SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ
ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının;

a) Depo edileceği bankayı,

b) Depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esasları,

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiyeleri yürütülen anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin birinci fıkrasına, 541 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Müdürlük: Ticaret Sicili Müdürlüğünü,

b) Sözleşme: Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi, limited şirketlerde şirket sözleşmesini,

c) Şirket: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,

ifade eder.

Alacağı bankaya yatırılacak olan alacaklılar          

MADDE 5 – (1) Tasfiye halinde bulunan şirketlerin bu Tebliğ kapsamındaki alacaklıları şunlardır:

a) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleşim yerleri bilinen ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılan kişiler,

b) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak yerleşim yerleri bilinmeyen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilen ve alacaklarını tasfiye memuruna bildirmeye çağrılan kişiler,

c) Tasfiye halinde bulunan şirketin ulaşılamayan ortakları.

Alacağın yatırılacağı banka

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kişiler yapılan çağrılara rağmen tasfiye halinde bulunan şirketin tasfiye memurlarına herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa, muaccel olan veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı, tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılır.

(2) Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra, ulaşılamayan şirket ortaklarının pay bedelleri ile pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlıktan üzerine düşen pay da yine birinci fıkra hükümlerine tabidir.

(3) Muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlar bu kapsamda değildir.

Alacakların veya pay bedellerinin yatırılacağı hesap

MADDE 7 – (1) Tasfiye memurunun başvurusu üzerine, tasfiye halindeki şirketin Vergi Kimlik Numarası ile vadeli Türk Lirası mevduat hesabı açılır.

(2) Tasfiye halindeki şirketin bilinen alacaklıları ile kendisine ulaşılamayan ortaklarına dair alacaklar; tasfiye memurlarınca, şirketin ticaret unvanı ve alacaklıya ilişkin mevcut kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle bir ay vadeli olarak yatırılır. Vade süresi dolduğunda, hesap aynı vade ile yenilenir.

Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması

MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder.

(2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.

(3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgileri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdürlükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerektiğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge talepte bulunana verilir.

(4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

Mevduata ilişkin zamanaşımı

MADDE 9 – (1) Tasfiye halinde şirket adına açılan mevduatın zamanaşımına uğraması hakkında 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.