YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN (1) UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-09)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, (Değişik ibare:RG-30/10/2015-29517)  Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin, 26/6/2009 tarih ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe (Yönetmelik) göre gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri için (Değişik ibare:RG-14/1/2016-29593) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunun Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtildiği üzere duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, (Değişik:RG-30/10/2015-29517)  Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Varyap Meridien A Blok Kat:19 No:2 Ataşehir/İstanbul adresinde yerleşik (Değişik ibare:RG-30/10/2015-29517)   Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-14/1/2016-29593)

(1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ Ek–1’de verilen görevlendirme kapsamı, uyumlaştırılmamış standartlardan ve/veya ulusal teknik onaylardan hangilerinin (Değişik ibare:RG-14/1/2016-29593) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "004" kimlik kayıt numarası verilen (Değişik ibare:RG-30/10/2015-29517) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğ’de yapılacak değişikliklere paralel olarak (Değişik ibare:RG-14/1/2016-29593) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının Ek–1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen G işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu G işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Faaliyetin askıya alınması

EK MADDE 1 – (Ek:RG-30/10/2015-29517)  

(1) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmiş olduğu uygunluk değerlendirme kuruluşu faaliyetleri 24/6/2015 ile 3/8/2015 tarihleri arasında askıya alınmış olup, 3/8/2015 tarihi itibarıyla uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyetlerine devam eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-14/1/2016-29593) Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 


(Değişik:RG-14/1/2016-29593)    Ek-1

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN GÖREVLENDİRME KAPSAMI (NO:2)

 

 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Standart No:

Görevler

YOK

Beton

Sistem 1+(1)

TS EN 206(2)

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

 

 

 

 

 

 (1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hükmü gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

 (2) TS EN 206 belgelendirmesi “TS EN 206: Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.

 

__________

(1)  30/10/2015  tarihli ve 29517 sayılı Tebliğin 1 inci maddesiyle  “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-09)” iken Tebliğ’in adı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.