YETKİLİ TEKNİK SORUMLULARIN GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK

VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2016/22)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan teknik elemanların sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkili teknik sorumlu olmalarını, bunların görev ve yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, kurum/kuruluşlar ve firmalar ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; sadece yurt içinden yapılan başvurularda 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) kapsamında ulusal araç tip onayı için veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat için; firmada fiilen çalışan yetkili teknik sorumlular ile sözleşmeli çalışan serbest yetkili teknik sorumlu adaylarının Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen kurum/kuruluşlarca eğitimini, sınava alınmasını, bu kurum/kuruluşların görevlendirme esaslarını ve teknik sorumluların sertifikalandırılarak yetkilendirilmesini ve bunların görev ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Otomotiv mevzuatı kapsamında sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarında fiilen çalışan veya sözleşmeli çalışan teknik sorumluları,

b) Yurt dışından yapılan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı başvurularını,

kapsamaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlar için, ilgili diğer otomotiv mevzuatında yer alan hükümler uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013), 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’inde yer alan tanımlar bu Tebliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ilave olarak bu Tebliğde geçen;

a) AİTM Yönetmeliği: 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

b) Araç: MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinde tanımlanan motorlu araç veya römorku,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Eğitim: Teknik elemanların isteğe bağlı olarak katılabilecekleri ve mevzuat/tip onayı/tadilat konularında verilen eğitimi,

d) Firma: Otomotiv mevzuatında belirtilen ürünlerle ilgili imalat, ithalat veya tadilat işlemlerini yapan imalatçı, imalatçı temsilcisi, ithalatçı veya tadilatçıyı,

e) Kurum/kuruluş: Bu Tebliğin amaçları bakımından ilgili otomotiv mevzuatı ve tip onayı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin yetkili teknik sorumlu adaylarının eğitilmesi ve/veya sınava tabi tutulması faaliyetlerinde bulunmak ve sertifikalandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen kamu kurum/kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları, üniversite veya sivil toplum kuruluşunu,

f) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni,

g) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’i,

ğ) Otomotiv mevzuatı: Bu Tebliğin amaçları bakımından MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliği ile bu Yönetmelikler kapsamındaki araçlar ile ilgili yönetmelikleri ve tebliğleri,

h) SGM-2010/1 Tebliği: 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’i,

ı) Sınav: Teknik elemanların bu Tebliğ kapsamında sertifikalandırılabilmesi için zorunlu olarak katılacakları sınavı,

i) Teknik eleman: 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan, üniversitelerin makina, otomotiv, imalat, mekatronik, uçak, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya tarım makinaları dalında mühendislik eğitimi veren bölümlerinden/programlarından birinde yükseköğrenimini tamamlamış kişiyi,

j) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ile 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i,

k) Yetkili teknik sorumlu: Bakanlıkça yürütülen otomotiv mevzuatı çerçevesinde faaliyette bulunabilmesi için Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş tarafından yapılan sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkilendirilen teknik elemanı, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yetkili teknik sorumlu görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Bu maddenin dördüncü ila altıncı fıkralarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; imalatçıların veya yurt dışı firmaların yetkili temsilcilerinin (ithalatçı) ulusal araç tip onayı alabilmeleri veya AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat onayı alabilmeleri için bünyelerinde yetkili teknik sorumlu istihdam etmeleri veya dışarıdan yetkili teknik sorumlu ile sözleşme yaparak görevlendirmeleri zorunludur.

(2) Bir imalatçı veya yurt dışındaki imalatçının yetkili temsilcisi (ithalatçı) veya tadilat yapan firma, 11 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen yetki kapsamı uygun olan birden fazla yetkili teknik sorumluyu çalıştırabilir veya görev verebilir.  

(3) Yetkili teknik sorumlunun görev alacağı firmalarla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 500 adet ve daha fazla motorlu araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar ile 1000 adet ve daha fazla motorsuz araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, A sınıfı olarak kabul edilir.

 b) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 76 ila 499 adet arası motorlu araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar ile 76 ila 999 adet arası motorsuz araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, B sınıfı olarak kabul edilir.

c) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 75 ve daha az sayıda motorlu ve motorsuz araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, C sınıfı olarak kabul edilir.

ç) Firmaların kademe değiştirmelerinde, üst üste üç yıl içinde imal, ithal ve tadil ettiği araç sayısının ortalaması esas alınır.

d) Yeni faaliyete başlayan firmaların, başlangıçta kapasitesine göre sınıfı belirlenir.

e) Mücbir sebeplerden imalat/ithalat/tadilat yaptığı araç sayıları düşen firmaların iki yıl süre ile sınıfı değiştirilmez.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliği kapsamında A sınıfı firmalarda ya da firmanın teknik sorumlu sözleşmesi yaptığı 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde yetkili teknik sorumlunun fiilen (tam zamanlı) çalışması zorunludur. Bu durum ulusal tip onayı ile yapılan seri ithalat için de geçerlidir. A sınıfı firmalar yetkili teknik sorumluyu kendileri görevlendirir. AT tip onayı ile yapılan imalat veya ithalatta bu fıkra uygulanmaz.

(5) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde, bir yetkili teknik sorumlu B sınıfı firmalardan en fazla 6 firma ile sözleşme yapabilir.

(6) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde, C sınıfı firmalar için münferit imalat, ithalat ve tadilat işlemlerinde yetkili teknik sorumlu sözleşme sınırlaması yoktur. 6 adetten az B sınıfı firma ile sözleşmesi olan bir yetkili teknik sorumlu; münferit imalat, ithalat ve tadilat için de yetkili teknik sorumlu olabilir. 6 adetten az B sınıfı firma ile sözleşmesi olan bir yetkili teknik sorumlu; en fazla beş proje/gün esasına bağlı en fazla 100 adet/ay münferit imalat, ithalat ve tadilat projesi hazırlayabilir.

Yetkili teknik sorumluların görev ve yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinde yer alan imalatçının/imalatçı temsilcisinin sorumlulukları ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkili teknik sorumlunun görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İmalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi adına MARTOY, TORTOY veya MOTOY kapsamında ulusal tip onayı ve AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat onayı için başvuru yapar ve 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapar.

b) Tip onayı işlemleri kapsamında imalatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile Onay Kuruluşu veya teknik servis koordinasyonunu temin eder.

c) Tip onay testlerinin yapılması için imalatçı, yetkili temsilcisi veya tadilatçı adına hareket edebilir.

ç) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeleri, adı ve soyadı yer alacak şekilde ıslak veya elektronik imzalar ve firma kaşesi (elektronik de olabilir) ile onaylar.

d) Tip onayı testleri ve imalatın uygunluğunun incelenmesi aşamasında Onay Kuruluşu ve/veya teknik servis personeline nezaret eder.

e) Onayların alınması sonrasında alınan onayları iç kalite sistemine iletir.

f) İmalatın tip onayına uygunluğunu denetler, belirlenen uygunsuzluklar ile iyileştirmeleri ve gerekli tedbirlerin alınması için firma yönetimine ve Onay Kuruluşuna bilgi verir.

g) SGM-2010/1 Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk belgelerini imzalar (elektronik imza da olabilir).

ğ) Tip onayına uygun olmayan uygunsuzluk ve iyileştirme raporlarının takibini yapar, uygunsuzlukların ve düzeltme tedbirlerinin Onay Kuruluşu tarafından izlenebilmesi için üretimin uygunluğu raporlarına aktarılmasını sağlar veya koordine eder.

h) Tip onayına uygun olmayan üretimler için uygunluk belgelerini hiçbir şekilde imzalamaz, firmanın üretimin uygunluğu için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunur.

ı) İlgili tip onayının başvuru gerekliliklerinin yerine getirilmesi açısından, kendisini görevlendiren imalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile birlikte Onay Kuruluşuna ve teknik servise karşı sorumludur.

i) Görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin gelişmeleri, uygulama tarihlerini, detaylarını ve benzeri hususları takip etmek zorundadır.

j) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, aynı gün içinde farklı illerde bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz.

k) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, sözleşme yaptığı firmaları Onay Kuruluşuna ve kurum/kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmadığı firmalar adına bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz. Aynı şekilde, sözleşmesini feshettiği firmaları da bildirir.

 (2) Birinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri; A sınıfı firmalarda ya da firmanın teknik sorumlu sözleşmesi yaptığı 5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde fiilen çalışan yetkili teknik sorumlular için, otomotiv mevzuatı gereği bu konulardaki firma sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla firmada farklı kişilerin görevlendirilmesi durumunda, zorunlu değildir. Birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ithalatçı firmalar için geçerli değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Eğitim, Sınav ve Sertifikalandırma

Yetkili teknik sorumlu adaylarının başvurusu

MADDE 7 – (1) Eğitim ve/veya sınav için başvuran yetkili teknik sorumlu adayları; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinden hangisiyle veya hangileriyle ilgili olarak eğitim alacağını veya sınava gireceğini başvuru dilekçesinde belirtir.

(2) Adayların başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı beyanı, yabancılar için pasaport örneği.

c) Diploma fotokopisi.

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı nüshası başvuru esnasında ibraz edilir.

Eğitim

MADDE 8 – (1) Kurum/kuruluş, eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan özellikleri haiz personeli dışarıdan da görevlendirebilir. Otomotiv mevzuatı hazırlama veya tip onayı belgelendirme faaliyetlerinde en az beş yıllık tecrübeyi haiz Bakanlık personeli eğitim faaliyetlerine katılabilir.

(2) Eğitim konuları, müfredatı, tekniği, teorik ve pratik ders uygulamaları her yılbaşında ilgili kurum/kuruluş tarafından Bakanlığa bildirilir. 9 uncu madde çerçevesinde, yeknesaklığı sağlamaktan Bakanlık sorumludur.

Eğitim müfredatı

MADDE 9 – (1) Eğitim müfredatı, Bakanlık ve/veya görevlendirilen kurum/kuruluş ile ihtiyaç duyulması halinde konuyla ilgili tarafların görüşleri alınarak Bakanlık ve/veya görevlendirilen kurum/kuruluş tarafından hazırlanır.

(2) Eğitim müfredatı asgari olarak aşağıdaki konuları kapsar:

a) Temel otomotiv teknik mevzuat bilgisi ve teknik gelişmeler.

b) Tip onayı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin genel kurallar, prosedürler, dosya hazırlama tekniği ve benzeri hususlar.

c) Temel araç bilgisi ve teknolojisi.            

ç) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde, AİTM Yönetmeliği kapsamında seri ve münferit tadilat projeleri için araç projelendirme temel şartnamesi.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, teorik eğitimler uzaktan eğitim ile de yapılabilir.

Sınav

MADDE 10 – (1) Başvuru ve sınav yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Bakanlık veya Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum/kuruluş tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Bakanlık veya kurum/kuruluş, yılda en az bir defa sınav yapar.

(3) Bakanlık ve görevlendirilen kurum/kuruluştan oluşturulan ve ilgili birim amiri, daire başkanları ve personelinin de yer aldığı bir sınav komisyonunca sınav konu başlıklarına bağlı olarak sorulacak soru adedinin 4 katı kadar soru hazırlanarak soru bankası oluşturulur. Sınav yapan kurum/kuruluşlar, soru bankasından rastgele soru seçerek sınav sorularını oluşturur. Soru bankası, yılda bir defa komisyonca gözden geçirilir. Birden fazla kurum/kuruluşun görevlendirilmesi durumunda, sınav içeriği ve sorularında yeknesaklığı sağlamaktan Bakanlık sorumludur.

(4) Sınav, gizlilik ve bilgi saklama ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

(5) Sınav çoktan seçmeli test yöntemiyle yazılı veya elektronik olarak yapılır. Sınavda vaka çözümleri yer alabilir. İlave olarak, uygulamalı sınav da yapılabilir.

(6) Sınavlarda, puanlamada normal dağılım kuralı uygulanarak 100 üzerinden 70 puan alanların başarılı olduğu kabul edilir.

(7) Sınav sonuçları sınavı takip eden 20 iş günü içinde açıklanır.    

Sertifikalandırma ve sorumluluk

MADDE 11 – (1) Bakanlık veya kurum/kuruluş, sınavda başarı gösteren yetkili teknik sorumlu adaylarının sertifikalandırma işlemlerini yapar ve Ek-1’de yer alan Yetkili Teknik Sorumlu Sertifikasıyla yetkilendirir. 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla; her bir çerçeve mevzuat kapsamı için eğitim ve/veya sınav gerçekleştirilir ve yetki sertifikalarının kapsamı MARTOY, TORTOY, MOTOY veya AİTM Yönetmeliği olarak ayrı ayrı belirtilir. AİTM Yönetmeliği kapsamında yapılacak tadilatların belirtilmesi için sertifikada alt sınıflandırma da yapılır. Ayrıca, her yetki sertifikasına bir sicil numarası verilir. Aynı mevzuat kapsamında veya farklı kapsamlarda olmak üzere, birden fazla kurum/kuruluşun görevlendirilmesi durumunda, sicil numarası verilmesi işlemleri Bakanlık ve ilgili kurum/kuruluşlar arasında 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik altyapı ile takip edilir. Yetki sertifikalarının geçerlilik süresi üç yıldır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yeni görev alacak teknik elemanlar, geçici 1 inci maddede belirtilen teknik sorumlular ve yetki sertifikasının süresi dolan teknik sorumlular sınava girmek zorundadır. İlk defa teknik sorumlu olacaklar ve geçici 1 inci maddede belirtilen mevcut teknik sorumlular, sınavda başarılı olurlarsa Ek-1’de yer alan yetki sertifikasıyla yetkilendirilir. Bu Tebliğ kapsamında yetki sertifikası almış teknik sorumlular, yetki sertifikasının süresi dolduğunda veya dolmadan önce, yapılacak sınavda başarılı olurlarsa sertifikaları üç yıllığına vize edilir. Başarısız olanların sertifikaları otomatik olarak geçersiz olur.

(3) Teknik elemanlar yapılacak sınavlara eğitim almadan girebilirler. Ancak, bunlardan isteyenler sınava girmeden önce eğitim de alabilirler.

(4) Yetkili teknik sorumlu, herhangi bir sebeple otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyetlerini tamamen bırakması halinde on beş iş günü içinde sertifikasının iptali için Bakanlığı ve kurum/kuruluşu bilgilendirir.

Sertifikanın ve imza yetkisinin askıya alınması veya iptali

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ ve ilgili otomotiv mevzuatı hükümlerine ve gerektirdiği hususlara aykırı hareket ettiği veya usulsüz işlem yaptığı şikâyet üzerine veya piyasa gözetim ve denetim esnasında da dâhil olmak üzere, Bakanlık veya kurum/kuruluş tarafından tespit edilen yetkili teknik sorumlunun yetki sertifikası ve uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişilerin imza yetkisi otuz günlüğüne askıya alınır. Askı süresinde uygunsuzluğunu düzeltmeyenlerin sertifikaları iptal edilir. Yetki sertifikası iki kez iptal edilenler yetkili teknik sorumlu olmak için başvuru yapamazlar.

(2) Yetkili teknik sorumlunun bu Tebliğ kapsamındaki görev ve yükümlülükleri ile ilgili 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 ila 208 inci maddeleri kapsamında hüküm giymesi durumunda, yetki sertifikası doğrudan iptal edilir ve yetkili teknik sorumlu olmak için tekrar başvuru yapamaz. Yetki sertifikası iptal edilenlerin görevlendirildikleri/çalıştıkları imalatçı/ithalatçı/tadilatçı firmalar yapılan usulsüzlüğün veya aykırılığın giderilmesini sağlamak zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum/Kuruluşların Başvuruları, Değerlendirilmesi, Görevlendirme ve Denetleme

Başvurular

MADDE 13 – (1) Görevlendirilmek isteyen ve güncel TS EN ISO IEC 17024 standardına göre akredite olan kurum/kuruluş, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı bir dosya ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, kurum/kuruluşları görevlendirmek üzere davet edebilir. Başvuru dosyasında;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kurum/kuruluşun amacı ve sorumlulukları,

c) Kurum/kuruluşun organizasyon şeması,

ç) Eğitimi verecek personelin isimleri, iletişim bilgileri, eğitim durumu ve varsa sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş sertifikaların kopyaları,

d) Eğitim ve sınav olanakları hakkında yeterli donanım ve altyapı ile fiziki yerleşim durumunu gösteren bilgiler ve kroki veya plan,

e) Sahip olduğu kalite belgeleri, akreditasyon sertifikaları ve benzeri belgeler (Akreditasyon sertifikalarının Türkiye dışından alınması durumunda, yeminli tercüme bürolarından onaylı Türkçe suretleri ve TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi),

f) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,

g) Mali durumuna ilişkin bilgiler,

ğ) Faaliyet gösterilecek yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge,

h) Başvuruların değerlendirilmesinde faydalı olacağı düşünülen bilgileri ihtiva eden diğer dokümanlar,

ı) Bakanlık tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler,

yer alır.

(2) Kurum/kuruluşun bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösterecek personelinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimle ilgili yeterli bilgiye ve bu kapsamda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.

b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

c) Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkesine uymak ve bununla ilgili beyannameye sahip  olmak.

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde bahsedilen şartı sağlaması.

(3) Üniversitelerin kurum/kuruluş olarak görevlendirilmesi için başvuru rektörlükçe yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve görevlendirme

MADDE 14 – (1) Bakanlığa başvuran kurum/kuruluş, yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunması halinde MARTOY, TORTOY, MOTOY veya AİTM Yönetmeliği, SGM-2010/1 Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde teknik elemanların eğitilmesi ve/veya sınava tabi tutulması faaliyetlerinde bulunmak ve sertifikalandırmak üzere görevlendirilir ve Bakanlık tarafından kurum/kuruluşa görevlendirme yazısı verilir. Sınav yapma ve sertifika düzenleme konusunda Bakanlık tarafından sadece kamu kurum/kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar veya üniversiteler görevlendirilebilir. Bakanlık gerekli gördüğünde, teknik elemanların eğitimi ve/veya sınav işlemlerini bu Tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütebilir.

(2) Bakanlık internet sitesinde kurum/kuruluşun görevlendirildiği ilan edilir.

(3) Görevlendirme yazısında, görevlendirmeye ilişkin hususlara ilave olarak eğitim/sınav süresi, sınav soru adedi, sertifikaların düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili yöntemler, sınavdaki soru ve cevapların gizliliği ve benzeri hususlar ile sınav komisyonunun oluşturulması gibi konular da yer alabilir. Bu fıkrada belirtilen hususlarda uygulama birliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur.

(4) Kurum/kuruluşun değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi Bakanlığın takdirindedir. Yeni görevlendirmeler yapılırken, mevcut kurum/kuruluş sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından sınırlama yapılabilir.

Denetleme ve görevlendirmenin askıya alınması veya iptali

MADDE 15 – (1) Görevlendirilen kurum/kuruluşun denetimi, Bakanlık tarafından yılda en az bir defa resen yapılır. Gerekli görülmesi halinde bu süre beklenmeksizin de denetim yapılabilir. Denetimde görevlendirme kapsamına bağlı olarak;

a) Eğitim müfredatı ve teorik/pratik ders uygulamaları,

b) Eğitici kadrosuyla ilgili 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların kontrolü,

c) Personel, donanım, eğitim müfredatı gibi şartların devamının teyidi, varsa değişikliklerin eğitim kalitesine etkisi,

hususları değerlendirilir.

(2) Denetimler sonucunda, bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği, görevlendirme ile ilgili yerine getirmesi gereken şartlara uymadığı, hatalı işlem yaptığı, kusurlu ve/veya usulsüz davrandığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık görevlendirmeyi askıya alır. Bakanlığın görevlendirmeyi askıya alması durumunda, kurum/kuruluşun altmış gün içinde gerekli şart ve sorumlulukları yerine getirmemesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki faaliyeti iptal edilir. Aykırılığın giderildiğinin kanıtlanması halinde yeniden görev verilebilir.

(3) Aykırılık giderilene kadar eğitim ve/veya sınav faaliyetleri durdurulur. Görevi askıya alınan/iptal edilen kurum/kuruluş tarafından, eğitim ve/veya sınav ücretleri eğitim alan veya sınava girecek teknik elemanlara iade edilir. Görevi askıya alınan/iptal edilen kurum/kuruluş tarafından planlanmış eğitimler, eğitim alacak kişilerin mağdur olmaması için diğer bir kurum/kuruluş tarafından yapılabilir.

(4) Kurum/kuruluş, görevlendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesinden dolayı, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

(5) Görevlendirme ve sertifikalandırma aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen işlemler Bakanlıkça doğrudan iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bakanlık, Kurum/Kuruluşlar ve Firmalar ile İlgili Diğer Hususlar ve Sorumluluklar

Sorumluluklar

MADDE 16 – (1) Bakanlık ve görevlendirilen kurum/kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık veya kurum/kuruluş, bu Tebliğ kapsamında verdikleri yetki sertifikalarını geçerliliği bitiş tarihinden itibaren on yıl arşivler.

b) Kurum/kuruluş, görevlendirme kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek zorundadır.

c) Kurum/kuruluş, yaptığı tüm işlemlere ve verdiği sertifikalara ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları Bakanlığın incelemesine sunmak zorundadır. Ayrıca, bu kayıtları geçerliliği bitiş tarihinden itibaren on yıl süre ile saklar.

ç) Kurum/kuruluş, belirlenen prosedürler ve görevlendirilmelerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

d) Kurum/kuruluş, bu Tebliğ kapsamında çalıştırdığı personelde değişiklik olması durumunda on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

e) Kurum/kuruluş, görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin gelişmeleri takip etmek zorundadır.

f) Kurum/kuruluş; her takvim yılının sonunda, o yıl içinde yaptıkları eğitim, sınav ve sertifikalandırma işlemleri ile ilgili istatistiki bilgileri, çalışmalarını ve bu konudaki ayrıntılı mali bilançolarını, bir sonraki yıla ait yatırım planlarını, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik stratejik planlar ve benzeri bilgileri içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak zorundadır.

g) Görevlendirilen kurum/kuruluşlar eğitim/sınav konularında ve eğitim müfredatında yapılacak temel değişiklikleri Bakanlığa bildirir.

ğ) Bakanlık, düzenlenen sınavlara teknik elemanlar tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip on iş günü içinde itiraz edilmesi durumunda, inceleme yapılması ve kişiye bilgi verilmesi için ilgili birim amiri, daire başkanları ve personeli olacak şekilde itiraz komisyonu oluşturulur. Komisyon kararı oy birliğiyle alınır. Komisyon kararları ilgili kişilere bildirilir.(1)

h) Bakanlık, görevlendirilen kurum/kuruluşun faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ı) Kurum/kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kurum/kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

i) Kurum/kuruluşlar; piyasa koşullarını zorlamayacak, teknik elemanları ve firmaları zor duruma düşürmeyecek şekilde makul ücretler belirler ve eğitim/sınav ücretleri ile ilgili Bakanlığın uygun görüşünü alırlar. Bakanlık, ücretler ile ilgili tavan ve taban fiyat uygulamasını yürütür.

j) Kurum/kuruluşlar, güncel TS EN ISO IEC 17024 standardına göre akredite olur.

(2) Tip onayı işlemleri ile ilgili olarak yetkili teknik sorumlu ile Onay Kuruluşu ve/veya teknik servis elemanlarının birlikte görevlerini yerine getirmeleri sırasında, firmalar otomotiv mevzuatının öngördüğü gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır.

(3) Bakanlığa sunulan/bildirilen belge ve bilgilerin doğruluğundan, sunan/bildiren teknik eleman ve kurum/kuruluş sorumludur.

(4) Kurum/kuruluş, eğitim/sınav hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemez.

(5) Kurum/kuruluş, verdiği sertifikaların Bakanlığın ve gerektiğinde ilgili tarafların kullanımına açık bir şekilde elektronik ortamda izleme ve doğrulamayı sağlayacak altyapıyı kurar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eşdeğer unvan ve AİTM Yönetmeliği kapsamında işlemler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yetkili teknik sorumlu; sadece yurt içinden yapılan başvurularda MARTOY, TORTOY, MOTOY kapsamında ulusal araç tip onayı veya AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat için MARTOY, TORTOY, MOTOY, AİTM Yönetmeliği, SGM-2010/1 Tebliği ve diğer otomotiv mevzuatında geçen mühendis/yetkili mühendis/teknik sorumlu/yetkili teknik sorumlu ile görev ve yükümlülükler bakımından aynı anlamda olup, söz konusu mevzuat uygulamasında bu Tebliğde yer alan yetkili teknik sorumlu hükümleri geçerlidir ve uygulanır.

(2) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedler için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv, imalat, uçak veya mekatronik dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv veya tarım makinaları dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Hibrit ve elektrikli araçların projelerinde ilave olarak, projenin ilgili kısımları için elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi olan yetkili teknik sorumlu imzası da aranır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 18 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanması ile ilgili görevlendirme ve her türlü alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk sınavdan 6 ay sonra, yenilenmiş yetki belgesi sahibi olmayan teknik sorumluların belgeleri ve eşdeğer unvana sahip kişilerin yetkileri geçersiz hale gelir.

Mevcut kurum/kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü ve 14 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu Tebliğ yayımlanmadan önce diğer otomotiv mevzuatı çerçevesinde görevlendirilmiş olan kurum/kuruluşların yetkileri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte iptal olur.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

_____________

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 26/12/2017 tarihli ve Esas No:2016/16056 sayılı kararı ile Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız