(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

Komisyon ve diğer giderler

MADDE 9 – (1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı (Değişik ibare:RG-27/5/2022-31848) %17’dir. Söz konusu prim tutarının (Mülga ibare:RG-27/3/2019-30727) (…) (Değişik ibare:RG-19/8/2020-31218) %12’si  ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir. (Ek cümle:RG-14/10/2021-31628) Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.

(2) (Mülga:RG-27/5/2022-31848)

(3) (Mülga:RG-27/5/2022-31848)

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-19/8/2020-31218)

Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 2 –( Mülga:RG-19/8/2020-31218)

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (Değişik:RG-14/10/2021-31628)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 ____________

(1)  27/03/2019 tarihli ve 30727 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) Bu değişiklik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) 19/8/2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci  fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2018

30635

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

27/3/2019

30727

2.

27/5/2022

31848