OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ek-1,2 ve 3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen malların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracat işlemleri

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelere ek-1 ve ek-2’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen malların ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan mallar

MADDE 3 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579) (1)  

(1)  Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren ek-3/A'da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.

 

GTİP

MALLARIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar  Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

(2) (Ek:RG-7/2/2019-30679) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

_______

(1) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2014

28892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/12/2015

29579

2.       

 7/2/2019

 30679

3.       

 

 

 

 

(Değişik:RG-31/12/2015-29579) (1)  Ek-1

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

2903.79.30.00.59

 

Diğerleri (yalnız Flordibrom metan,

Bromdiflor metan,

Florbrom metan,

Flortetrabrom metan,

Diflortribrom metan (tüm izomerleri),

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri),

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri),

Flortribrom etan (tüm izomerleri),

Diflordibrom etan (tüm izomerleri),

Bromtriflor etan (tüm izomerleri),

Flordibrom etan (tüm izomerleri),

Bromdiflor etan (tüm izomerleri),

Florbrom etan (tüm izomerleri),

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri),

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri),

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri),

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri),

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri),

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri),

Florpentabrom propan (tüm izomerleri),

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri),

Triflortribrom propan (tüm izomerleri),

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri),

Brompentaflor propan (tüm izomerleri),

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri),

Diflortribrom propan (tüm izomerleri),

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri),

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri),

Flortribrom propan (tüm izomerleri),

Diflordibrom propan (tüm izomerleri),

Bromtriflor propan (tüm izomerleri),

Flordibrom propan (tüm izomerleri),

Bromdiflor propan (tüm izomerleri),

Florbrom propan (tüm izomerleri))

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

                                                                                                                                                 

 

(Değişik:RG-31/12/2015-29579) (1)  Ek-2

PEKİN

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.79.30.00.11

Flordiklormetan

2903.79.30.00.13

Klorflormetan

2903.79.30.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.30.00.59

Diğerleri

2903.79.80.00.00

Diğerleri

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

Ek-3/A

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

3307.10.00.90.11

Yalnız traş jelleri

3307.10.00.90.19

Yalnız traş köpükleri

3307.20.00.00.00

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00

Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05

Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3910.00

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

Ek-3/B

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)   

 

 

Ek-A

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ

PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

 

 

AFGANİSTAN

HOLLANDA

NİKARAGUA

ALMANYA

HONDURAS

NİUE

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İNGİLTERE

NORVEÇ

ANDORRA

IRAK

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ANGOLA

İRLANDA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

İSPANYA

PAKİSTAN

ARJANTİN

İSRAİL

PALAU

ARNAVUTLUK

İSVEÇ

PANAMA

AVRUPA BİRLİĞİ

İSVİÇRE

PARAGUAY

AVUSTRALYA

İTALYA

PERU

AVUSTURYA

İZLANDA

POLONYA

AZERBAYCAN

JAMAİKA

PORTEKİZ

BAHAMALAR

JAPONYA

ROMANYA

BANGLADEŞ

KAMBOÇYA

RUANDA

BARBADOS

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAİNT LUCİA

BELÇİKA

KARADAĞ

SAMOA

BELİZE

KATAR

SAN MARİNO

BENİN

KIRGIZİSTAN

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KİRİBATİ

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KOLOMBİYA

SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI

BOSNA-HERSEK

KOMORO ADALARI

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KONGO

SİNGAPUR

BRUNEİ

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SIRBİSTAN

BULGARİSTAN

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNA FASO

KUZEY KORE DEMOKRATİK

HALK CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SOLOMON ADALARI

CEZAYİR

KÜBA

SRİ LANKA

COOK ADALARI

LAOS (HALK CUM.)

ST. KİTTS VE NEVİS

ÇEK CUMHURİYETİ

LESOTHO

ST VİNCENT VE GRENADİNLER

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LETONYA

SUDAN

DANİMARKA

LİBERYA

SURİNAM

DOMİNİKA

LİHTENŞTAYN

SURİYE

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

SVAZİLAND

EKVATOR GİNESİ

LÜBNAN

ŞİLİ

EL SAVADOR

LÜKSEMBURG

TACİKİSTAN

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ERİTRE

MADAGASKAR

TAYLAND

ESTONYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TİMOR-LESTE

ETİYOPYA

MALDİV ADALARI

TOGO

FAS

MALEZYA

TONGA

FİJİ

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

FİLDİŞİ SAHİLİ

MALİ

TUNUS

FİLİPİNLER

MALTA

TUVALU

FİNLANDİYA

MARSHALL ADALARI

TÜRKMENİSTAN

FRANSA

MAURİTİUS

UGANDA

GABON

MEKSİKA

UKRAYNA

GAMBİYA

MISIR

UMMAN

GANA

MİKRONEZYA

URUGUAY

GRENADA

MOĞOLİSTAN

ÜRDÜN

GUATEMALA

MOLDOVA

VANUATU

GİNE

MONAKO

VATİKAN

GİNE-BİSSAU

MOZAMBİK

VENEZUELLA

GUYANA

MYANMAR

VİETNAM

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

NAMİBYA

YEMEN

GÜNEY SUDAN

NAURU

YENİ ZELANDA

GÜRCİSTAN

NEPAL

YUNANİSTAN

HİNDİSTAN

NİJER

ZAMBİA

HIRVATİSTAN

NİJERYA

ZİMBABWE

İRAN

BOTSVANA

ÇAD

CİBUTİ

EKVATOR

BAHREYN

BOLİVYA

PAPUA YENİ GİNE