TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER

ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/9)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, distile alkollü içkilerin resmî kontrolleri için uygulanacak analiz metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) CAS: Bilimsel literatürde tanımlanmış her bir kimyasal bileşik için verilen Amerikan Kimya Derneğinin kayıt numaralarını,

b) Distile Alkollü İçkiler Tebliği: 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’ni,

c) EIPT: Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeğini,

ç) FID: Alev iyonlaşma dedektörünü,

d) GC: Gaz kromatografisini,

e) HMCE: İngiliz Gümrük ve Vergi Kurumunu,

f) HPLC: Yüksek performanslı sıvı kromatografisini,

g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,

ğ) IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğini,

h) Doğruluk: Analiz sonucu ve kabul edilen referans değer arasındaki yakınlığı,

ı) OIML: Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonunu,

i) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

j) Splitli enjeksiyon: Girişte bölünmeli enjeksiyon sistemini,

k) Splitless enjeksiyon: Bölünmesiz enjeksiyon sistemini,

l) Split/Splitless enjektör: Bölünmeli/Bölünmesiz enjektörü,

m) Tekrar edilebilirlik sınırı: Aynı numune, aynı kişi, aynı cihaz, aynı laboratuvar gibi tekrar edilebilirlik koşulları altında yapılan, belirli bir olasılık dâhilinde (genellikle %95) iki analiz sonucu arasındaki mutlak farkın geçmemesi gereken değeri,

n) TS: Türk Standartlarını,

o) Yeniden üretilebilirlik sınırı: Aynı numunede, standart metot kullanılarak, farklı kişiler, farklı cihaz veya farklı laboratuvar gibi tekrar üretilebilirlik koşullarında yapılan, belirli bir olasılık dahilinde (genellikle %95) iki analiz sonucu arasındaki mutlak farkın geçmemesi gereken değeri,

ö) UV: Ultraviyoleyi,

ifade eder.

Analiz metodu

MADDE 4 – (1) Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygunluğunun resmî kontrollerinde uygulanacak referans analiz metotları eklerde yer almaktadır.

a) Eklerde yer alan referans metotların haricindeki diğer analitik metotlar; bir laboratuvar yöneticisinin sorumluluğu altında, sonuçların doğruluğu ve kesinliği (tekrar edilebilirliği ve yeniden üretilebilirliği) eklerde verilen ilgili referans metotlardan elde edilen sonuçlara eşdeğer olması şartıyla kabul edilir. Şahit analizlerde, bu metotlar eklerde verilen referans analitik metotların yerini alamazlar.

b) Özel bir distile alkollü içkinin içerdiği maddelerin saptanması ve miktarının belirlenmesi için eklerde analitik referans metotlar düzenlenmemişse aşağıdaki metotlar kullanılır:

1) Uluslararası kabul edilen prosedürler düzeyinde geçerli kılınmış ve özellikle 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki kriterleri karşılayan analitik metotlar,

2) ISO’nun öngördüğü standartlara uygun metotlar,

3) OIV’nin tanıdığı ve bu Örgüt tarafından yayımlanan analitik metotlar,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sözü edilen metotların olmadığı durumda; doğruluk, tekrar edilebilirlik ve yeniden üretilebilirlik koşullarını sağlaması şartıyla, uygun başka bir analitik metot.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, 19/12/2000 tarihli ve (AT) 2870/2000 sayılı Distile Alkollü İçkilerin Analizi ile İlgili Topluluk Referans Metotları Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2013/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmî kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar 31/12/2017 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2013/11) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız