MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,

b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağları,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç)  (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) Misli sayım: Harmanlama yükümlülüğü hesaplamalarında bu Tebliğde belirlenen hammaddeler kullanılarak üretilen ürün miktarının belirlenen katsayı ile çarpılarak yükümlülük hesabına dahil edilmesi uygulamasını,

d)  (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) Girdi-Çıktı dengesi: İşleme lisansı sahibinin tesisine giren, çıkan ve stok değişimine uğrayan maddeler arasındaki ve bitkisel atık yağdan üretilen biodizel ile tesise kabul edilen bitkisel atık yağ miktarı arasındaki miktarsal tutarlılığı,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.

(2) (Ek:RG-31/12/2020-31351) Bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmez.

Teknik düzenlemeler

MADDE 6 – (1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.

Uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilir.

(2) (Mülga:RG-31/12/2020-31351)

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışındadır.

(5) (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) İşleme lisansı sahibi, biodizel teslimleri için düzenleyeceği fatura veya fatura yerine geçen belgede; satışı gerçekleştirilen biodizeli, üretiminde kullanılan hammadde türüne göre “Biodizel (Yerli Tarım Ürününden Üretilen) / Biodizel (Bitkisel Atık Yağdan Üretilen)” olarak ayrı kalemler halinde göstermekle yükümlüdür. Aynı belgede biodizelin harmanlama ürünü olup olmadığı açıklamasına da yer verilir.

(6) (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) Motorin ile harmanlanmak üzere temin edilen biodizel yeniden satışa konu edilemez.

(7) (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) Biodizel üretiminde kullanılan hammaddelerin kaynağını ve türünü ispatlayıcı belgeler 5 yıl süre ile işleme lisansı sahipleri tarafından saklanır.

(8) (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2) İşleme lisansı sahipleri; tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin olarak yeminli malî müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunar.

Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.

Misli sayım

MADDE 8/A –  (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2)

(1) Bitkisel atık yağlardan üretilen biodizel, harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında iki misli olarak sayılır.

(2) Kurumca yapılan kontrollerde işleme lisansı kapsamında yer alan tesisin girdi-çıktı dengesinin sağlanması zorunludur.

Yükümlülük devri

EK MADDE 1 – (Ek:RG-29/03/2019-30729)

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609) lisans sahibine devredilebilir.

(2) (Değişik:RG-25/9/2021-31609) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;

a) Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın (Değişik ibare:RG-25/9/2021-31609) Mayıs ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-20/12/2018-30631)

(1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2018 ve 2019 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.

(2) 2018 veya 2019 yıllarının herhangi birinin tamamında faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, faaliyette bulundukları yıl için harmanlama yükümlülükleri devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-31/12/2020-31351)

(1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 –  (Ek:RG-25/12/2021-31700)(2)

(1) 2020-2021 harmanlama döneminde harmanlanan biodizel miktarı, lisans sahiplerinin ilgili dönem yükümlülük hesaplamalarında, 1,2 katsayısı ile çarpılarak değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

______

(1) Bu bent 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

20/12/2018

30631

2.

29/3/2019

30729

3.

31/12/2020

31351

4.

25/9/2021

31609

5.

25/12/2021

31700