İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/40)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10) ve 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) ile takip edilmekte olup, çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin Bulgaristan ve Polonya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 11/8/2014 tarihli ve 29085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/30) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Soru formu gönderilen Polonya’da yerleşik firmaların hiçbiri soru formunu doldurmamıştır. Bu sebeple soru formu gönderilen firmaların tamamı işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(3) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları üretici/ihracatçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine eksiklik bildirilen diğer firmalar ise verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(4) E. MIROGLIO EAD firmasının ülkemize soruşturma dönemi içinde 55. Fasılda yer alan eşya ihracatı 87 adet işlemden oluşmaktadır. Anılan firma ihracatçı üretici soru formunu tam ve eksiksiz olarak tarafımıza iletmiş, firmanın Bulgaristan’da yerleşik 3 adet tesisinin 2 tanesinde (Sliven ve Yambol fabrikalarında) 11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapılmıştır.

(5) BELOTEX 95 JSC firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize 55. Fasılda yer alan eşya ihracatı 1 adet işlemden oluşmaktadır. Anılan firmanın Bulgaristan’ın Zlatograd şehrinde bulunan üretim tesisinde 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerde yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/30)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, işbirliğinde bulunan taraflara ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 01/01/2011-31/05/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Polonya ve Bulgaristan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ülkemize ithalatı 2011 yılından itibaren sırasıyla 55 bin ton, 41 bin ton, 44 bin ton ve 42 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde ise sırasıyla 22 bin ve 19 bin ton ithalat yapılmıştır. 2011 yılında soruşturma konusu eşyanın Bulgaristan menşeli/çıkışlı ithalatının payı çok düşüktür. 2014 yılında ise %0,6’ya yükselmiştir. Polonya’nın ithalat içindeki payı 2011 yılında %0,8’den 2014 yılında %3,6’ya yükselmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Polonya’da yerleşik ihracatçı firmalardan soruşturma kapsamında işbirliğine gelen olmamıştır. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Polonya’da yerleşik ve soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında ÇHC menşeli ithalatta mevcut olan önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

(2) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları nezdinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmaların Bulgaristan’da üretim tesisleri bulunduğu ve ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Polonya ve Bulgaristan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan CIF bedelin %87’si oranındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı ve üretimlerini Bulgaristan’daki fabrikalarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaristan’da mukim E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Polonya ve Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

G.T.P ve Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (% CIF)

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

Bulgaristan

E.MIROGLIO EAD

 

BELOTEX 95 JSC

0

Diğer

87

Polonya

Tüm Firmalar

87

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.