TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik uyarınca kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarını yapacak olan kurum ve/veya kuruluşun asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik uyarınca gerekli raporları hazırlayacak ve faaliyetleri yürütecek kurum ve/veya kuruluşta aranacak şartları, Yeterlilik Belgesi Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esaslarını, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlilik belgesi verilmesi, denetlenmesi, vize edilmesi ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) (Değişik:RG-26/5/2013-28658) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) (Değişik:RG-26/5/2013-28658) Genel müdürlük: Yeterlilik belgesini verecek olan daire başkanlığının bağlı bulunduğu genel müdürlüğü,

c) (Değişik:RG-26/5/2013-28658) Kirlenmiş saha değerlendirme ve izleme komisyonu: Her ilde saha örnekleme ve analiz planlarını onaylamak, saha durum ve risk değerlendirme ön ve nihai raporlarını değerlendirmek ve kirlenmiş sahaların temizlenmesi çalışmalarını izlemek maksadıyla sürekli çalışmak üzere valilik bünyesinde kurulan, çevre ve şehircilik il müdürünün başkanlığında, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü, bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü ve devlet su işleri bölge müdürlüğü ile gerekli görülmesi durumunda çevre ve şehircilik il müdürlüğünce uygun görülecek üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,

ç) Proje koordinatörü: Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özelliklere sahip; kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarının yapılmasından, incelenmesinden ve denetiminden sorumlu olacak personeli,

d) Vize süresi: Yeterlilik belgesinin Bakanlıkça onaylanmasından sonraki beş yıllık geçerlilik süresini,

e) Yeterlilik belgesi komisyonu: Yönetmeliğin gerektirdiği raporları hazırlayacak, faaliyetleri yürütecek kurum ve/veya kuruluşa yeterlilik belgesi vermek ve denetlemek üzere oluşturulacak komisyonu,

f) Yönetmelik: 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlilik Belgesi Başvurularına ve Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Yeterlilik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları mecburidir:

a) Çevre Mühendisliği bölümlerinde kirlenmiş sahalar, tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konularda  lisans üstü eğitim almış veya bu konularda kamu veya özel sektörde en az üç yıl çalışmış deneyimli bir Çevre Mühendisini veya diğer meslek gruplarından kamu veya özel sektörde kirlenmiş sahalar, tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konularda en az altı yıl çalışmış veya bu konularda Yüksek Lisans yapanlar için dört yıl, Doktora yapanlar için üç yıl deneyimli bir elemanı proje koordinatörü olarak istihdam etmek,

b)(Değişik:RG-16/10/2015-29504)  Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunlarından kamu veya özel sektörde kirlenmiş sahalar veya tehlikeli atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili teknik konulardan birinde en az iki yıl çalışmış, biri Çevre Mühendisi olmak kaydıyla en az iki personeli ve bunun haricinde kirlenmiş saha projesinin niteliğine bağlı olarak Yeterlik Belgesi Komisyonunca gerekli görülecek personeli istihdam etmek,

c) Kirlenmiş sahalarla ilgili laboratuvar analizleri için Bakanlıktan yeterlilik belgesi almış veya ulusal/uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarı olduğunu ya da bu özelliklere sahip yerli veya yabancı laboratuvarlar ile çalışacağını gösterir belge sunmak,

ç) Çevresel araştırma sondajı yapabilmek ve etüt hizmetlerini sağlayabilmek veya bu niteliklere sahip kurum ve/veya kuruluşlarla çalıştığını belgelemek,

d) Kirlenmiş sahaların karakterizasyonu, risk değerlendirmesi ve temizlenmesinde kullanılan sistemlerin projelendirilmesi ve sahada uygulanması konularında faaliyette bulunduğunu gösterir iş bitirme belgesini sunmak veya iş bitirme belgesi sunabilen diğer kurum ve/veya kuruluşlarla birlikte çalışacağını belgelemek veya yukarıda zikredilen konulardaki uzmanlığını, yürüttüğü araştırma ve uygulama projeleri ile belgelendirebilen  uzman kişi veya üniversite öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti alacağını taahhüt etmek,

e) Proje koordinatörü olarak aynı anda farklı kurum ve/veya kuruluşlarca yürütülen kirlenmiş saha projelerinde görev almamak,

f)  EK-1’de verilen saha çalışmalarında kullanılacak ölçüm ekipmanlarını bulundurmak ve belgelendirmek veya anlaştığı laboratuvarda bu ekipmanların olduğunu belgelendirmek,

g) Kullanılacak donanımlar ve bu donanımların çalışma limitleri hakkında bilgi sahibi olan en az bir personel istihdam etmek ve/veya bünyesinde bulundurmak.

Yeterlilik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6 – (1) (Değişik paragraf:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile Bakanlığa elektronik ortamda başvurur. Bakanlık, başvuruda değerlendirilecek belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.

a) Kurum veya kuruluşun, kirlenmiş sahalar konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, laboratuvar vb. çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Başvuru yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasından alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesi,

ç) (Mülga:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

d) 5 inci maddenin (a) ve (b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belge veya belgeler, imza sirküleri, oda sicil kaydı, tecrübe belgesi ve sigorta giriş belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri),

e) Ölçüm, analiz ve laboratuvar cihazları gibi teknik donanımın bulunup bulunmadığına ve laboratuvar analiz yetkinliğine ilişkin belgeler veya bu hizmetleri alacağını gösterir sözleşme,

f) Kurum veya kuruluş ya da  iş bitirme belgesi bulunan ve birlikte çalışılacağı beyan edilen kurum veya kuruluş, kirlenmiş sahalar konusunda çalışmalar yapmış ise, bunlarla ilgili belgeler, ya da danışmanlık hizmeti alınacak uzmanların gerçekleştirdikleri çalışmaları gösterir belgeler,

g) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,

(2) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlardan başvuru sırasında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3) Yeterlilik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapalı bir zarfın içine koyarak, zarfın üzerine  “TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİĞİN YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURUSUDUR" ibaresi yazılmak suretiyle Bakanlığa gönderir veya elden teslim eder.

Yeterlilik belgesi komisyonunun teşkili ve çalışma esasları

MADDE 7 – (Değişik:RG-26/5/2013-28658)

(1) Yeterlilik belgesi komisyonu; yeterlilik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlilik belgelerini incelemek, değerlendirmek, vize ve iptal etmek üzere genel müdür oluru ile yeterlilik belgesini verecek daire başkanlığından sorumlu genel müdür yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve en az üç teknik personelle birlikte toplam beş personelden oluşur. Başkan veya başkan yardımcısının görevli veya izinli olmaları durumunda yerine vekâlet eden personel yeterlilik belgesi komisyon toplantılarına başkanlık eder.

(2) Yeterlilik belgesi komisyonu, yeterlilik belgesi talebi olduğu hallerde ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Gerekli hallerde yeterlilik belgesi komisyonu başkanının çağrısı üzerine her ay birden fazla toplanabilir. Yeterlilik belgesi komisyonunun sekretarya hizmetleri yeterlilik belgesini veren daire başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Yeterlilik Belgesi Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(2)  6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek Yeterlilik Belgesi Komisyonu Başkanı ve üyelerince imzalanır. Eksiklikler ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek, üç ay içerisinde tamamlanması istenir.

(3) Yeterlilik belgesi başvuruları, Yeterlilik Belgesi Komisyonu tarafından başvuruyu takiben bir ay içerisinde değerlendirilir. Toplam puanı 80 ve üzeri olan kurum ve/veya kuruluşa yeterlilik belgesi verilir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

(4) Bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen Yeterlilik Belgesi Değerlendirme Formu doldurularak verilen toplam puan rakam ve yazı ile yazılır. Form, tarih belirtilmek suretiyle Yeterlilik Belgesi Komisyonu Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyası ile birlikte saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlilik Belgesi Alan Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Hükümler

Yeterlilik belgesi alan kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Yeterlilik Belgesi alan kurum ve/veya kuruluşlar; kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarını yapmak, gerekli raporları hazırlamak ve Yeterlilik Belgesi Komisyonunca belirlenecek çalışma grubunda yer alacak personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

(2) Yeterlilik almış kurum ve kuruluşlar, Yeterlilik Belgesi alma aşamasında sundukları 6 ncı maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça kurum ve/veya kuruluşa gönderilecek yazıların tebliğinde, 6 ncı madde kapsamında beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliği olması halinde bu değişikliği bir ay içerisinde beyan etmeyen kurum ve/veya kuruluşun daha önce beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar  tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Yeterlilik Belgesine sahip kurum ve/veya kuruluş, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde görevlendirilen personelin sigorta primleri ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek primlerinin yatırıldığına ilişkin belgelerin örneklerini her yıl 1 inci Dönem için en geç 31 Mayıs’a kadar, 2 nci Dönem için en geç 30 Eylül’e kadar, 3 üncü Dönem için ise, en geç ertesi yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Yeterlilik Belgesine sahip kamu kurumlarından görevlendirilen personelin kurum amiri tarafından o kurumda çalıştığına dair yazının ibraz edilmesi yeterlidir.

(5) Yeterlilik Belgesi alan kurum ve/veya kuruluş, hazırlayacakları raporlar ve yürütecekleri faaliyetler için, Ek-2’de  yer alan personel tablosunu doldurup, asıllarını raporların sonuna  eklemek mecburiyetindedirler. İmzaların, Bakanlığa sunulan imza sirkülerindeki imzalar ile uyuşması zorunludur.

6) Proje koordinatörü, projenin tümünden, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki iş ve işlemlerden yükümlüdür.

Yeterlilik belgesi alan kurum ve kuruluşların denetlenmesi ve belgelerinin iptali

MADDE 10 – (1) Yeterlilik belgesi alan kurum ve/veya kuruluşun, yeterlilik  şartlarının  devam edip etmediği Bakanlıkça veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) çevre ve şehircilik il müdürlüğünce denetlenir. Yeterlilik belgesi alan kurum ve/veya kuruluş, denetlemede bulunan görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum ve kuruluşların yeterlilik belgesinin geçerliliği Yeterlilik Belgesi Komisyonunca değerlendirilir. Yapılacak denetimler veya 9 uncu madde gereğince yapılacak bildirimler sonucunda, kurum veya kuruluşun yeterlilik şartlarının bir kısmını veya tamamını kaybettiğinin ya da verilen taahhütlere uymadığının veya yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bahse konu kurum ve/veya kuruluşun yeterlilik belgesi iptal edilir.

(2) Gerçekleştirilen faaliyetler ile raporların uyuşmaması halinde kurum ve/veya kuruluşun yeterlilik belgesi iptal edilir. İlgili proje koordinatörü ve bölüm sorumlusu başka bir kurum ve/veya kuruluşta dahi olsa, bir yıl süre ile faaliyet ve raporların hazırlanmasında görev alamazlar. İhlalin tekerrürü halinde, söz konusu yaptırım beş yıl süre ile uygulanır.

(3) (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) çevre ve şehircilik il müdürlüğünce, yeterlilik belgesi alan kurum ve/veya kuruluşça saha ve kirlilik karakterizasyonu, risk değerlendirme, temizleme ve izleme maksadıyla hazırlanan her bir rapor için, Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu üyeleri tarafından "Rapor Değerlendirme Formu" (Ek-3) doldurularak Bakanlığa iletilir. Formlar Yeterlilik Belgesi Komisyonunca değerlendirilir. Yeterlilik belgesine sahip kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporun 70 puanın altında kalması durumunda, kurum ve/veya kuruluşa uyarıda bulunulur. Bir vize süresi içerisinde, kurum ve/veya kuruluşun hazırlamış olduğu raporlardan üçünün 70 puanın altında kalması durumunda kurum ve/veya kuruluşun yeterlilik belgesi Yeterlilik Belgesi Komisyonu tarafından iptal edilir.

(4) Yeterlilik belgesine sahip kurum ve kuruluşların hazırlayacakları raporların Yönetmelikte belirtilen sürelerde, (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) çevre ve şehircilik il müdürlüğüne geçerli gerekçeleri ile birlikte üç defa verilmemesi halinde, almış oldukları yeterlilik belgesi bir yıl, tekerrürü halinde ise beş yıl süre ile iptal edilir.

(5) Yeterlilik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlara, yeterlilik belgelerinin iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeterlilik belgesi verilmez.

(6) Kurum ve kuruluşların yeterlilik belgesinin iptali, (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) çevre ve şehircilik il müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen kurum ve/veya kuruluşa bildirilir. Yeterlilik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlar Bakanlığın internet sayfasından  duyurulur. Yeterlilik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce raporu hazırlanarak (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) çevre ve şehircilik il müdürlüğüne sunulan projelerin tamamlanmasına izin verilir. Yeterlilik süresinden sonra yeniden başvurmayan kurum/kuruluş vize süresinin dolmasından önce başvuru yaptıkları projelerin tamamlanmasından sorumludur.

Yeterlilik belgesinin süresi ve vize edilmesi

MADDE 11 – (1) Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Yeterlilik belgesi alan kurum ve kuruluşlar bu süre sonunda yeterlilik belgesini yenilemek üzere, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvururlar.

(2) Yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen ücreti Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün hesabına yatırırlar.

Devir, şube ve temsilcilik

MADDE 12 – (1) Yeterlilik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

(2) Yeterlilik belgesine sahip kurum ve/veya kuruluşun şube açabilmesi için, yeterlilik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan personeli şubelerinde istihdam etmesi ve ilgili şubenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekir. Bunun dışında temsilcilik verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 8/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-26/5/2013-28658) Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

YETERLİLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Başvuru Sahibi                                          :

Yeterlilik Belgesi Komisyonu Toplantı Tarihi :

Toplantı No   :

 

 

 

Koordinatörün tecrübesi

Kirlenmiş saha değerlendirme ve/veya temizleme alanında her bir yıl için 5 puan

 

Personel tecrübesi

Kirlenmiş saha değerlendirme ve/veya temizleme alanında her bir yıl için 3 puan

 

Yayınlar

Kirlenmiş saha değerlendirme ve/veya temizleme alanında her bir yayın için 5 puan

 

 

 

 

 

 

Kurum/Kuruluş Tecrübesi

Kirlenmiş saha değerlendirme ve/veya temizleme alanında çalıştığı her bir yıl için 5 puan

 

Bir Kalite Güvence Sistemine uygun faaliyet yapabileceğini gösteren akreditasyon sertifikasına sahip olmak, (5 puan)

 

Kirlenmiş sahalar ile ilgili saha karakterizasyonu,  risk değerlendirme ve temizleme faaliyetleri için iş bitirme belgesi (her bir iş bitirme belgesi için puan verilecek) (5 puan)

 

*Her bir personelin hazırladığı her Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve Temizleme Raporları için 1 puan, 5’in üzerindeki puan toplama dâhil edilmez.

** 25’in üzerindeki puanlar toplama dâhil edilmez.

 

(Değişik:RG-26/5/2013-28658) 5 inci madde (a) ve (b) bentleri:

 

 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora ve Üzeri

Verilen Puan

(a) bendi

12

16

18

 

(b) bendi 1.personel

12

14

16

 

(b) bendi 2.personel

12

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETERLİLİK ALACAK KURUM/KURULUŞ VEYA HİZMET ALINACAK KURUM/KURULUŞUN SAHA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BULUNDURDUĞU ÖLÇÜM CİHAZLARI

 

PID/FID (Fotoiyonizasyon Detektörü/Alev İyonizasyon Detektörü)

 

Yüzer Yağ Tabakası Ölçebilen Sıvı Seviye Ölçüm Cihazı

 

LEL (Patlayıcı Ortam Detektörü)

 

Portatif (Mobil) Uçucu Organik Bileşik Ölçüm Cihazı

 

Portatif (Mobil) GC, HPLC ve Benzeri Organik Bileşik Ölçüm Cihazı

 

Su kalitesi ölçüm cihazları

 

Peristaltik Pompa

 

Düşük Debili Dalgıç Pompa

 

Toprak ve Yeraltı Suyu Örnekleme Cihazları

 

Sondaj Ekipmanı

 

(Her Bir Cihaz İçin 1 Puan)

 

*25’in üzerindeki puanlar toplama dâhil edilmez

 

 

TOPLAM PUAN (Rakamla)

 

 (Yazıyla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

Üye

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

Üye

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Başkan Yrd.

                           Adı Soyadı

                            İmza

                               Başkan

                            Adı Soyadı

                                İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

 

Rapor Hazırlayan Kurum/Kuruluş Adı :

Projenin Mevkii   :

Projenin Adı   :

Raporun Sunulduğu Tarih  :

Yeterlik Belge No   :

 

 

Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel

 

 

Adı Soyadı

 

Mesleği

 

Sorumlu Olduğu Bölüm, İş ve İşlemler

(Sayfa, bölüm, ekler vb.)

 

İmzası

Proje koordinatörü (Madde 5-a)

 

 

 

 

 

Personel (Madde 5-b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeterlilik Belgesi Komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-3       

KİRLENMİŞ SAHA DEĞERLENDİRME VE TEMİZLEME RAPORLARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Rapor Hazırlayan Kurum/Kuruluş Adı :    Tarih:    /    /

Yeterlik Belge No      :

Projenin Adı      :

Projenin Adresi                                      :

Proje Sahibi                                             :

 

 Değerlendirme Kriterleri

PUAN

VERİLEN PUAN

AÇIKLAMA

Saha örnekleme ve analiz planı (SÖAP)

0-10

 

 

Saha durum ve risk değerlendirme ön raporu

0-10

 

 

Saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu

0-10

 

 

Temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme raporu

0-10

 

 

Temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu

0-10

 

 

Faaliyeti sonlandırmayı müteakip izleme raporu

0-10

 

 

Raporu hazırlayan kurum/kuruluşların konuya hâkimiyeti

0-20

 

 

Raporu hazırlayan kurum/kuruluşların kirlenmiş saha değerlendirme ve izleme komisyonunca istenilen bilgileri ve çalışmaları süresi içerisinde tamamlaması

0-20

 

 

TOPLAM

 

 

 

           

 

 Raporu inceleyen Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu Üyeleri:

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza

 

 

 

 

Adı Soyadı

Kurumu

İmza