KURU ÜZÜM LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

 

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen (Ek ibare:RG-25/10/2018-30576) işlenmemiş kuru üzümün emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kuru üzümün depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile kuru üzüm lisanslı depoculuk faaliyetlerine dair diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik:RG-25/10/2018-30576) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Borsa: Aralarındaki sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya ürün senedi alım satımı konusunda yetkilendirilen ticaret borsasını,

c) Depolama hizmetleri: Lisanslı depoya kabul edilen kuru üzümün; tartılması, boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve şartlara uygun hale getirilmesi ve depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi hizmetleri,

ç) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

d) Kuru Üzüm: (Mülga ibare:RG-25/10/2018-30576) (…)  Vitis Vinifera L. türüne giren çekirdeksiz taze üzümlerin (Ek ibare:RG-25/10/2018-30576) bandırmalı ve bandırmasız kurutulmuş meyvelerini,

e) Lisans: Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

f) Lisanslı depo: Lisans kapsamında kuru üzümün (Değişik ibare:RG-25/10/2018-30576)  uygun koşullarda muhafaza ve ticarî amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

g) Lisanslı depo işletmesi/işleticisi: Kuru üzümün depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisansa sahip anonim şirketi,

ğ) Mudî: Depolama hizmetleri için kuru üzümü lisanslı depoya teslim eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Ürün senedi: Lisanslı depo işletmesince düzenlenen, kuru üzümün mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden kıymetli evrakı,

ı) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren Bakanlıkça lisans verilmiş laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişileri,

i) Yönetmelik: Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğini,

ifade eder.

Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

MADDE 5 – (1) Kuru üzümün depolanacağı lisanslı depoların;

a) Taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısının, kuru üzüme yabancı madde karışmasını ve kirlenmesini önleyecek, güneş ışığını ve rutubeti geçirmeyecek, kuru üzümü her türlü koku ve hava etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olması,

b) Tabanının ve duvarlarının yıkanabilir ve temizlenebilir özellikte malzemeden yapılması, duvarlarının ise aşınma ve dökülme yapmayacak malzemeden olması, (Mülga ibare:RG-25/10/2018-30576) (…) duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması, kapılarının geniş, sızdırmaz ve zararlıların girmesini engelleyecek nitelikte olması,

c) (Değişik ibare:RG-25/10/2018-30576) Kapalı olması ve sıcaklığın maksimum 24°C, oransal nemin ise % 45-65 arasında olmasını sağlayacak özellikte olması  kuru üzümün depolara aktarılması ya da depodan tahliyesi amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalışabileceği genişlikte boş alanların ve geçiş yerlerinin bulunması,

ç) Farklı yıl ürünü kuru üzüm ile çeşitli grup, tip, sınıf ve boydaki kuru üzümün karışmasını ve niteliklerinin bozulmasını önleyecek önlemlerin alınmasına elverişli büyüklükte ve nitelikte olması,

d) Yeterli (Mülga ibare:RG-25/10/2018-30576)(…) havalandırma sistemi, belgelendirilmesi suretiyle yeterli yangın söndürme sistemi, kaçak akıma ve neme karşı korumalı özel muhafazalı elektrik sistemi ile kuru üzümün depolara nakledilmesi için gerekli altyapı ve nakil sistemine sahip olması,

e) Depolama hizmetleri ve depolamayla ilgili ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek teknik donanıma sahip bulunması,

gereklidir.

(2) Bakanlık, depolanacak kuru üzümün (Değişik ibare:RG-25/10/2018-30576) uygun koşullarda muhafazasına yönelik gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini arayabilir ve uygulamaya koyabilir.

(3) Lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 5.000 tondan, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi ise 1.000 tondan az olamaz.

(4) Kuru üzümün depolanacağı yerler, belirli bir sistematiğe göre numaralandırılır. Depoların numaralandırılması giriş kapılarının üzerine yapılır, depo içindeki ünitelerin numaralandırılması ise kuru üzümün karışmasına mahal vermeyecek şekilde kolayca görülebilecek biçimde yapılır. Bakanlık, numaralandırmanın nasıl yapılacağı konusunda standart bir düzenleme yapıp zorunlu uygulamaya koyabilir.

(5) (Ek:RG-25/10/2018-30576) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.

Sermaye

MADDE 6 – (1) Lisanslı depo işletmesinin:

a) 5.000 ton için; 1 milyon TL,

b) 5.001 ila 10.000 ton için; 1,5 milyon TL,

c) 10.001 ila 15.000 ton için; 2 milyon TL,

ç) 15.001 ila 20.000 ton için; 2,5 milyon TL,

d) 20.000 tonu aşan her 5.000 ton için de ilave 500 bin TL

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.

Tartım makbuzu ve ürün senedi

MADDE 7 – (1) Yönetmelikte belirtilen bilgilere ek olarak:

a) Tartım makbuzunda, kuru üzümün yıl olarak hasat dönemi ve menşeine,

b) Ürün senedinde ise, kuru üzümün grubu, tipi, sınıfı, boyu, menşei ile yıl olarak hasat dönemine,

ilişkin bilgiler yer alır.

Kuru üzümlerin depoya kabulü

MADDE 8 –  (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/10/2018-30576)

(1) İşlenmemiş çekirdeksiz kuru üzümler Bakanlıkça belirlenen Çekirdeksiz Kuru Üzüm Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek depoya kabul ya da red edilir.

(2) Depolanmaya uygun olmayan, fermente olan, sağlığı olumsuz etkileyebilecek nitelik taşıyan ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara uygun olmayan kuru üzümler lisanslı depolara alınmaz.

Kuru üzümün tartımı ve depolanması

MADDE 9 – (1) Mevzuatına uygun olarak tartım işlemi ile analiz ve sınıflandırması yapılmış kuru üzümler lisanslı depoya kabul edilir. Kuru üzümler tartım ve analizi yapılana kadar, depolanmış ürünlerden ayrı olarak bunlar için ayrılmış farklı bölümlere konulur.

(2) (Değişik:RG-25/10/2018-30576) Rutubet oranı % 13’ün üzerinde olan kuru üzümler lisanslı depoya kabul edilmez.

(3) (Değişik:RG-25/10/2018-30576) Kuru üzümler ambalajlı olarak depolanır. Ambalajlar, yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve kontaminasyona (bulaşmaya) neden olmayacak özellikte malzemeden yapılmış olmalıdır. Kuru üzüm ambalajları, net kapasitesi 50 kg olan (+/- %10) gıdaya uygun ve UV ışınlarına dayanıklı polypropilen çuvallarda ya da en fazla 400 kg ürün alabilen gıdaya uygun plastik kasalarda muhafaza edilir. Depoda en fazla 8 adet çuval üst üste konulur. Ambalajlar, yaş ve rutubetli olmayan, havadar, serin yerlerde tutulur ve istiflerin havalandırılmasının sağlanması amacıyla sıralar arasında boşluk bırakılır.

(4) (Ek:RG-25/10/2018-30576) Kuru üzüm ambalajları duvar ve tavandan en az 50 cm uzaklıkta depolanır.

Kuru üzümün lisanslı depoya geçici olarak kabulü

MADDE 10 – (1) Kuru üzüm depolama amacından ziyade nakletme veya bir işletmede kullanılmak üzere kısa süreli muhafaza etme gibi amaçlarla lisanslı depoya en fazla 90 günü geçmeyecek şekilde geçici olarak kabul edilebilir. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, kuru üzüm sahibiyle kendisi arasında yaptığı özel sözleşme çerçevesinde kuru üzümü depolar ve depo ücret tarifesinden farklı olarak ücret talep edebilir. Ancak, bu şekilde kabul edilecek kuru üzümün miktarı, kuru üzümün depolama döneminin başlangıcını takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede kuru üzüm için tahsis edilen depolama kapasitesinin yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp azaltılabilir.

(2) Birinci fıkraya göre geçici olarak kabul edilen kuru üzüme ilişkin ürün senedi düzenlenmez. Ancak, bu kuru üzümün lisanslı depoda geçici olarak bulundurma amacı ortadan kalkarsa veya geçici depolama süresi aşılırsa ürün senedi düzenlenir.

(3) Geçici olarak depoya kabul edilen kuru üzüm, ürün senedi düzenlenen kuru üzümlerden ayrı olarak depolanır. Kuru üzümün geçici olarak depolandığı, hem depo hem de kayıtlarda gösterilir. Kayıtlarda, kuru üzümün ağırlığı ile mislen depolanan kuru üzümlerde kuru üzümün depoya konulmasından önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna ilişkin bilgiler de yer alır.

(4) Geçici olarak depoya kabul edilen kuru üzümlere ilişkin kuru üzümün sahibi ve lisanslı depo işletmesi arasında çıkan ihtilaflar, aralarındaki sözleşme ve genel hükümlere göre çözülür.

Kuru üzümün depolara yerleştirilmesi, ayrı depolanması ve teslimi

MADDE 11 – (1) Aynı yıl ürünü kuru üzüm; grup, sınıf, tip ve boyuna göre tahsis ve tasnif edilmiş, numaralanmış lisanslı depo ünitelerinde grup, sınıf, tip ve boyu aynı olan kuru üzüm ile karıştırılarak depolanır.

(2) Kuru üzüm mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, diğer kuru üzümler ile karıştırılmadan orijinal hali korunarak ayrı olarak depolanabilir. Bu durumda kuru üzümler, ayrı ünitelere konulur ve diğer kuru üzümlerle karıştırılmadan açıkça ve fark edilebilir şekilde işaretlenir. Ayrı depolanan kuru üzümlerin depodaki yeri kayıtlarda açık şekilde gösterilir.

(3) Diğer kuru üzümlerle karıştırılmadan aynen depolanan kuru üzümler, aynı orijinal haliyle; aynı grup, sınıf, tip ve boydaki diğer kuru üzümlerle karıştırılarak depolanan kuru üzümler ise ilk giren ilk çıkar metoduyla mudilere teslim edilir.

Kalite kaybı ile prim ve indirim tarifesi

MADDE 12 –(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/10/2018-30576)

(1) Depolanan kuru üzümün, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı alınıp ilan edilen cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esastır. Kuru üzümün karıştırılarak depolanması halinde ortaya çıkabilecek küçük kalite farklılıkları prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir.

(2) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilebilir kalite kayıpları içinde; küçük kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim, indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir sınırlar içindeki değerlere göre ürün teslim edilir.

(3) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilemez kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim ve indirim tarifesindeki oranları aşmış ise;

a) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden yüksek kaliteli (tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı mudi tarafından lisanslı depo işletmesine,

 b) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden düşük kaliteli (tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye,

ödenir.

(4) Kalite farklılığından dolayı bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde kuru üzümün niteliğine göre mudiye teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat esas alınır.

            Kuru üzümün korunması

MADDE 13 – (1) Lisanslı depo işletmesi, lisans askıya alınmış olsa bile her zaman, sorumluluğu altında bulunan kuru üzümün muhafazasında gerekli dikkati ve özeni gösterir.

(2) (Değişik:RG-25/10/2018-30576) Depo her zaman temiz olur ve yüksek sıcaklıktan, bu Tebliğde belirtilen nem aralığı dışındaki bir nem oranından, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlar ile yabancı kokular gibi diğer olumsuz unsurlardan korunur.

(3) Deponun, ambalaj ve paletlerin temizlik ve dezenfeksiyonunda TS 12611 Standardında kullanılması izin verilenler dışında herhangi bir madde kullanılmamalı ve yöntem uygulanmamalıdır.

(4) (Değişik:RG-25/10/2018-30576) Kuru üzüme zarar verebilecek hale gelmiş depolar, gerekli tadilatlar yapılıncaya ve kuru üzümün bozulmadan ve uygun şekilde depolanmasına elverişli hale getirilinceye kadar kullanılmaz.

Kuru üzümün azami depolama süresi

MADDE 14 – (1) Kuru üzümler hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle depolanabilir.

 (2) Kuru üzümün hasat dönemi, ürün sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir.

(3) Kuru üzümün depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2017

30025

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/10/2018

30576

2.