İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, “.tr” uzantılı internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesini, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesini ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine ve 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Hakem Heyeti: İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacı ile Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar bünyesinde kurulan Hakem Heyetlerini,

b) İnternet alan adı (İAA): “.tr” uzantılı internet alan adını,

c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşu transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

ç) İnternet Alan Adı Sahibi (İAAS): “.tr” uzantılı İAA sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

e) Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden tarafı,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren bir veritabanını,

h) Şikâyetçi: Tahsis edilmiş bir İAA ile ilgili şikâyette bulunmak üzere uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısına başvuru yapan tarafı,

ı) Şikâyet edilen: Uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı nezdinde şikâyete konu olan İAAS’yi,

i) tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı İAA sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,

j) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten  (Değişik ibare:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) tarafları,

k) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar

Başvuru ve faaliyete başlama

MADDE 5 – (1) UÇHS olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar ekteki başvuru formunu doldurarak Kuruma başvuruda bulunurlar.

(2) UÇHS başvuru  (Değişik ibare:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) sahibi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş olmalıdır. UÇHS başvuru sahibinin uluslararası kuruluş olması durumunda Türkiye Cumhuriyetince tanınan ve fikri mülkiyet hukuku, uyuşmazlık hukuku veya tahkim hukuku konusunda uzman uluslararası kuruluşlardan olması ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş bir temsilciliğinin bulunması gerekir.

(3) UÇHS’lerin, alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sürecini başarıyla yönetebilecek idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve en az on adet hakemi listelerinde bulundurmaları gerekir.

(4)  (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi düzenlenir. Bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

Yükümlülükler

MADDE 6 – (1) UÇHS;

a) Listesinde bulunan hakemlerin adlarını ve kısa özgeçmişlerini internet sitesinde yayımlamakla,

b) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru ile ilgili, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan şartları ve gerekli bilgi ve belgelere ilişkin açıklamaları internet sitesinde yayımlamak ve bunların güncelliğini sağlamakla,

c) Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri yedi gün içinde Kuruma bildirmekle,

ç) Talep edilmesi halinde sürecin işleyişi ve gelinen aşama hakkında şikâyetçiyi veya şikâyet edileni bilgilendirmekle,

d) Kabul ettiği her şikâyet başvurusunu aynı gün içerisinde TRABİS’e ve ilgili KK’ya bildirmekle,

e) Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla,

f) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri en az on yıl süre ile saklamakla,

g) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hükümleri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla,

ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

h) Şikâyetçi ve şikâyet edilenin yaptığı ödemeleri ilgili mevzuatta yer alan güvenli yöntemlerle tahsil etmekle,

ı) Mevzuatları gereği bir İAA’ya, İAAS’ye veya şikâyetçiye ait bilgilere ulaşma yetkisine sahip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılamakla,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen şartların birlikte sağlandığını iddia eden şikâyetçi, uyuşmazlığın çözümü için, tercih ettiği UÇHS’nin internet sayfasında başvurusunu yapabilir.

(2) UÇHS kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda başvuruyu kabul etmeme hakkına sahiptir. UÇHS başvuruyu kabul ya da reddettiğine dair cevabını bir iş günü içerisinde şikâyetçiye bildirir.

(3) Şikâyetçi, başvuruda bulunduğu UÇHS tarafından kendisine karar bildirilene kadar aynı şikâyet konusunda başka bir UÇHS’ye başvuruda bulunamaz.

(4) Şikâyetçi, aynı kişiye tahsisli birden fazla İAA’ya ilişkin tek bir başvuruda bulunabilir.

(5) Şikâyetçi başvurusunda uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınmasına ilişkin tercihini belirtir.

(6) Şikâyetçi başvurusunda;

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,

b) Şikâyete konu olan İAA’yı,

c) Şikâyete konu olan İAA’ya ilişkin iptal ya da devir talebini,

ç) İddiasını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri ve beş bin kelimeyi aşmayacak şekilde başvuru şartlarının sağlanması ile ilgili gerekçeleri,

d) UÇHS tarafından istenen diğer bilgi ve belgeleri,

e) Aynı şikâyet konusu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS’ye veya mahkemeye başvuruda bulunup bulunmadığını ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığını,

f) Şikâyetinde belirttiği hususların eksiksiz ve doğru olduğuna dair beyanını,

UÇHS’ye bildirir.

(7) Şikâyetçi başvuru sonrasında ek bilgi, belge ve deliller sunabilir. Bunların değerlendirmeye alınması hakem veya hakem heyetinin takdirindedir.

(8) UÇHS, başvuruda bir eksiklik tespit etmesi halinde durumu şikâyetçiye bildirir ve eksikliğin giderilmesi için şikâyetçiye beş gün süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılır. Ancak bu durum şikâyetçinin yeniden başvuru yapmasına engel teşkil etmez.

(9) UÇHS, başvuruyu kabul etmesini müteakip uyuşmazlığa konu olan İAA’yı derhal TRABİS’e ve ilgili KK’ya bildirir. UÇHS tarafından konu ile ilgili olarak internet sayfasında duyuru yapılır ve İAA dondurulur.

Başvurunun şikâyet edilene gönderilmesi

MADDE 8 – (1) UÇHS tarafından, bir başvurunun kabul edilmesini müteakip bir iş günü içinde;

a) Hakkında şikâyet olduğuna ilişkin bildirim,

b) Başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri ihtiva eden şikâyet dosyası,

c) Şikâyetçinin hakem veya hakem heyeti tercihi,

ç) İlgili mevzuat konusunda açıklamalar ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler ve

d) Şikâyet edilenin UÇHS’ye cevap verirken göndermesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar

şikâyet edilene gönderilir.

Şikâyet edilenin cevabı

MADDE 9 – (1) Şikâyet edilen, başvurunun kendisine gönderilmesinden itibaren on gün içinde;

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,

b) UÇHS tarafından kendisinden istenen bilgi ve belgeleri,

c) Cevabını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri,

ç) Konu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS’ye veya bir mahkemeye başvuruda bulunulup bulunulmadığı ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığı bilgisini,

d) Uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınmasına ilişkin tercihini,

e) İhtiyaç duyması halinde makul gerekçesi ile birlikte ek süre talebini,

UÇHS’ye iletir.

(2) UÇHS şikâyet edilenin hakem tercihini ve ek süre taleplerini bir iş günü içinde şikâyet eden tarafa gönderir.

(3) UÇHS, şikâyet edilene, talep etmesi halinde on güne kadar ek süre verir ve bunu derhal taraflara bildirir.

(4) Şikâyet edilenin, belirlenen süreler içinde cevap vermemesi halinde şikâyetçinin sunduğu ve ihtiyaç duyulması halinde üçüncü taraflardan temin edilen bilgi ve belgelere göre karar verilir.

Hakemlerin nitelikleri

MADDE 10 – (1) Hakemler gerçek kişilerden seçilir ve asgari aşağıdaki nitelikleri taşır;

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarından en az birinde en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı hakemlik yapma, yalan tanıklık veya yalan yere yemin suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce haklı bir neden olmaksızın herhangi bir hakemlikten veya herhangi bir hakem heyeti listesinden çıkarılmamış olmak,

e) (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Ülkemizde en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Hakemlerin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Tarafların, uyuşmazlığın tek hakemle ele alınması konusunda mutabık olmaları halinde UÇHS hakemi belirler.

(2) Taraflardan birinin hakem heyeti istemesi durumunda uyuşmazlık üç hakemden oluşan bir heyet tarafından ele alınır. Bu durumda UÇHS, taraflardan eş zamanlı olarak, kendi listesinde yer alan hakemlerden biri yedek olmak üzere ikişer ismi seçip kendisine bildirmelerini ister. Heyette yer alacak hakemlerin ikisi tarafların tercihlerinden, üçüncü hakem ise seçilen hakemler tarafından belirlenir. Taraflardan birinin belirlenen süre içerisinde hakem seçimine ilişkin görüş belirtmemesi halinde, bu hakemin seçimi UÇHS tarafından yapılır.

(3) Hakemlerin üçüncü hakemi belirleme konusunda üç iş günü içinde mutabık kalamaması halinde, üçüncü hakem UÇHS tarafından belirlenir. Üçüncü hakem, heyet başkanı olarak görev yapar.

(4) Hakemlerin belirlenmesi işlemi UÇHS tarafından 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının gerçekleşmesini müteakip iki iş günü içinde tamamlanır.

(5) UÇHS hakem heyetindeki hakemlerden en az birisinin hukuk fakültesi mezunlarından olmasını sağlar.

Hakemlerin çalışması

MADDE 12 – (1) Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını gösterir yazılı beyanlarını UÇHS'ye sunmalarını müteakip çalışmaya başlarlar. Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak ve ilgili taraflara karşı tarafsız ve adil davranmak koşuluyla hakemler çalışmaların yürütülme şekli ve yöntemi konusunda serbesttirler.

(2) Hakem heyetinde hakemler arası koordinasyon, heyet başkanı hakem tarafından sağlanır.

(3) Hakemler, bizzat kendileri, eşleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ilgili şikâyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanılması gibi tarafsızlığını etkileyebilecek görevlerde yer alamaz.

(4) Hakemi ya da hakemleri reddetmek isteyen taraf, ret isteminde bulunabileceği bir durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde gerekçesini açıkça belirterek ret isteminde bulunabilir ve bu istemini karşı tarafa, UÇHS’ye ve hakem heyetine bildirir. UÇHS gerekli görmesi halinde hakem seçimi sürecini tekrarlar.

(5) Hakem, bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde, bunu derhal UÇHS’ye bildirir. Bu durumda UÇHS, gerekli görmesi halinde, yeni bir hakem atar.

Ek bilgi ve belge ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Hakem veya hakem heyeti, ihtiyaç duyması halinde UÇHS vasıtasıyla taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Ek bilgi ve belgeler, talebin taraflara gönderilmesinden itibaren beş gün içinde UÇHS’ye sunulur. UÇHS sunulan ek bilgi ve belgeleri derhal hakeme veya hakem heyetine iletir.

Karar

MADDE 14 – (1) Hakem veya hakem heyeti, 9 uncu maddede belirtilen sürecin tamamlanmasını müteakip onbeş gün içinde Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde karar verir. Bu süre içerisinde karar verilememesi durumunda hakem ya da hakem heyeti beş güne kadar ek süre kullanabilir. İlgili tarafların bilgilendirilmesini teminen bu durum UÇHS’ye bildirilir.

(2) Hakem heyeti kararları basit çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Verilen karar gerekçeleri ve varsa karşı görüş şerhi ile birlikte UÇHS’ye bildirilir.

(3) (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, ilgili KK’lara ve şikâyetle ilgili taraflara iletir ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlar.

(4) (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, TRABİS’e ve ilgili KK’lara bildirilir. Bu fıkra kapsamında hakem veya hakem heyetinin çalışmasını sonlandırması durumunda UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.

(5) Uyuşmazlık çözüm süreci esnasında şikâyetçinin sona erdirme talebi olursa hakem veya hakem heyeti çalışmasının devamı hakem veya hakem heyetinin kararına bağlıdır.

Kararın uygulanması

MADDE 15 – (1) Kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren on iş günü içinde veya uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati tedbir kararının alındığının UÇHS’ye bildirilmemesi halinde alınan kararın gereği ilgili KK ve UÇHS tarafından TRABİS’e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

(2) Kararın taraflara gönderilmesinden sonra on iş günü içinde veya uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati tedbir kararının alındığının UÇHS’ye bildirilmesi halinde uyuşmazlık çözüm mekanizması süreci devam eder ancak hakem ya da hakem heyeti kararı uygulanmaz. Bu durumda dava sürecinin tamamlanması beklenir ve mahkeme kararının gereği ilgili KK ve UÇHS tarafından TRABİS’e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Uyuşmazlığa konu olan İAA’ya ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık süresince dondurulur.

İletişimin sağlanması

MADDE 17 – (1) Şikâyetçi ya da şikâyet edilen taraf hakeme ya da hakem heyetine doğrudan bilgi ve belge sunamaz; taraflar arası bilgi ve belge akışı sadece UÇHS vasıtasıyla yapılır.

(2) UÇHS, uyuşmazlığa konu olan tarafların birinden aldığı bilgi ve belgeleri diğer tarafa da gönderir.

(3) UÇHS ve taraflar arası iletişim e-posta gibi elektronik yöntemlerle de sağlanabilir.

Uyuşmazlık çözümünün dili

MADDE 18 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlık çözüm sürecinde kullanılacak dil Türkçedir.

İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir;

a) Şikâyet konusu İAA’nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikâyetçiye veya şikâyetçinin ticari olarak rekabette bulunduğu tarafa, bu İAA’nın belgelenmiş tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

b) Şikâyet konusu İAA’nın, ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da işareti İAA’da kullanmasını engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

c) Şikâyet konusu İAA’nın, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

ç) İhtilaf konusu İAA’nın, ticari kazanç elde etmek amacıyla, şikâyetçinin sahibi olduğu ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile benzerlik sağlayarak karışıklık meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının İAAS’nin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu İAA’nın kullanılması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki durumlar tahdidi olmayıp, hakem veya hakem heyeti takdiri ile de İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebilir.

Ücretler

MADDE 20 – (1) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesindeki ücretler;

a) Her bir hakem için hakem ücreti, bin Türk Lirasıdır. Bu ücret her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

b) UÇHS ücreti her bir hakem için belirlenen ücretin yarısıdır.

(2) Hakem ücreti ve UÇHS ücreti, şikâyetçi tarafından başvuru sırasında UÇHS’ye ödenir.

(3) (Mülga:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

(4) Hakem veya hakem heyetinin belirlenmesinden önce tarafların anlaşması ya da şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçmesi gibi nedenlerle uyuşmazlık çözüm sürecinin sonlanması halinde hakem ücretleri iade edilir.

(5) Şikâyetçinin tek hakem istediği ancak şikâyet edilenin üç hakemden oluşan heyet tercih ettiği durumlarda, aradaki ücret farkı şikâyet edilen tarafından şikâyetin kendisine iletildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ödenir. Ücret farkının ödenmemesi halinde uyuşmazlık tek hakemce görülür.

(6) (Mülga:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 21 (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

(1) Kurum UÇHS’leri re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir.

(2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik, bu Tebliğ veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen UÇHS’ler için Kurum gerekli tedbirleri alabilir ve faaliyetlerine son vermek de dâhil gerekli idari yaptırımları uygulayabilir.

(3) Kurum tarafından faaliyetine son verilen UÇHS’nin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerine ilişkin olarak Kurum aşağıdaki tedbirlerden birisini alabilir:

a) Söz konusu UÇHS tarafından karara bağlanabilir,

b) Kurumca uygun görülen başka bir UÇHS tarafından karara bağlanabilir veya

c) Kurumca sonlandırılarak ödenmiş UÇHS ve hakem ücretleri ilgili UÇHS tarafından iade edilir.

(4) UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler Kuruma bildirimde bulunmalarından itibaren yeni şikâyet başvurusu kabul edemezler.

(5) UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri veya Kurum tarafından son verilmesi durumunda sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.

Faaliyet raporu

MADDE 22 – (1) UÇHS tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak ve Kuruma sunulacak faaliyet raporu asgari aşağıdaki unsurları içerir;

a) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına yapılan toplam başvuru sayısı,

b) Kabul edilen ve reddedilen başvuru sayısı,

c) Kabul edilen başvuru konusu alan adlarının alt alanlara göre dağılımı,

ç) Kabul edilen başvuruların sonuçlandırılma süreleri,

d) Sonuçlandırılan başvuruların alınan kararlara göre dağılımı,

e) Kabul edilen başvuruların şikâyetçi ve şikâyet edilenin posta adreslerine göre şehir ya da ülke bazında dağılımı,

f) UÇHS’nin bir sonraki yıla ait öngörüleri ve önerileri,

g) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme yapılır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) UÇHS’ler, TRABİS faaliyete geçtiği tarihten itibaren faaliyete başlar ve bu durum hakkında Kuruma yazılı olarak bilgi verirler.

Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

(1) Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilir. Söz konusu tarafa UÇHS olarak faaliyette bulunabilmesini teminen faaliyet belgesi düzenlenir. Söz konusu taraf, Yönetmelik, bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuatta UÇHS için tanımlanan tüm yükümlülüklere tabi olur.

Yenileme işlemlerine ilişkin UÇHS’ye başvuru durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

(1) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamaz. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin;

a) 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 21 inci, 23 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/12/2021

31705 2.Mükerrer

2.       

 

 

3.