MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,

b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.

(2) (Ek:RG-31/12/2020-31351) Bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmez.

Teknik düzenlemeler

MADDE 6 – (1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.

Uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.

(2) (Mülga:RG-31/12/2020-31351)

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.

Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-20/12/2018-30631)

(1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2018 ve 2019 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.

(2) 2018 veya 2019 yıllarının herhangi birinin tamamında faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, faaliyette bulundukları yıl için harmanlama yükümlülükleri devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-31/12/2020-31351)

(1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.

Yükümlülük devri

EK MADDE 1 – (Ek:RG-29/03/2019-30729)

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,(1)

b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.”

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

______

(1) Bu bent 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

20/12/2018

30631

2.       

29/3/2019

30729

3.       

 31/12/2020

31351