İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; (1)

a) (Mülga:RG-17/10/2020-31277)

b) İnternet alan adı (İAA): “.tr” uzantılı internet alan adını,

c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşuna transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

ç) İnternet alan adı sahibi (İAAS): “.tr” uzantılı internet alan adı sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

e) Kayıt kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden tarafı,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren veri tabanını,

h) (Ek:RG-17/10/2020-31277) Teminat: Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zarara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda banka teminat mektubu olarak alınan güvence bedelini,

ı) Test izni: KK’ların ilgili sistemlerinin TRABİS ile teknik açıdan uyumlu çalışabilirliğinin test edilmesi için verilen izni,

i) .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,

j) TRABİS-KK: İnternet Alan Adları Yönetmeliği veya Kurum tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurum tarafından belirlenen şartlarda, TRABİS bünyesinde faaliyet yürüten Kayıt Kuruluşunu,

k) Yetki kodu: (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) TRABİS tarafından her İAA için ayrı ayrı tanımlanan (Mülga ibare:RG-17/10/2020-31277) (…) ve transfer işlemlerinde kullanılan şifreyi,

l) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnternet Alan Adları Yönetmeliği”ni,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Kuruluşlarının Belirlenmesi

Ön yeterlilik şartları

MADDE 4 – (1) KK olmak için başvuruda bulunan taraflar Ekte belirtilen formu doldurarak ön yeterlilik şartlarını taşıdıklarını belgelendirirler.

(2) Sunulan belgelerde KK adayının açık ve tam adı yer alır.

(3) Ön yeterlilik şartlarını taşımayan başvurular Kurum tarafından reddedilir.

Başvuru

MADDE 5(1) (Değişik:RG-10/6/2023-32217) KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve Ekte belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yüz bin Türk Lirası teminatı, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibarıyla en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar. Bu teminatın bedeli her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

(2) Başvuru Kurum tarafından incelemeye alınır ve başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kurum gerekli görmesi halinde yerinde inceleme yapar.

(3) Başvurusu uygun bulunan taraflara test izni verilir. Başvurusu uygun bulunmayan taraflara gerekçesiyle birlikte Kurum tarafından bilgilendirme yapılır. Uygun bulunmayan hususların giderilmesi halinde tekrar başvuru yapılabilir. (Ek cümle:RG-17/10/2020-31277) Tekrar başvuru yapılmaması halinde teminat mektubu iade edilir.

Test süreci

MADDE 6 – (1) Test izni verilen KK adayı;

a) Test sürecinde edineceği bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz,

b) Test sürecinde, gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem yapar,

c) Test izni verildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde test sürecini tamamlar.

(2) Kurum, KK adayının kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmayan sorunlar bulunması halinde ek süre verebilir.

(3) Kurum test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayamayan adayın KK olmak için yapmış olduğu başvuruyu reddeder, bu durumu KK’ya gerekçesi ile birlikte bildirir ve teminat mektubunu iade eder.

Faaliyete başlama ve başvurunun yenilenmesi

MADDE 7 – (1) KK adayına, test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığının tespit edilmesini müteakip Kurum tarafından KK faaliyet belgesi verilir ve KK’nın adı Kurumun internet sayfasında KK listesi altında yayımlanır.

(2) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Kurumun internet sayfasında adının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamayan veya altı ay içerisinde faaliyete başlamış olsa bile sonraki süreçte 6 ay ve daha fazla süre boyunca faaliyet belgesi kapsamında hiç faaliyet göstermemiş olan KK’ların faaliyet belgesi iptal edilir ve teminatı gelir kaydedilir.

(3) KK faaliyet belgesi, KK adının Kurumun internet sayfasında yayımlanmasından itibaren otuz altı ay süreyle geçerlidir.

(4) Geçerlilik süresinin dolmasına asgari beş ay kala KK yeniden başvuru yapabilir. Bu başvuruda Kurum tarafından uygun görülmesi halinde test süreci işletilmeyebilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde KK teminat mektubunu yenileyerek Kuruma sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri

Teknik altyapıya ilişkin kurallar

MADDE 8 – (1) Kurum tarafındaki teknik altyapının unsurlarında ve TRABİS’e ilişkin teknik hususlarda değişiklik yapılması halinde KK, Kurum tarafından belirtilen süre içinde bu değişikliğin gereğini kendi altyapısında uygular.

(2) KK yazılım geliştirirken gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem yapar. (Ek cümle:RG-10/6/2023-32217) KK gerçek sisteme bağlanırken test sistemine bağlantı yaptığı IP adresinden/adreslerinden farklı IP adresi/adresleri kullanır.

Personel

MADDE 9 – (1) KK yürütmekte olduğu faaliyete uygun nitelik ve nicelikte idari ve teknik personel çalıştırır.

Güvenlik

MADDE 10 – (1) KK kendi sistemlerinin ve TRABİS ile yaptığı ağ bağlantısının güvenli olması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu güvenliğe ilişkin herhangi bir ihlal veya ihlal şüphesi olması durumunda KK derhal tedbir alır ve TRABİS’i bilgilendirir.

(3) KK’nın TRABİS’in bütünlüğüne, gizliliğine, güvenliğine, erişilebilirliğine zarar verdiği ya da verme ihtimali bulunduğu hallerde, Kurum KK’nın TRABİS’e erişimini geçici bir süre için veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda TRABİS, KK’yı bilgilendirir.

(4) KK internetin istikrarını veya operasyonel bütünlüğünü bozacak işlemler yapmaz.

(5) KK kendi yetkili personeli dışında hiçbir tarafın TRABİS’e erişimine izin vermez.

(6) KK İAAS’ye ve İAA başvuru sahiplerine hizmetlerini 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınmış sertifika marifetiyle ve uluslararası geçerliliği olan güvenli teknolojiler kullanan internet sayfasından sunar.

(7) KK kullandığı cihaz ve sistemler ile sunduğu hizmetlerin bütünlüğünü, gizliliğini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlar.

(8) KK kullandığı ödeme sistemlerinde ilgili mevzuatta yer alan ve diğer tüm güvenlik tedbirlerini alır.

Verilerin saklanması ve paylaşılması

MADDE 11 – (1) KK tahsisine aracılık ettiği İAA’lara ilişkin bilgi ve belgeler ile bu İAA’lar için bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerin kayıtlarını (log) günlük olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun zaman damgası ile korumak suretiyle faaliyeti boyunca saklar. KK İAA’nın kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra en az on yıl süre ile bu bilgi ve belgelerin saklanmasını sağlar.

(2) KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri (Mülga ibare:RG-17/10/2020-31277) (…) yedekler. KK bu yedekleri farklı bir yerleşkede ve en az asıl veriler kadar güvenli şartlarda saklar. KK kendi yerleşkesindeki verilerin yanında farklı yerleşkedeki verilerin de güvenliğinden sorumludur. (Ek cümle:RG-17/10/2020-31277) KK tarafından alınan yedeklerin alınma periyodu, saklanma süreleri ve şartlarına ilişkin Kurum tarafından kurallar tanımlanabilir.

(3) İAA’ya ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince bilgi ve belge isteme hakkına sahip devlet kurumları tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge KK tarafından ilgili kuruma sağlanır.

Bayi

MADDE 12 – (1) KK İAA’lara ilişkin işlemleri üçüncü taraf olan bayiler aracılığıyla yürütebilir. Ancak Kurum sadece KK’nın TRABİS’e erişimine izin verir.

(2) (Değişik:RG-10/6/2023-32217) Bir bayi ile çalışılması durumunda KK tarafından söz konusu bayinin faaliyete başlama tarihi, faaliyetin sona erme tarihi, iletişim bilgileri ile bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler on iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Bayi tarafından mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlalin KK tarafından yapıldığı kabul edilir.

(3) KK, bayisinin internet sayfasında, kendi adı ve iletişim bilgileri ile Kurum tarafından onaylı KK olduğu bilgisine yer verilmesini sağlar. KK kendi internet sayfasında bayilerini ilan eder.

Diğer yükümlülükler

MADDE 13 – (1) KK;

a) İAAS’nin İAA’ya sahip olmak için gerekli şartları kaybetmesi, İAAS’nin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi, İAAS’nin ilgili mevzuatı ihlal ettiğine ilişkin bilgi olması, İAA’nın tahsisinin iptaline yönelik mahkeme veya UÇHS kararı bulunması hallerinde TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,

b) İAA’ya ilişkin bir adli süreç veya uyuşmazlık çözüm süreci başlatıldığı yönünde bir bilgi aldığında TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,

c) İAA ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hükümleri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla ve İAA işlemlerinin gereğini yerine getirmek dışında hiçbir amaç için kullanmamakla,

ç) Kurumun talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri Kuruma derhal sunmakla,

d) Uyuşmazlık çözümü mekanizmasında KK’nın yapması gereken tüm yükümlülükleri titizlikle ve ivedilikle yerine getirmekle,

e) Kötü niyetli İAA tahsisine karşı tedbir almakla,

f) Transfer işlemleri için gereken süreci İAAS’nin kolaylıkla tamamlamasını sağlamakla,

g) Faaliyete geçmek için Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) on (10) işgünü içinde Kuruma bildirmekle,

ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

h) Devletin İAA strateji ve politikalarına uyum sağlamakla,

ı) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuata uymakla,

i) (Ek:RG-17/10/2020-31277) TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla,

j)  (Ek:RG-17/10/2020-31277) Bir önceki yıla ait ve internet alan adı işlemlerine ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermekle,

yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnternet Alan Adı Yaşam Çevrimi

İnternet alan adı başvurusu

MADDE 14 – (1) İAA başvuruları KK internet sayfasında yer alan elektronik başvuru formunun başvuru sahibi tarafından doldurulması suretiyle yapılır.

(2) KK, elektronik başvuru formunun başvuru sahibinden alınması sırasında;

a) Başvuru sahibinin;

1) KK’ya tam ve doğru bilgiler vereceğini, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal KK’ya bildireceğini,

2) Üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini,

3) İAA’yı hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını,

4) (Değişik:RG-10/6/2023-32217) İAA’ya ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağını, KK’ya bildirmiş olduğu ad, soyad ve elektronik posta bilgilerinin uyuşmazlık çözüm süreci kapsamında ilgili UÇHS veya şikayetçi ile paylaşılacağını,

5) KK’lar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapacağını,

6) Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta geçen iptal hallerinde İAA’nın iptal edileceğini,

7) İptal veya feragat durumunda bu işlemlerin İAAS lehine bir hak doğurmayacağını,

8) Başvuru esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin kendisine yapıldığını,

9) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyacağını,

kabul, beyan ve taahhüt etmesini sağlar.

b) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Başvuru sahibine; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür.

c) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Başvuru sahibi gerçek kişi ise, başvuru sırasında aşağıdaki bilgileri alır:

1) Ad, soyad,

2) Telefon,

3) Adres,

4) T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası,

5) E-posta adresi,

6) Varsa faks,

7) Varsa internet sitesi adı,

8) İdari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,

9) Kurum tarafından uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.

ç) (Ek:RG-17/10/2020-31277) Başvuru sahibi tüzel kişi ise başvuru sırasında aşağıdaki bilgileri alır:

1) Unvan veya kuruluş adı,

2) Telefon,

3) Adres,

4) Vergi kimlik numarası,

5) E-posta adresi,

6) Varsa faks,

7) Varsa internet sitesi adı,

8) İdari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,

9) Kurum tarafından uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.

(3) KK, aldığı İAA başvurularını derhal TRABİS’e iletir.

(4) TRABİS gerekli görmesi halinde kontroller yapabilir ve başvuruyu reddedebilir. KK, başvuru sahibini başvurusunun ret gerekçesi konusunda derhal bilgilendirir.

(5) TRABİS tarafından onaylanan başvuru sonrasında İAA kaydı veri tabanına girilir ve İAAS KK tarafından derhal bilgilendirilir.

(6) KK, İAA tahsisi yaparken başvuru sahibini İAA tahsisi dışında başka bir hizmeti almak zorunda bırakmaz.

(7) Belgeli tahsis gerektiren başvurularda uygulanacak usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. (Mülga cümle:RG-17/10/2020-31277) (…) (Mülga cümle:RG-17/10/2020-31277) (…)

(8) (Mülga:RG-17/10/2020-31277)

(9) (Mülga:RG-17/10/2020-31277)

(10) Başvuru sırasında İAA yazımında yapılan maddi hatalar İAA’nın tahsisine kadar düzeltilebilir. Başvuru süreci sonunda TRABİS’e iletilen ve tahsisi yapılan İAA için maddi hata düzeltmesi yapılmaz. (Ek cümle:RG-10/6/2023-32217) Ancak Kurum uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

TRABİS’e gönderilecek veriler

MADDE 15 – (1) KK başvuruların mevzuata uygun olduğunu kontrol ettikten sonra TRABİS’e iletir. (Değişik cümle:RG-17/10/2020-31277) KK başvuru sırasında aldığı bilgileri ve Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve elektronik belgeleri TRABİS’e gönderir. Bu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde KK bunların güncel hallerini derhal TRABİS’e iletir.

(2) (Yeniden düzenlenen fıkra:RG-10/6/2023-32217) KK tarafından İAA tahsis işlemleri sırasında sistemsel hatadan kaynaklanan kayıtların bildirilmesi veya Kurum tarafından resen tespit edilmesi durumunda, Kurum bu kayıtların düzeltilmesine karar verebilir.

İnternet alan adı sahiplerinin şikâyetlerinin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) KK, İAA başvuru sahibinin veya İAAS’nin UÇHS kapsamındaki hususlar hariç olmak üzere şikâyetlerini kabul eder. KK şikâyetin elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve gelen şikâyetleri en geç bir ay içinde sonuçlandırır. Bu süre sonunda cevap alamayan kişiler şikâyetlerini Kuruma bildirir.

(2) KK, hakkında iletilen şikâyetlerin (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) yönettiği toplam İAA sayısının yüzde 2’sini geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) KK şikâyetleri almak ve analiz etmek için uygun sistemleri kurar. Bu sistemler vasıtasıyla asgari her altı ayda bir şikâyetlere ilişkin verileri analiz ederek sistematik problemleri tanımlar ve bu problemleri giderir.

(4) Bir şikâyete ilişkin her türlü bilgi ve belge 11 inci maddede yer alan verilerin saklanması yükümlülüğü çerçevesinde saklanır.

(5) Şikâyetlerin bildirilmesi ve çözümü ile ilgili ücret talep edilmez.

İnternet alan adı sahiplerinin bilgilendirilmesi

MADDE 17 – (1) KK İAAS’lere aşağıdaki bilgileri İAA’ya ilişkin hizmetleri sunduğu internet sayfası üzerinden sağlamakla yükümlüdür;

a) Kurumun internet sayfasında göründüğü şekliyle KK’nın yasal/açık adı,

b) Açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası,

c) İAA tahsislerinin ne kadar sürede tamamlanabileceği,

ç) İAA tahsisi, iptali, yenilemesi, transferi gibi süreçler,

d) İAAS’lere ve başvuru sahiplerine müşteri desteği verilmesi için KK çağrı merkezi bilgileri,

e) İAAS’nin hakları,

f) İAAS’leri etkileyen mevzuat, politika değişiklikleri veya KK’nın işleyişi ve süreçleri,

g) Kurum tarafından talep edilmesi halinde İAAS’yi ilgilendiren konularda mevzuatta yapılan değişiklikler,

ğ) İAA’lar ile ilgili işlem ücretleri,

h) İAAS’nin talebi üzerine İAA hizmetlerini başka hizmetlerle bütünleşik olarak sunması halinde, İAA’ya ilişkin hizmetlerin yalın ücretleri.

(2) KK, İAAS’lere aşağıdaki bilgileri asgari e-posta ile sağlamakla yükümlüdür;

a) İAAS’nin talebi üzerine kişinin kendi İAA kayıtları ile ilgili güncel ve doğru bilgiler,

b) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen bilgiler.

Uyuşmazlık çözüm mekanizması

MADDE 18 – (1) KK Kurumun belirlediği uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık çözüm süreci boyunca dondurulur.

Rehber

MADDE 19(Değişik:RG-17/10/2020-31277)

(1) Rehberlik hizmeti TRABİS vasıtasıyla Kurum tarafından verilir.

(2) Rehberde asgari aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Tahsisli İAA,

b) Birincil ve ikincil ad sunucuların isimleri,

c) İlgili KK bilgileri,

ç) İAA’nın tahsis edildiği tarih,

d) İAA’nın tahsis süresinin bitiş tarihi,

e) İAAS’nin, adı, adresi ve e-posta adresi,

f) Rehber bilgisinin güncellenme tarihi.

(3) KK, gerçek kişi İAAS’nin kişisel verilerinin rehberde paylaşımına ilişkin açık rızasını alır. Gerçek kişi İAAS’nin açık rızasının bulunmaması halinde ikinci fıkranın (e) bendinde yer alan bilgiler rehberde yayımlanmaz. KK, rehberdeki e-posta adresi alanında yayımlanmak üzere anonimleştirilmiş bir e-posta adresi belirleyerek İAAS'ye ve TRABİS'e bildirir. Bu adrese gelen e-postalar KK tarafından İAAS’ye ait e-posta adresine iletilir.

(4) Gerçek kişi olmayan İAAS’nin açık rızası aranmaksızın ikinci fıkradaki tüm bilgiler rehberde yayımlanır.

Ücretler

MADDE 20 – (1) İAA işlemlerine ilişkin ücretler Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde Kurul tarafından düzenlenir.

Ücretlerin Kuruma ödenmesi

MADDE 21 – (1) Kurum, İAA ücretlerini KK’dan ön ödemeli olarak alır. Bu ön ödemeler on bin Türk Lirası ve katları miktarında yapılır.

(2) İAA tahsis etme, yenileme gibi işlemlere ait ücretler yapılan ön ödeme miktarından düşülür. Bu miktarın beş bin Türk Lirasına düşmesi halinde TRABİS, KK’ya elektronik ortamda uyarı gönderir. Miktarın sıfır Türk Lirasına düşmesi halinde KK’nın ücrete tabi bir İAA işlemi yapmasına ve İAA transferinde alıcı olmasına izin verilmez.

(3) KK tarafından yapılan ön ödemeler Kuruma gelir olarak kaydedilir ve geri ödeme yapılmaz.

(4) KK’nın faaliyetine son vermesi veya verilmesi durumunda ilgili KK tarafından işlem yapılan tüm İAA’ların diğer KK’lara transferi gibi işlemlerin gerçekleşmesi akabinde bu işlemler için oluşan (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) maliyetin teminattan fazla olması durumunda; fazla olan tutar faaliyetine son veren veya verilen KK’dan tahsil edilir.

Satış ve devir (Değişik başlık:RG-10/6/2023-32217)

MADDE 22 – (1) İAA satış işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra gerçekleştirilebilir.

(2) Devir işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu durumda KK aşağıdaki belgeleri başvuru sahibinden talep eder;

a) İAAS olan gerçek kişilerin ölümü, gaipliği veya gaiplik karinesi gibi durumlarında, başvuru sahibinin İAA’nın yasal mirasçısı olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınmış belge,

b) İAAS olan (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) tarafların, bu İAA’yı birleşme, devralma gibi sebeplerle devredecek olması halinde birleşme veya devralmayı ispat eden belgeler,

c) İAAS ve marka/patent sahibi (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) tarafların bu marka/patente ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde marka/patent ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler,

ç) İAAS olan fikir/sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) tarafların bu fikir/sanat eserlerine ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde fikir/sanat eserleri ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler.

(3) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK aracılığı ile gerekli bilgi ve belgeler TRABİS’e iletilir. Başvurunun Kurum tarafından;

a) Uygun bulunması durumunda gerekli işlemler yapılarak ilgili KK’ya İAAS’ye iletilmek üzere bilgi verilir.

b) Uygun bulunmaması durumunda başvuru reddedilir ve KK’ya İAAS’ye iletilmek üzere bilgi verilir.

(4) Satılan veya devredilen İAA’nın tahsis süresi değişmez.

(5) (Mülga:RG-10/6/2023-32217)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt kuruluşları arası transfer

Genel hükümler

MADDE 23 – (1) İAAS’ler, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KK’yı değiştirebilirler.

(2) Mevcut durumda hizmet vermekte olan KK verici KK, İAA’nın transfer edilmek istendiği yeni KK ise alıcı KK olarak isimlendirilir.

(3) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Transfer neticesinde İAA tahsis süresi değişmez.

(4) (Mülga:RG-17/10/2020-31277)

(5) Verici KK transfer işlemi için İAAS’den ücret talep etmez.

(6) Alıcı ve verici KK birden çok İAA’ya sahip İAAS’nin tek bir seferde tüm İAA’larını transfer edebilmesi imkânını sağlar.

Transfer

MADDE 24 – (1) Transfer işleminde aşağıdaki süreç izlenir;

a) Hizmet aldığı KK’yı değiştirmek isteyen (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) İAAS veya yetkilendirdiği taraflar verici KK’nın internet sayfasından yetki kodunu talep eder.

b) (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) Verici KK TRABİS tarafından kendisine iletilen yetki kodunu derhal İAAS’ye sunar.

c) (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) İAAS veya yetkilendirdiği taraflar bu kodu kullanarak alıcı KK’nın internet sayfasından başvuru yapar.

ç) Alıcı KK kendisine gelen başvuruyu TRABİS’e iletir.

d) Transfer şartlarının uygun olması halinde TRABİS talebi verici KK’ya iletir.

e) Verici KK yirmi dört saat içerisinde transfer talebine cevap verir. Bu süre içerisinde cevap verilmeyen talepler kabul edilmiş sayılır. (Mülga cümle:RG-17/10/2020-31277) (…) (Mülga cümle:RG-17/10/2020-31277) (…)

f) Durum hakkında TRABİS alıcı KK’yı, alıcı KK’da İAAS’yi bilgilendirir.

(2) Tüm KK’lar yetki koduna İAAS tarafından en az başvuru işlemi kadar kolay bir şekilde erişilmesi için internet sayfalarında gerekli tedbirleri alır. KK, İAAS’nin borcu bulunma ve benzeri gerekçelerle bu koda erişimini engelleyemez ve transfer talebini reddedemez.

Transferin reddi

MADDE 25 – (1) (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) TRABİS, yetki kodu ile alıcı KK tarafından kendisine doğrulanmak üzere gönderilen kodun eşleşmemesi halinde transferi gerçekleştirmez.

(2) TRABİS;

a) İAA’nın ilk tahsisinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,

b) İAA’nın verici KK’ya transfer edilmesinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,

c) (Mülga:RG-17/10/2020-31277)

ç) İAA’nın dondurulmuş olması,

d) (Ek:RG-17/10/2020-31277) Kurum tarafından uygun görülebilecek diğer hallerin bulunması,

durumlarında alıcı KK tarafından gelen transfer talebini reddeder.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri verici KK’nın faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda uygulanmaz.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki geçişler için uygulanmaz.

Zorunlu transfer

MADDE 26 – (1) Bir KK’nın faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda zorunlu transfer süreci başlatılır.

(2) Faaliyetine son veren veya verilen KK, İAA’lara ait bilgileri ve kendisine ait İAA’ları Kurumca belirlenen çerçevede TRABİS-KK’ya aktarır.

(3) TRABİS-KK İAAS’leri asgari e-posta yoluyla;

a) Yeni bir KK seçmeleri ve transfer işlemini başlatmaları,

b) TRABİS-KK’dan hizmet aldıkları süre boyunca transfer işlemi dışında herhangi bir işlem yapamayacakları,

konularında bilgilendirir.

(4) TRABİS-KK İAA’nın yeni bir KK’ya transferinde verici KK olarak işlem yapar ancak yenileme işlemi yapmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yeni Seviye İnternet Alan Adı Açılması

“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi

MADDE 27 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsis işlemlerinden önce “a.tr” için

a) “a.gov.tr” adresine,

b) “a.edu.tr” adresine,

c) “a.tsk.tr” adresine,

ç) “a.bel.tr” adresine,

d) “a.pol.tr” adresine,

e) “a.k12.tr” adresine,

f) (Mülga:RG-10/6/2023-32217)  

ücretsiz olarak (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) tahsis yapılır.

(2) (Mülga:RG-10/6/2023-32217)  

(3) Birinci fıkranın farklı bentlerinde geçen adların “a” alanının aynı olması durumunda ilgili fıkranın üst bendinde geçen tarafa öncelik tanınır.

(4) (Mülga:RG-10/6/2023-32217)  

(5) Birinci fıkra hükmüne göre yapılan tahsis sonrasında (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmü işletilir.

(6) (Mülga:RG-10/6/2023-32217)  

(7) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmüne göre yapılan tahsislerden sonra uygun olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır. Bu İAA’lara ilişkin işlemlerin ücretleri Kurul tarafından belirlenir.

Yeni ikinci seviye internet alan adı açılması

MADDE 28 – (1) İhtiyaç olması halinde “a.yeni.tr” yapısındaki yeni ikinci seviye alan adları Kurum tarafından tahsise açılır.

(2) Bu adların belgesiz olarak tahsis edilmesi halinde;

a) İlk olarak (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmü işletilir,

b) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Sonrasında Kurul tarafından uygun görülmesi halinde açık artırma yapılabilir.

c) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.

(3) “a.yeni.tr” yapısı için “yeni” ibaresi tahsise kapalı adlar listesine alınır.

(4) Bu adlara ilişkin usul ve esaslar ile işlem ücretleri Kurul tarafından belirlenir.

Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği (Değişik başlık:RG-10/6/2023-32217)

MADDE 29 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsisi ve yeni ikinci seviye İAA açılması hallerinde (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) bu fıkrada belirtilen usul ve esaslarda belirlenen tarihte kayıtlı olan İAA’ların sahiplerine ilgili adı tahsis etmeleri için öncelik tanınır. Bu önceliğe ve öncelik başvurusu ücretine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Açık artırma

MADDE 30(Mülga:RG-10/6/2023-32217)  

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İnternet alan adı depolama

MADDE 31 – (1) Sadece son kullanıcıların talebi üzerine İAA tahsisi yapılır. KK, (Mülga ibare:RG-10/6/2023-32217) satış, devir ve benzeri amaçlarla kendi ve/veya (Değişik ibare:RG-10/6/2023-32217) çalışanı adına İAA başvurusu ve/veya tahsisi yapmak suretiyle İAA depolayamaz. KK, çalışanlarının İAA depolama yapmaması için gerekli tedbirleri alır.

(2) İAA depolandığı tespit edilen durumlarda depolanan tüm İAA’lar iptal edilir. (Değişik cümle:RG-10/6/2023-32217) KK hakkında faaliyetine son vermek de dâhil idari yaptırım uygulanabilir. Bu durumda KK’ya herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

(3) KK’nın ve/veya KK ile ilişkisi bulunan üçüncü tarafların bizzat kendilerinin kullanacağı İAA’lar için başvurular diğer tüm başvuru sahiplerinin imkânları çerçevesinde yapılır.

Bilgi ve belge talepleri

MADDE 32 – (1) KK;

a) (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) İAAS veya yetkilendirdiği taraflar erişim bilgilerini (IP adresi, zaman),

b) İşlem bilgilerini (tahsis, yenileme, güncelleme, transfer ve benzeri),

c) Ödeme bilgilerini

ve ilgili diğer bilgi, belge ve talepleri gerektiğinde karşılamak üzere ilgili mevzuatta geçen süreler boyunca saklar.

(2) KK, mevzuatları gereği bir İAA’ya veya İAAS’ye ait bilgilere ulaşma yetkisine sahip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılar.

Belgeli tahsis edilen alt alan adları

MADDE 33 – (1) (Değişik ibare:RG-17/10/2020-31277) Belgeli tahsis edilecek alt alan adları, başvuruların ilgili mercii tarafından onaylanması halinde tahsis edilir.

(2) Kurum gerekli görmesi halinde belgeli alt alan adlarına ilişkin Kurul Kararı ile düzenleme yapar.

Tahsise kapalı ve tahsise kısıtlı adlar listesi

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adlar Tahsise Kapalı Adlar Listesine alınır.

(2) Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi;

a) Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan,

b) Şehir isimlerinden,

c) İnternet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren sahte İAA’ların tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan,

oluşur.

(3) (Ek:RG-17/10/2020-31277) Tahsise Kapalı Adlar Listesi ve Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi gerektiğinde Kurum tarafından güncellenir.

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 35(Değişik:RG-17/10/2020-31277)

(1) Kurum KK’ları resen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir. Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren KK’lar için Kurum gerekli tedbirleri alır ve ilgili KK’nın faaliyetine son verebilir.

Zaman bilgisi

MADDE 36 – (1) Bir İAA’ya ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta, TRABİS sisteminde kayıtlı bulunan zaman bilgisi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme yapılır.

Belgeli olarak tahsis edilmekteyken belgesiz tahsise geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1(Değişik:RG-17/10/2020-31277)

(1) TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen “.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak tahsis edilmeye başlamadan önce Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde açık artırma yöntemi uygulanabilir.

(2) Açık artırma yönteminin uygulanmaması durumunda bu alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.

KK’sı olmayan İAAS’ler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) TRABİS’in faaliyete geçtiği tarih itibariyle herhangi bir KK’sı bulunmayan İAAS’ler TRABİS üzerinden kendilerine bir KK seçerek ilgili İAA’yı transfer eder. Transferi gerçekleştirilmeyen İAA tahsis süresi sonuna kadar kullanımda kalır ancak KK vasıtası ile gerçekleştirilen işlemler yapılamaz. Tahsis süresinin sonunda İAA yeniden tahsise açılır.

Mevcut işleyişteki kayıt operatörleri ve alan adları

GEÇİCİ MADDE 3 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-17/10/2020-31277)

(1) Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler için, Kuruma başvurmaları halinde, başvuru tarihinden itibaren TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı aya kadar geçerli olacak şekilde geçici KK faaliyet belgesi düzenlenir.

(2) Bu süre içinde mevzuat kapsamında belirlenen gerekli işlemleri tamamlayan taraflara KK olarak faaliyet göstermek üzere, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında faaliyet belgesi düzenlenir.

(3) Geçici KK faaliyet belgesi düzenlenen taraflar halihazırda yönetmekte olduğu İAA’lara ilişkin yenileme, sunucu değişikliği ve ilgili İAAS’nin iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemleri ve Kurumun uygun bulduğu diğer işlemleri yapabilir.

(4) Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan kayıt operatörleri tarafından yönetilen alan adları, TRABİS faaliyete geçtikten sonra geçici KK faaliyet belgesi alan ilgili kayıt operatörü tarafından yönetilmeye devam eder. TRABİS faaliyete geçtiğinde herhangi bir kayıt operatörü ile ilişkisi olmayan alan adları ise TRABİS-KK’ya aktarılır.

(5) TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay sonunda faaliyet belgesi alamayan taraflarca yönetilen alan adları TRABİS-KK’ya aktarılır.

TRABİS’in faaliyete geçmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TRABİS’in faaliyete geçebilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu durum Kurum tarafından internet sayfasında ilan edilir ve TRABİS faaliyete geçer.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğin;

a) 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 13 üncü, 20 nci ve 37 nci maddeleri ile Geçici 1 inci, Geçici 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

______________

(1) 17/10/2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/10/2020

31277

2.       

10/6/2023 

32217

3.