BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642- 4.Mükerrer) Tebliğ kapsamındaki tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642- 4.Mükerrer)  Tebliğde yer alan tüketici ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-25/11/2022-32024)(1)

(1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddeleri, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)  Ticaret Bakanlığını ,

b) (Değişik:RG-31/12/2018-30642- 4.Mükerrer)   Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler: Sıvı ile temas edince hacmi artarak dekoratif bir görüntü oluşturan, ''su maymunu'', ''büyüyen su topları'', ''su boncuğu'', “su jeli”  gibi isimler ile bitki besini, dekorasyon, oyun vb. amaçlarla piyasaya arz edilen kapsül formundaki her türlü ürünü,

c) (Ek:RG-31/12/2018-30642- 4.Mükerrer)   Olduklarından farklı görünen çakmaklar: Bütan veya sıvı yakıt dâhil olmak üzere herhangi bir yakıtla çalıştırılabilen; şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakları veya açıkça çakmakları tutmak amacıyla tasarlanmış tutucuları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan; logolar, etiketler ile işaretlenmiş, yapıştırılan süsler, el işleri veya ısıyla bozulan kılıflarla süslenmiş çakmaklar haricindeki; 51 aylıktan daha küçük çocuklar tarafından genellikle tanınan veya bunların kullanımı için tasarlanmış herhangi bir nesneye benzeyen veya eğlendirici duyma etkileri veya canlandırma etkileri olan, sonradan sabitlenebilen herhangi bir bağlantı veya sonradan birleştirilebilen herhangi bir tutucu dâhil tüketiciler tarafından genellikle sigara, puro ve pipoların tutuşturulmasında kullanılan alev oluşturan ürünleri,

ç) (Ek:RG-31/12/2018-30642 - 4.Mükerrer)   Uçucu gaz içeren balon: Uçucu gazla doldurulan oyun, parti, organizasyon, açılış, tören, toplantı gibi etkinliklerde kullanılabilen her türlü balonu,

d) (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)    Yiyecek taklidi ürün: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünleri,

ifade eder.

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Bu (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)  Tebliğ kapsamındaki ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını karşılaması zorunludur. (Değişik cümle:RG-25/11/2022-32024)(1) Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, ilgili iktisadi işletmeci tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece bu Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir. (Ek cümle:RG-25/11/2022-32024)(1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından bu standartların tadil edilmesi, revizyonu veya iptal edilerek yerine yeni standart yürürlüğe konulması halinde, standartların güncel hali dikkate alınır.

Olduklarından farklı görünen çakmaklar

MADDE 5/A – (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)   

(1) Olduklarından farklı görünen çakmakların piyasaya arzı yasaktır.

Yiyecek taklidi ürünler

MADDE 5/B – (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)   

           (1) Yiyecek taklidi ürünler ya da bunların ayrılabilir kısımlarının, tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya yol açmaması gerekir.

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler

MADDE 5/C – (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)   

(1) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde piyasaya arz edilmesi yasaktır.

(2) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin piyasaya arzının mümkün olduğu yerlerde çocuklara satılması yasaktır. Bu ürünlerin ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve söz konusu ürün etiketlerinde tüketicinin satın alma kararı esnasında görebileceği şekilde, ürünün oyun amaçlı kullanılmamasına ilişkin uyarı bulunması zorunludur.

Uçucu gazla doldurulan balonlar

MADDE 5/Ç – (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)   

(1) Uçucu gazla doldurulan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaktır.

(2) Uçucu gaz içeren balonların piyasaya arz edildiği yerlerde, balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve helyum gazının yanıcı/parlayıcı bir gaz olmadığı hususunda, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutundaki bilgilendirme metni satış yerinin uygun bir yerine konulur.”

(Değişik ibare:RG-25/11/2022-32024)(1) İktisadi işletmecinin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bakanlık talep ettiği takdirde (Değişik ibare:RG-25/11/2022-32024)(1) ilgili iktisadi işletmeci, uluslararası akreditasyona sahip veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınmış test raporlarını ve/veya ürünün uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlığın talebi halinde söz konusu test raporu ve belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri de Bakanlığa sunulur.

Karşılıklı tanıma

MADDE 7 – (Değişik:RG-25/11/2022-32024)(1)

(1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kurallar, 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda temel gerekleri karşılamayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 10 – (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) (Değişik:RG-31/12/2018-30642-4.Mükerrer)  20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) (Ek:RG-31/12/2018-30642 -4.Mükerrer)   Diğer mevzuatta birinci ve ikinci fıkrada sayılan Tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin;

a) Ekinde yer alan tablonun 1, 2, 3, 9, 10, 11 ve 12 nci satırları 1/1/2017 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642-4.Mükerrer)  Ticaret Bakanı yürütür.

 

________

(1)    Bu değişiklik 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2016

29701

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/12/2018

30642 (4.Mükerrer)

2.       

 25/11/2022

32024 

3.       

 

 

 

Eki için tıklayınız.