TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ EPOKSİ TÜREVLERİNİN GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE KULLANIMININ KISITLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/32)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, belirli epoksi türevlerinin gıda ile temas eden madde ve malzemelerde kullanımının koşullarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, aktif ve akıllı madde ve malzemeler de dâhil olmak üzere, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki maddelerden bir veya bir kaçını içeren veya bunlar kullanılarak üretilen gıda ile temas eden madde ve malzemeleri kapsar:

a) 2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eter ve bunun bazı türevleri.

b) bis (hidroksifenil) metan bis (2,3-epoksipropil) eterler.

c) Diğer novalak glisidil eterler.

(2) Bu Tebliğ; “ağır hizmet kaplamaları” olarak isimlendirilen özel kaplamalar ile kaplanmış, 10.000 litreden daha fazla dolum kapasiteli kaplar ya da depolama tankları veya bunlara ait veya bağlı boru hatlarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak,

b) 1895/2005/EC sayılı Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının kısıtlanması hakkında Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BADGE: 2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eteri, CAS No: 001675-54-3,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) BFDGE: Bis (hidroksifenil) metan bis (2,3-epoksipropil) eteri, CAS No: 039817-09-9,

ç) Gıda ile temas eden madde ve malzeme: Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki her çeşit plastik madde ve malzemeler ile yüzey kaplamalarıyla kaplanmış madde ve malzemeler ve yapıştırıcı madde ve malzemeleri,

d) NOGE: Novalak glisidil eteri,

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) BADGE ve bunun bazı türevleri olarak belirtilen madde ve malzemelerden EK-1’de listelenen maddelerin migrasyonu, aynı ekte verilen limitleri aşan miktarda olamaz.

b) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde BFDGE kullanılamaz ve/veya bulunamaz.

c) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde NOGE kullanılamaz ve/veya bulunamaz.

ç) BADGE ve belirli türevlerinin spesifik migrasyon limitleri EK-1’de yer almaktadır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerden numune alınmasında ve bunların analizlerinde uluslararası kabul görmüş metotlar uygulanır.

Uygunluk beyanı

MADDE 7 – (1) Perakende dışındaki satış aşamalarında BADGE ve türevlerini içeren madde ve malzemelerin beraberlerinde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine uygun yazılı beyan bulundurulur ve Bakanlığın talep etmesi halinde bu uyumu gösteren belgeler beyan edilir.

İdari yaptırım

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2005/32) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

BADGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri

 

1) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde 9 mg/kg veya 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 9 mg/6 dm2 ’yi geçemez:

a) BADGE (=2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eter, CAS No: 001675-54-3

b) BADGE.H2O, CAS No: 076002-91-0

c) BADGE.2H2O, CAS No: 005581-32-8

2) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde 1 mg/kg veya "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 1 mg/6 dm2 ’yi geçemez:

a) BADGE.HCl , CAS No: 013836-48-1

b) BADGE.2HCl, CAS No: 004809-35-2

c) BADGE.H2O.HCl, CAS No: 227947-06-0

3) Migrasyon testi "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde veya Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nde yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilir.