BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilen etanol harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan,

a) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

b) Etanol üreticisi: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü üretme yetkisi verilmiş şirketleri,

c) Lisans: Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesini,

ç) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin,

a) 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2 (V/V),

b) 1/1/2014 tarihinden itibaren en az %3 (V/V),

oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunludur.

(2) (Değişik:RG-16/6/2017-30098)(1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az %3 (V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunludur.

Belgelendirme ve bildirim

MADDE 6 – (1) Etanol üreticileri, yerli tarım ürünlerinden imal ederek bu Tebliğ hükümleri gereği teslim ettikleri etanole ilişkin olarak yeminli malî müşavir (YMM) tarafından her takvim yılına ilişkin düzenlenen raporlarını Şubat ayı sonuna kadar Kuruma sunar.

(2) (Değişik:RG-22/6/2014-29038) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, harmanlama yükümlülüğünün kontrolüne ilişkin Kurumca talep edilen bildirimleri, benzin türleri satışı bulunmasına ya da fiilen harmanlama yapılmasına bakılmaksızın, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında yapar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 7 – (1) 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:14)"nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

______________

(1)     Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.