BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ,

BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI

ORGANİZMALARIN ÜLKEYE GİRİŞİ VE/VEYA

ÜLKE İÇİNDE DOLAŞIMI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/59)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’inde listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımı esnasında tabi olacağı esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’inde listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların, bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımını kapsar.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki materyal için 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine,

b) 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 15 inci maddesine,

c) Avrupa Birliğinin 17/6/2008 tarihli ve 2008/61/AT sayılı Komisyon Direktifine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Faaliyet: Bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılan çalışmaları,

c) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ç) Karantina tedbiri: Bulaşık alanda veya etrafında zararlı organizmaların yayılmasını önlemek amacıyla alınan bitki sağlığı tedbirlerini,

d) Materyal: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaları,

e) Müdürlük: Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Müdürlükleri ile Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde listelenen zararlı organizmalar ve bu zararlı organizmalarla bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, Ek-3’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamları ile Ek-4 ve Ek-5’te yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve ülkemizde dolaşımı bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşları, Bakanlıkça araştırma yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, bu Tebliğ kapsamında bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkeye materyal girişi ve ülke içinde dolaşımını yapabilirler.

(3) Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluş belgesine sahip firmalar bu Tebliğ kapsamında, araştırma yetkisine sahip kurum, kuruluş ve üniversitelerle sözleşme yapma koşuluyla bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişi ve ülke içinde dolaşımını yapabilirler.

Başvuru esasları

MADDE 6 – (1) Tebliğ kapsamındaki faaliyet amacıyla zararlı organizmaların ülkeye girişini ve ülke içinde dolaşımını yapmak isteyenler bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan başvuru formuna araştırma kuruluşu olduğuna dair yetki belgesini ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat eder.

(2) Tebliğ kapsamındaki faaliyetler için bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişini ve ülke içinde dolaşımını yapmak isteyenler, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınan ithalat ön izninden sonra bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan başvuru formuna Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluş belgesi ve araştırma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar veya Üniversitelerle yapılan sözleşmeyi ekleyerek Müdürlüğe müracaat eder.

Materyalin ülkeye girişi ve ülke içinde dolaşımı

MADDE 7 – (1) Faaliyetin yapılacağı yerlerin karantina tedbirleri açısından uygunluğu giriş başvurusu yapılan Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından bu Tebliğin Ek-2’sine göre kontrol edilir veya ettirilir. Uygun bulunması durumunda onaylanır. Bu Tebliğin Ek-2’sindeki koşulların devam etmemesi durumunda verilen onay herhangi bir zamanda iptal edilir.

(2) Faaliyetin yapılacağı yerlerle ilgili onay verildikten sonra, Genel Müdürlük/Müdürlük tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Yetki Belgesi düzenlenerek faaliyette bulunacak kurum/kuruluşa verilir. Yetki belgesi ile materyalin ülkeye girişi veya ülke içinde dolaşımı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde sağlanır.

a) Materyalin ülkemiz menşeli zararlı organizma olması halinde; başvuru yapılan Genel Müdürlük tarafından zararlı organizmanın ülke içerisinde karantina koşulları altında dolaşımı için bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Yetki Belgesi düzenlenir. Yetki Belgesinde üçüncü ülkeye ait haneler boş bırakılır.

b) Materyalin yurt dışı menşeli zararlı organizma olması halinde; Ülkeye girişi için başvuru yapılan Genel Müdürlük tarafından zararlı organizmanın menşei ülkesince onaylanmış yazılı belgeler temel alınarak bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan yetki belgesi İngilizce düzenlenir ve düzenlenen yetki belgesi materyalin menşei ülkesindeki resmi makam tarafından onaylanır. Materyalin ülkeye girişinde gönderici ülke tarafından da onaylanan bu yetki belgesi aranır.

c) Materyalin yurt dışı menşeli bitki ve bitkisel ürün olması halinde; Ülkeye girişi için başvuru yapılan Müdürlük tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan yetki belgesi düzenlenir, ayrıca bitki ve bitkisel ürüne Bitki Sağlık Sertifikası eşlik eder. Bitki Sağlık Sertifikası eşliğinde gelen bitki ve bitkisel ürün için Yetki Belgesinin 13 no’lu hanesindeki onay aranmaz. Bitki Sağlık Sertifikasının ek deklarasyon kısmında “Bu materyal bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı hakkında Tebliğ hükümlerini karşılamaktadır” ifadesi bulunur.

ç) Materyalin ülkeye girişi Müdürlüklerin bulunduğu illerdeki gümrük idarelerinden yapılır.

d) Faaliyet kapsamında ülkeye girişi yapılan ya da ülkede dolaşımda olan materyalin giriş ve dolaşım süresince karantina tedbiri altında bulunması ile materyalin başvuru sırasında belirtilen saha ya da sahalara doğrudan ve hızlı bir şekilde hareketini ilgili müdürlük sağlar.

Kontroller ve izleme

MADDE 8 – (1) Faaliyetin yapılacağı ildeki Zirai Karantina Müdürlüğü, bu Müdürlüğün olmadığı illerde Genel Müdürlükçe görevlendirilen Zirai Karantina Müdürlüğü veya Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüğü veya Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü onaylanan faaliyetlerin kontrol ve izlenmesinden sorumlu olup, aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen karantina tedbirlerini, genel koşulları, tesisleri ve faaliyetleri deneme süresi boyunca uygun zamanlarda kontrol eder.

b) Onaylanan faaliyetlerin türüne bağlı olarak aşağıdaki prosedürler uygulanır:

1) Karantinadan çıkarılması öngörülen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için;

- Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler denemenin sonunda ilgili Müdürlükten izin almaksızın çevreye serbest bırakılamaz.

- Resmi olarak serbest bırakmadan önce bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, test edilmesi de dahil karantina tedbirlerine tabi tutulabilir. Bu hüküm Bitki Karantinası Yönetmeliğinde listelenmeyen ancak ülkemizde varlığı bilinen zararlı organizmalar için uygulanmaz.

- Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili test de dahil karantina tedbirleri; Zirai Karantina Müdürlüğü, bu Müdürlüğün olmadığı illerde Genel Müdürlükçe görevlendirilen Zirai Karantina Müdürlüğü veya Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüğü veya Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtilen hükümlere uygun olarak alınır.

- Testler ve bitki sağlığı kontrolü sonucunda zararlı organizmalarla bulaşık olduğu tespit edilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunlarla temas etmiş veya bulaşık bulunmuş diğer bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler zararlı organizmaların ortadan kaldırılması amacıyla imha edilmeli veya uygun karantina ve tasfiye işlemlerine tabi tutulmalıdır.

2) Onaylanan faaliyetler sonuçlandığında tüm materyal (zararlı organizmalar da dahil) ve faaliyetler esnasında bulaşık olduğu tespit edilen diğer materyal için;

-Bulaşık materyalle etkileşimde bulunan veya bulaşık olduğu tespit edilen (zararlı organizmalar ve bulaşık materyal de dahil) materyal ile tüm bitki bitkisel ürün ve diğer maddeler imha veya sterilize edilir ya da ilgili Müdürlük tarafından belirtilen işlemlere tabi tutulur.

-Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği yer ve tesisler ilgili Müdürlüğün belirlediği şekilde sterilize edilir ya da gerek duyulursa diğer bir yöntemle temizlenir.

c) Bitki Karantinası Yönetmeliğinde listelenen bir zararlı organizma veya ülkemiz açısından risk teşkil edebileceği düşünülen diğer zararlı organizmalarla herhangi bir bulaşma olduğunda veya faaliyet sırasında çevreye yayılımı tespit edildiğinde, faaliyetten sorumlu kişi tarafından ilgili Müdürlük derhal bilgilendirilir.

Girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler

MADDE 9 – (1) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-3’ünde belirtilen bitki, bitkisel ürünler ve yetiştirme ortamlarını içeren faaliyetler için başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Uygun bulunması durumunda faaliyet Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

(2) Onaylanan faaliyet için testleme dâhil karantina tedbirleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Test dahil karantina tedbirleri ilgili Müdürlük tarafından uygulanır.

Bildirim

MADDE 10 – (1) Müdürlük tarafından; bu Tebliğ kapsamında ülkeye girişine ve ülke içinde dolaşımına izin verilen bitki, bitkisel ürün miktarı, zararlı organizmalar ile bulaşık tespit edilenler ve alınan karantina tedbirleri bir liste halinde her yıl Aralık ayının 15’ine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

İdari yaptırım

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ülkeye girişi yapılan materyal hiçbir koşulda başka kişi ve kuruluşa Genel Müdürlüğün izni olmadan devredilemez.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.