OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN KOTA DAĞITIMI USUL VE

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/21)

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/14 sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”in 3 üncü maddesinde yer alan tarife kotalarının dağıtım usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Dağıtım

             MADDE 3 – (1) Talep edilen toplam miktarın, kota miktarından düşük veya bu miktara eşit olması durumunda talepler aynen karşılanır.

             (2) Talep edilen toplam miktarın, kota miktarından fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 4 –  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.