DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VERİLEBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE VE YETKİ BELGESİ BULUNAN ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLAR İLE KIYI TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USULLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/4)

 

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-14/8/2011-28025)

(1) Bu Tebliğin amacı; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin icrası kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale edebilecek şirket/kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesi, yetki belgesi verilmesi, görevlendirilmesi ve buna ilişkin usul ve esaslar ile kıyı tesislerinin sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-14/8/2011-28025)

(1) Bu Tebliğ, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale görevi verilebilecek şirket/kurum/kuruluşlarda aranacak şartları, değerlendirme komisyonunun oluşumu, başvuruların değerlendirilmesi, yetki belgesi verilmesi, belge alanların denetlenmesi ve şirket/kurum/kuruluşların görevlendirilmesi ile ilgili hususlar ile usul ve esasları ile kıyı tesislerinin sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Kanun: 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu,

c) Komisyon: Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale edebilecek şirket/kurum/kuruluşların başvurularını inceleyecek ve değerlendirerek uygun olup olmadığına karar vermek üzere Müsteşarlık başkanlığında oluşturulacak komisyonu,

ç) Kurum/kuruluş: Kirliliğe müdahale amacıyla yetki belgesi almak isteyen kurum kuruluşları,

d) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

e) Şirket: Kanun kapsamında olaya müdahale etmek üzere meslek icra eden veya bu amaçla kurulmuş olan ve merkezi Türkiye’de bulunan şirketi,

f) Yönetmelik: 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğini,

g) (Ek:RG-12/11/2010-27757) Kıyı tesisi: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,

ifade eder.

Müdahale seviyeleri

MADDE 5 – (1) Müdahale seviyeleri, kıyı tesisleri ve gemilerden dökülen petrol ve diğer zararlı maddelerin oluşturduğu kirlilik olayının büyüklüğüne göre 3 seviyeye ayrılır:

a) Seviye 1: Bir kıyı tesisinin veya bir geminin kendi imkan ve kabiliyetleri ile kontrol altına alabileceği olaylara müdahaledir.

b) Seviye 2: Bir kıyı tesisinin veya bir geminin kendi imkân ve kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bölgesel imkân ve kabiliyetler ile müdahale edilip kontrol altına alınabilecek orta ölçekli olaylara müdahaledir.

c) Seviye 3: Bir olayda bölgesel imkân ve kabiliyetlerin yetersiz kaldığı durumlarda ulusal imkân ve kabiliyetler ile müdahale edilip kontrol altına alınabilen ulusal ölçekli olaylara müdahaledir.

Acil müdahaleye ilişkin genel hükümler

MADDE 6 (2) – (Değişik:RG-12/11/2010-27757)

(1) Kirliliğe müdahalede bulunmak amacıyla yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar bu yeterliliğini 5312 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında olan tüm deniz ve kıyı alanlarında ve her seviyede yerine getirir.

(2) Yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar Bakanlığın veya Müsteşarlığın talimatıyla ya da hizmet verdiği kıyı tesisleri adına hareket ettiği durumlarda deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine seviyesine bakılmaksızın ilk müdahaleyi gerçekleştirir. Kirliliğin seviyesinin Bakanlık ve Müsteşarlıkça ikinci veya üçüncü seviye olarak belirlenmesi durumunda yetki belgesine sahip şirket/kurum/kuruluşlar operasyonlarına Bakanlık ve Müsteşarlığın koordinesinde, koordinatör olarak bir şirket/kurum/kuruluşun görevlendirildiği durumlarda ise koordinatör olarak görevlendirilen şirket/kurum/kuruluşlara bağlı olarak devam eder. Kirlilik mahallinde yetki belgesi alan bir şirket/kurum/kuruluş bulunmaması, geç gelmesi veya yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşların kapasite ve/veya kabiliyetleri dışında olan bir olay için yetki belgesine bakılmaksızın Bakanlık veya Müsteşarlık tarafından ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler karşılanır.

(3) Denizde ve kıyıda müdahalenin koordineli yapılması esastır. Bu kapsamda, Bakanlık kıyı alanlarında yapılacak temizlik operasyonlarına ilişkin görevlendirmeleri Müsteşarlık ise deniz alanlarında yapılacak müdahale operasyonlarına ilişkin görevlendirmeleri yapar. Görevlendirmeye ilişkin hukukî, malî vb. bütün sorumluluklar görevlendiren kurum tarafından üstlenilir.

(4) Müsteşarlık tarafından uluslararası yardım talep edildiği durumlarda ülkemizde görev alan yabancı unsurların kirliliğe müdahalesi denizde Müsteşarlık kıyıda Bakanlığın koordinesinde gerçekleştirilir.

(5) (Değişik:RG-14/8/2011-28025) Müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşlar kesintisiz 24 saat göreve hazır olurlar ve şirket/kurum/kuruluşların merkezinde veya belirledikleri bir yerde ihbarları 24 saat sürekli alan bir irtibat noktası bulunur. Müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşların kıyı tesisleri adına 1. seviye kirlenmelere müdahale amaçlı hareket ettikleri durumlarda ihbar alındığı andan itibaren 1 saat içinde kirliliğe müdahalede bulunur. Yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşlar 1 saat içinde kirliliğe etkin müdahale edeceklerine dair planlamayı kıyı tesisleri ile yaptıkları sözleşmelerinin ekinde Bakanlığa ve Müsteşarlığa sunmak zorundadır. Müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşların kıyı tesisleri adına 1. seviye kirlenmelere müdahale amaçlı hareket ettikleri durumlar hariç, bu şirket/kurum/kuruluşlar, kirliliğe müdahale edilmesi için ihbar alındığı zaman kirliliğin durumuna göre imkân ve kabiliyetlerini ihbar alındığı andan sonra en geç bir saat içinde hazırlayarak yola çıkar ve kirlilik ihbarı alındıktan sonra 3 saat içinde kirliliğe müdahaleye başlar. Bu durumda kıyı tesisi zaman kaybetmeksizin müdahaleye başlar. Yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşlar 3 saat içinde kirliliğe etkin müdahale edeceklerine dair planlamayı kıyı tesisleri ile yaptıkları sözleşmelerinin ekinde Bakanlığa ve Müsteşarlığa sunmak zorundadır. Yetkili şirket/kurum/kuruluşlar ile kıyı tesisleri seviyesine bakılmaksızın müdahale edecekleri olayları kirlilik ihbarının alınmasından itibaren en geç 1 saat içinde Müsteşarlık Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirmek zorundadır. Kirliliğin gemi kaynaklı olduğu durumlarda ayrıca gemi kaptanı da müdahale edecekleri olayları yine 1 saat içinde Müsteşarlık Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirmek zorundadır. Aksi uygulamalarda yetki belgesi iptal edilir ve yetki belgesi iptal edilen şirket/kurum/kuruluşlar 1 yıl içinde yeniden yetki belgesi almak için başvuramazlar.

(6) (Değişik:RG-14/8/2011-28025) Kıyı tesisleri, Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirebilmek amacıyla onaylı Acil Müdahale Planları çerçevesinde kendi imkânlarını kullanmak veya bu Tebliğ kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile anlaşma yapmak zorundadır. Kıyı tesisleri Tebliğ kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile hizmet alımı sürecini başlatmadan önce sözleşme taslaklarını Müsteşarlığa gönderirler. Müsteşarlık ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukların tam olarak yerine getirildiğinin kontrolünü yapar ve Bakanlığın görüşünü alarak yazılı olarak kıyı tesisine bildirir. Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından gönderilen görüş, sözleşmenin onaylandığı veya onaylanmadığı anlamı taşımayacaktır. Kıyı tesisleri, Acil Müdahale Planlarına göre 2. seviye veya daha fazla riske sahip olmaları durumunda 2. ve 3. seviye riskleri için bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla sözleşme imzalamak zorunda olup, olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre yetkilendirilen şirket/kurum/ kuruluşlar tüm imkânları ile olaya müdahale etmek zorundadır. Acil müdahale yetkisi alan firmalar, sözleşme yaptıkları kıyı tesislerinin 2. ve 3. seviye risklerinde belirlenen ekipmanları bulundurmak veya tedarik edeceklerini belgelemek zorundadır.

(7) (Ek:RG-14/8/2011-28025) Acil müdahale yetki belgesi bulunan bir şirket/kurum/kuruluş ile kıyı tesisinin sözleşme yapmış olması durumunda acil müdahale yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluş kıyı tesisi acil müdahale planında birinci seviye için belirlenen ekipmanlardan bariyer ve sorbentleri kıyı tesisinde her an kullanabilecek bir yerde bulundurmak zorundadır. Birbirine komşu ve çok yakın kıyı tesisleri söz konusu bariyer ve sorbentleri ortak kullanabilirler ancak bu durumda Bakanlığın ve Müsteşarlığın uygun görüşünü sözleşme imzalanmadan önce almak zorundadır.

(8) (Ek:RG-14/8/2011-28025) Kıyı tesislerinde müdahalede bulunacak personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge (2010/4) kapsamında eğitimlerini tamamlamış olması gerekir. Kıyı tesisi ile yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluş arasında müdahaleye ilişkin sözleşme bulunması durumunda kıyı tesisi ile yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşun acil müdahale için toplam personel sayısı en az acil müdahale planında belirlenen personel sayısı kadar olmak zorundadır. Yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşun müdahale için belirlediği personel sayısı dışında kalan her bir kıyı tesisinde acil müdahale planındaki sayıyı tamamlamak üzere belirlenen personel 2010/4 sayılı Genelge kapsamında eğitimlerini almak zorundadır.

(9) (Ek:RG-14/8/2011-28025) Yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşlar eksikliklerini tamamlaması gereken süre içinde tamamlamadan kıyı tesisleri ile acil müdahale hususunda sözleşme imzalayamaz.

(10) (Ek:RG-14/8/2011-28025) Yetki belgesi bulunan şirket/kurum/kuruluşlar sözleşme yaptığı kıyı tesislerinin tatbikat planlamalarında gerekli güncelleme, değişiklikleri ve tatbikat icrasını kıyı tesisleri ile koordineli yaparlar. Tatbikat planlamaları, değişiklikleri ve icraları Müsteşarlığa bildirilir. Bildirimler “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge çerçevesinde yapılır. Kıyı tesisleri Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge çerçevesinde yetki alan firmalardan tatbikat planlaması ve değişiklikleri hususlarında danışmanlık hizmeti alabilirler

(11) Planları Bakanlık tarafından onaylanan kıyı tesisleri, Kanun kapsamında yapılan denetimlerinde, onaylı Acil Müdahale Planları’nda 1. seviye için belirlenmiş olan personel, malzeme ve ekipmanları veya bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeyi bulundurmak zorundadır. Acil müdahale planlarında belirlenen 2. veya 3. seviye riskleri için bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeyi bulundurmak zorundadır. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen kıyı tesislerine denetim esnasında tutulan komisyon tutanağına istinaden 3 aya kadar süre verilir; bu süre sonunda yapılan denetimlerde uygunsuzluklarının devam ettiğinin tespiti halinde, tesisin faaliyetleri Bakanlık tarafından durdurulur ve durum Müsteşarlığa bildirilir. Denetimler Bakanlık ve Müsteşarlıkça müştereken yapılır.

(12) Petrol ve diğer zararlı madde arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan sabit ve yüzer yapılar Kanun kapsamında kıyı tesisi olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile acil müdahale planları çerçevesinde sözleşme imzalamak zorundadırlar.

(13) Başvuruda bulunmak ve yetki belgesi almak için iş ortaklığı yapmak mümkündür. Bu durumda, bu Tebliğde belirtilen yükümlülükler ortaklığın tamamı tarafından yerine getirilir. Ortaklardan biri her türlü temsil görevlerini ve faaliyetlerin icrasından ortaya çıkacak sorumluluğu önceden üstlenir. Sorumluluğu üstlenen ortak, başvuru dosyası ile birlikte bu sorumluluğu üstlendiğine dair Ek-2’de yer alan taahhütnameyi verir.

(14) Şirket/kurum/kuruluş bünyesinde çalışan personelden müdahalede görev alan ve müdahaleyi yöneten tüm personel, 9/4/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge”de belirtilen ilgili eğitimleri almak zorundadır.

(15) Yetkili şirket/kurum/kuruluşlar kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale amacıyla Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından bölgesel acil müdahale merkezi olarak görevlendirilebilirler.

(16) Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından kullanılan karar destek sistemlerine ilişkin elektronik formlar, yetki alan firmalar tarafından düzenli ve eksiksiz olarak doldurulur. Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından yapılacak planlamalarda öncelik karar destek sistemine göre yapılır.

(17) (Ek:RG-14/8/2011-28025) Gemi kaynaklı kirlenmelerde, 5312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereği mevcut sorumluluklarından ötürü, kirleten gemi/gemilerden banka teminat mektubu veya  gemi/gemilerin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu kirliliğin oluştuğu yerin ilgili Liman Başkanlığınca Zarar Tespit Komisyonunun belirlediği miktarda alınır.

(18) (Ek:RG-14/8/2011-28025) P&I Kulüp tarafından müdahale firmalarının görevlendirilmesi aşağıda belirtilen durumlar dahilinde mümkündür:

a) Kirliliğin boyutunun 2. ve 3. Seviyeye ulaşması durumunda, P&I Kulüp veya Gemi Kaptanı tarafından kirliliğe müdahaleye destek  olarak Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla da  anlaşma sağlanabilir. Yapılan anlaşma Ulusal/Bölgesel koordinasyon komitesine verilmek üzere Liman Başkanlığına bildirilir.

b) Kıyı tesisinin ve/veya Tebliğ kapsamında anlaşmalı olduğu yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşların kirlilik ihbarı alındıktan sonra 1 saat içinde herhangi bir nedenle kirliliğe müdahale edememesi veya etmemesi durumu veya yetersiz kalması halinde Liman Başkanlığı’nın onayı ile P&I Kulüp veya Gemi Kaptanı tarafından kirliliğe müdahale amacıyla Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlar atanabilir. Yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşların herhangi bir nedenle kirliliğe müdahale edememesi veya etmemesi durumu veya yetersiz kalması durumları ilgili liman başkanlığı tarafından tespit edilir.

Acil müdahalede bulunabilmenin asgari şartları

MADDE 7 – (Değişik:RG-12/11/2010-27757)

(1) Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

a) Türkiye’de kurulmuş olmak ve merkezi Türkiye’de bulunmak.

b) Kamu veya özel sektörde çevre kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış ve en az lisans derecesine sahip bir çevre mühendisi, bir kimya mühendisi ve iki deniz biyoloğu veya iki biyolog veya 1 adet biyolog ve 1 adet su ürünleri mühendisi/su ürünleri lisans programı mezunu ziraat mühendisi/balıkçılık teknolojisi mühendisini bünyesinde bulundurmak.

c) Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmuş ve en az 2 yıl denizcilik sektöründe tecrübesi olan bir personeli bünyesinde bulundurmak.

ç) Denizcilik sektöründe en az iki yıl tecrübesi olan Profesyonel Su Altı Adamları Yönetmeliğine göre en az balıkadam ehliyetine sahip yeterli sayıda personeli bünyesinde bulundurmak.

d) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen ilgili ekipman ve donanımın konuşlandırmasında ve kullanımında görev alacak yeterli sayıda personel istihdam etmek ve gerektiğinde ilâve personel sağlamak.

e) Kirliliğe müdahale etmek için yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar 5312 sayılı Kanun kapsamında yer alan kıyı tesisleri adına her seviyede kirliliğe müdahale eder. Acil müdahalede bulunma görevini yerine getirmeleri için kıyı tesisleri ile sözleşme yapmaları ve söz konusu sözleşmeyi Müsteşarlığa dosyasına eklenmek üzere teslim etmeleri gerekir. Ayrıca bu sözleşmenin bir nüshasını da söz konusu şirket/kurum/kuruluşlar Bakanlığa resmi yazı ekinde gönderir. Sözleşme, kıyı tesislerinin, Kanun ve Yönetmelikte yer alan kirliliğe müdahaleye ilişkin tüm sorumluluk ve görevlerinin acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluş tarafından üstlenildiğine ilişkin bir taahhüt içerir. Görev ve sorumluluklarda paylaşım olması durumunda söz konusu taahhütte paylaşılan görev ve sorumluluklar açıkça ifade edilir. Söz konusu sözleşme kıyı tesislerinin Kanunda yer alan sorumluluklarının ortadan kalktığı anlamı taşımaz. Ayrıca sözleşme, acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşun görevini zamanında yerine getirememesinden dolayı başka bir şirket/kurum/kuruluş tarafından veya kıyı tesislerinin kendi imkânları ile acil müdahalede bulunduğu durumlarda acil müdahalede bulunması gereken şirket/kurum/kuruluşa gerekli yaptırım uygulanması için hükümler içerir. Sözleşmede bulunması gereken asgari şartlar dışında sözleşmenin şekli ve içeriği taraflarca belirlenir, sözleşmenin iptali ve yenilenmesi durumunda taraflar 5 iş günü içinde Bakanlığa ve Müsteşarlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

f) Kıyı tesisleri adına acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşların sahip olması gereken Ek-1’de belirlenen malzeme, ekipman ve donanım, söz konusu tesislerin onaylanan acil müdahale planlarında yer alan asgari malzeme, ekipman ve donanım ihtiyacından daha az olamaz.

g) Kıyı tesisleri adına acil müdahalede bulunacak şirket/kurum/kuruluşlar, malzeme, ekipman ve donanımı ile 1. seviyede en geç bir saat içinde kıyı tesisindeki kirliliğe müdahale edebilecek bir mesafede bulunmak ve istenen süre içinde müdahale edilebilme durumunu yeterli delillerle ispatlamak zorundadır.

ğ) Bu Tebliğ kapsamında yetki alan şirket/kurum/kuruluşlar mücbir sebepler sonucu kirliliğe müdahalede yaşanabilecek gecikmelerden ve ağır hava ve deniz şartlarında kirliliğe müdahale edilememesi durumlarından sorumlu tutulamazlar.

h) Birden fazla kıyı tesisi adına hareket edecek olan şirket/kurum/kuruluşlar hizmette bulunacakları kıyı tesislerinde meydana gelen 1. seviyede bir olaya bir saat içinde malzeme, ekipmanları ile müdahale edebilecek bir durumda konuşlanmak zorundadır. Sahip olacakları malzeme, ekipman ve donanım seviyesi, müdahalede bulundukları tesislerden malzeme, ekipman ve donanım için seviyesi en yüksek olana göre belirlenir.

ı) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan malzeme, ekipman ve donanım, Ek-1’in 23 üncü maddesinde yer alan deniz temizlik teknesi hariç yetki belgesi için başvuru yapıldığı tarihten sonra 3 ay içinde, kıyı tesisleri adına hareket edileceği durumlarda ise kıyı tesisleri için kullanılacak malzeme, ekipman ve donanım kıyı tesislerinin planlarının Bakanlıkça onaylanmasından sonra 3 ay içinde şirket/kurum/kuruluşun bünyesinde bulunacak şekilde temin edilir.

i) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan malzeme, ekipman ve donanımın, bu Tebliğ’de belirlenmeyen asgari özellikleri için Müsteşarlık tarafından yayımlanan 18/8/2009 tarih ve 2009/6 sayılı Genelge’de belirlenen asgari standartlar karşılanmak zorundadır.

Başvuru şekil ve şartları

MADDE 8 – (1) Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale görevi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşlar Müsteşarlıktan yetki belgesini almak için aşağıda yer alan hususları içeren bir dosya tanzim ederek bir dilekçe ile Müsteşarlığa başvurur. Başvuru dilekçesi ekinde yer alacak olan dosya içerisinde aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri bulunur.

a) Şirket/kurum/kuruluşların çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c) Şirket/kurum/kuruluşu temsilen yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

ç) Bu Tebliğin 7 nci maddesine göre istihdam edilen ve bünyesinde bulundurulan personelin diploma örnekleri, aldığı eğitim, tatbikatlar ile çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, sigorta giriş belgeleri, emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri ve söz konusu personel ile yapılan sözleşme metni,

d) Müdahale sonucunda toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için ilgili şirket/kurum/kuruluşlarla yapılan sözleşmeler,

e) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen malzeme, donanım ve ekipmanların şirket/kurum/ kuruluşun mülkiyetinde olduğunu gösteren belgeler ile bu ekipmanların depolanacağı alanın adresi ve alanın bu iş için tahsis edildiğini gösteren belgeler,

f) Gerektiğinde sağlanabilecek ilâve personel ve ekipmanlara ait liste ve bu konuda yapılmış protokol ve taahhütnameler,

g) Şirket/kurum/kuruluş tarafından varsa daha önce yapmış olduğu müdahalelere dair belgeler,

ğ) 5312 sayılı Kanun kapsamında yer alan kıyı tesisleri ile anlaşma yapılması durumunda yapılan sözleşme metni,

h) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan taahhütname,

ı) Tebliğde belirlenen sürelerde müdahale edilebileceğini kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,

i) Ayrıca, Müsteşarlıkça gerekli görülen hallerde yukarıda belirtilenlerin dışında ilave bilgi/belgeler.

(2) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan başvuru sırasında bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3) Başvuru sahibinin talebi halinde diğer yükümlülüklerin karşılanması ve başvuru sahibinin yazılı taahhütte bulunması şartıyla Ek-1’in 23 üncü maddesinde yer alan deniz temizlik hizmet teknesi şartının yerine getirilmesi için, 6 ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilir.

Komisyonun kurulma toplanma ve çalışma esasları

MADDE 9 – (1) Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale etmek için yetki belgesi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşların başvurularını inceleyecek Komisyon, şirket/kurum/kuruluşların başvurularını incelemek ve değerlendirmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürünün teklifi ve Müsteşarın Oluru ile Deniz Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında ve en az beş personelden oluşturulur. Komisyon Başkanının görevli veya izinli olması durumunda yerine vekâlet eden personel Komisyon toplantılarına başkanlık eder.

(2) Komisyon, Deniz Ulaştırması Genel Müdürünün veya Komisyon başkanının çağrısı üzerine veya başvuru olduğu zaman toplanır.

(3) Komisyon, ancak üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır.

(4) (Ek:RG-12/11/2010-27757) Söz konusu başvuruların değerlendirilmesinde, Bakanlığın görüşünün alınması için komisyonda en az bir asil ve bir yedek olmak üzere Bakanlık personeli de bulunur. Bu personel, başvuru dosyasını komisyonun bulunduğu yerde inceleyerek görüşünü bildirir.

Başvuruların incelenmesi ve yetki belgesi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır, eksik belgelerin tamamlanması isteği ile 30 gün süre verilir. Eksikliklerin 30 gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilir. Eksikliklerin 30 gün içinde tamamlandığına dair başvuruda bulunulduğu durumda başvurularda tekrar eksiklik bulunması halinde ise son 10 gün ek süre verilir ve bu süre zarfında da eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilir.     

(2) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Bakanlık ve Müsteşarlık, bu Tebliğde istenilen bilgi ve belgeleri sağlayan ve başvuruları kabul edilen şirket/kurum/kuruluşların Ek-1’de yer alan ekipmanlarının yerinde görülmesi için, Komisyonun teklifi ile, en az birer personelini görevlendirir ve yapılan denetimin raporu Komisyona sunulur. Komisyon tarafından denetim raporunda eksik veya uygun olmayan bir hususun tespit edildiği yer alıyorsa eksik veya uygun olmayan hususun düzeltilmesi için Komisyon tarafından 15 gün ek süre verilebilir. Komisyon tarafından verilen süre sonunda eksik veya uygun olmayan hususların düzeltilmemesi durumunda başvuru iptal edilir.

(3) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getiren şirket/kurum/kuruluşlara Ek-3’te yer alan "Yetki Belgesi" düzenlenir. Belgenin süresi 5 yıldır. Belgenin yenilenmesi için belge süresinin bitmesinden en geç üç ay öncesinden yetki belgesi sahibi şirket/kurum/kuruluşlar Yetki Belgesini yenilemek üzere bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden başvurur.

Yetki belgesi hakkındaki genel hususlar

MADDE 11 – (1) Bakanlığın kıyıda müdahale görevi ve Müsteşarlığın deniz alanlarında acil müdahale görevi her zaman saklı olup, gerektiğinde Bakanlık veya Müsteşarlık tarafından her seviyede kullanılır ve yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar kıyı alanlarında Bakanlığın deniz alanlarında ise Müsteşarlığın koordinesinde görevlendirilir.

(2) Müsteşarlık tarafından şirket/kurum/kuruluşlara verilen yetki belgesi hiçbir surette devredilemez.

Bildirim yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Şirket/kurum/kuruluşlar, başvuru aşamasında sundukları ve bu Tebliğde sayılan belge ve koşullarda meydana gelen değişiklikleri ve personel değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Müsteşarlıkça şirket/kurum/kuruluşlara gönderilecek yazılarda, beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on işgünü içinde beyan etmeyen şirket/kurum/kuruluşun belge alırken beyan ettiği adreslerine yapılan yazışmalar şirket/kurum/kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Şirket/kurum/kuruluşlar, bu Tebliğe göre bünyelerinde bulundurdukları personelin sigorta primleri ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek primlerinin yatırıldığına ilişkin belgelerin veya şirket ortağı olduğuna dair belgelerin örneklerini her yıl için bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar Müsteşarlığa iletmekle yükümlüdür.

(4) Şirket/kurum/kuruluşlar her altı aylık dönemde yaptıkları müdahaleler, aldıkları eğitimler ve yapmış oldukları tatbikatlar hakkında Müsteşarlığa bir rapor sunar.

(5) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Şirket/kurum/kuruluşlar kirliliğe müdahale tatbikatlarını, 9/4/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge” çerçevesinde hazırlar ve Müsteşarlığa bildirir. Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından tatbikatı izlemesi için personel görevlendirilir.

Yeterlik koşullarının denetlenmesi ve belgelerin iptali

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Bakanlık ve Müsteşarlık deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahalede bulunmak amacıyla yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşları önceden haber vermeksizin müştereken denetler.

(2) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Petrol ve diğer zararlı madde kirlenmesine müdahale yetki belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlar, yeterlik koşullarının sürüp sürmediğinin denetlenmesi sırasında görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür. Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan şirket/kurum/kuruluşlar Müsteşarlıkça yazılı olarak uyarılır. Durumun sonraki denetimlerde de tekrarı durumunda yetki belgesi iptal edilir. Yapılacak denetimler sonucunda şirket/kurum ve kuruluşların, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya başvuruda beyan edilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilmesi halinde verilen yetki belgesi iptal edilir.

(3) Yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilen şirket/kurum/kuruluşlara verilen yetki belgesi iptal edilir.

İlâve şartlar

MADDE 14 – (1) Müsteşarlık gerektiğinde petrol ve diğer zararlı maddelere müdahale için Yetki Belgesi alan şirket/kurum/kuruluşlardan bu Tebliğde belirtilen asgari şartlara ilâve olarak ulusal ve uluslararası gelişmelere göre ilâve özellikler arar.

Duyuru

MADDE 15 – (1) Petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale görevi verilen, yetki belgesine sahip şirket/kurum/kuruluşların listesi Bakanlığın ve Müsteşarlığın resmî internet sitelerinde yayınlanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-12/11/2010-27757) Bu Tebliğ hükümlerini, Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

___________

(1) Bu Tebliğin adı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ” iken 14/8/2011 tarihli ve 28025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 14/8/2011 tarihli ve 28025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddenin 5 ve 6 ncı fıkraları değiştirilmiş, 6 ncı fıkradan sonra gelmek üzere 7, 8, 9 ve 10 numaralı fıkralar eklenmiş, mevcut 8 numaralı fıkra yürürlükten kaldırılmış, mevcut 7, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı fıkralar 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olarak teselsül ettirilmiş;  16 ncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 17 ve 18 numaralı fıkralar eklenmiştir.

 


 

EK-1

(Değişik:RG-12/11/2010-27757)

EKİPMAN VE DONANIM LİSTESİ

1- Açık Deniz Bariyeri; en az  40 cm fribord yüksekliğine ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir veya perde tipi olmayan silindirik katı tipte, ağır deniz şartlarında kullanılabilecek nitelikte en az 1000 metre uzunluğunda açık deniz bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

2- Liman Bariyeri; en az 30 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip,  en az 500 metre uzunluğunda liman bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

3- Kıyı Bariyeri; en az 30 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir, su balastlı bölümü en az 50 metre uzunluğunda toplam 500 metre liman bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil)

4- Emici (sorbent) Bariyer; en az 10 cm çapında, emme kapasitesi ağırlığının en az 10 katı olan, en az 1000 metre uzunluğunda emici (sorbent) bariyer (bariyer ekipmanları dâhil)

5- Emici Ped; en az 45x45 cm ebadında ve 200g/m2 ağırlıktan az olmayan özellikte, en az 5000 adet emici ped

6- Yağ toplayıcı; en az 20 m³/saat kapasiteli, tüm petrol çeşitlerinde kullanılabilecek en az 3 adet yağ toplayıcı (güç ünitesi, pompası, hortumları ve gerekli tüm ekipmanları dahil)

7- Yüzer Depolama Tankı; en az 150 m³ toplam kapasiteli, deniz ve hava şartlarına dayanıklı yüzebilir özellikte depolama tankları (kendinden hareket edebilme veya tekne yardımı ile hareket ettirilebilme özellikli veya yüzer vasıtaların tankları veya yüzer vasıtaların üzerlerine yerleştirilebilir, bünyesinde biriken atığı gereken yere tahliye edebilecek şekilde ekipman ile donatılmış)

8- Portatif Depolama Tankı; en az 150 m³ toplam kapasiteli, petrol ve türevlerini bulundurmaktan deforme olmayacak, dayanıklı malzemeden yapılmış, taşınabilir ve kolay kurulumlu portatif depolama tankları

9- Vidanjör; en az 10 m³ tank kapasiteli, mobil, en az 2 adet vidanjör (kiralama yolu ile lisanslı vidanjör temin edilecektir.)

10- Solunum Cihazlı Kimyasal Elbise; Gerekli durumlarda müdahale personelinin kullanacağı, kimyasal maddelere ve petrole dirençli, tüplü solunum cihazı ile giyilebilen solunum cihazlı en az 2 adet kimyasal elbise seti (her set için 2 adet yedek solunum tüpü ve gerekli ekipmanlar olacak)

11- Koruyucu Giysi Seti; petrol ve kimyasal maddelere dirençli eldiven, tulum, güvenlik ayakkabısı ve baretten oluşan en az şirket/kurum/kuruluşta müdahalede görevli personel sayısı kadar kişisel koruyucu giysi seti

12- İlk Yardım Ünitesi; Petrol ve kimyasal maddelerin olumsuz etkilerine karşı ve diğer ilk yardım hizmetleri için uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış en az 2 adet ilk yardım ünitesi

13- Gaz Ölçüm Cihazı; Hidrokarbon gaz miktarının parlama noktası alt limitinin %1’ini aşmadığını, toksik gaz miktarının insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede olduğunu doğrulayacak kombine veya ayrı ayrı en az 2 adet gaz ölçüm cihazı (Ölçüm cihazları 4 ayda bir defa üretici talimatlarına göre şirket/kurum/kuruluştaki yetkili personel tarafından uygun ekipmanla kalibre edilecek ve kayıtları tutulacaktır. Ayrıca ölçüm cihazlarının yılda bir defa uluslararası uygunluğu bulunan bir laboratuarda kalibre edilmesi sağlanarak, geçerli kalibrasyon sertifikaları şirket/kurum/kuruluşta saklanacaktır.)

14- Gaz Geçirmez El Feneri; En az 10 adet onaylı gaz geçirmez el feneri

15- Gaz Geçirmez El Telsizi; En az 5 adet onaylı gaz geçirmez deniz tipi el telsizi (her  telsiz için yedek batarya ve şarj cihazı bulunacak)

16- Kıyı Temizlik Ekipman Seti; Acil müdahalede bulunulacak bölgede kullanıma yeterli  olacak kadar, kürek, tırmık, kazma, sızdırmaz naylon torba, emici ped, boş varil, lastik çizme, tulum, eldiven, ekipman temizliği için solventden oluşan kıyı temizlik ekipman seti

17- Basınçlı Yıkama Makinası; Sıcak/soğuk suyla yıkama özelliğine sahip en az 5 adet basınçlı yıkama makinası

18-Aydınlatma Cihazı; Müdahale operasyonlarının gece de yürütülebilmesi için, en az 4 adet aydınlatma cihazı

19- Seyyar Jeneratör; Elektrikle çalışan ekipmanların ve aydınlatmanın sağlanabilmesi için uygun güçte seyyar jeneratör

20- Kara Taşıtları; Müdahale ekipmanlarının sahaya taşınması ve konuşlandırılması için uygun özelliklerde en az bir adet, ekipmanların elleçlenmesi için en az bir adet araç ve ayrıca arazide çalışabilmek için arazi şartlarına uyumlu araç, (ekipman elleçlenmesinde kullanılacak araç/araçların kiralama yolu ile bulundurulduğu durumlarda araçların her an kullanıma hazır halde olmaları gerekir.)

21- Tüm malzeme, ekipmanların depolanacağı, bakım onarım ve temizliklerinin yapılabileceği bir alan (kapalı alan içinde veya konteynırlar içinde olabilir)

22- Bariyer Serme Teknesi; Bariyer serebilecek nitelikte en az 2 adet tekne

23- Deniz Temizlik Teknesi; Üzerinde, en az 20 m³/saat kapasiteli, tüm petrol çeşitlerinde kullanılabilecek en az 2 adet yağ toplayıcı (güç ünitesi, pompası, hortumları ve gerekli tüm ekipmanları dahil), ısıtmalı en az 25 m³ kapasiteli depolama tankı, depoladığı atığı tahliye edebilecek pompa, en az 40 cm fribord ve fribordundan az olmayan su çekimine sahip, şişirilebilir en az 300 metre uzunluğunda açık deniz bariyeri (bariyer ekipmanları dâhil) ve bu bariyeri denize serip toplayacak ekipmanı kullanabilecek özellikte, gerektiğinde dispersant uygulamasında kullanılacak taşınabilir sprey sistemi, yangına müdahale için kullanılmak üzere 60m3/saat kapasiteli 2 adet yangın monitörü bulunan manevra yeteneği güçlü uygun ölçülerde 1 adet deniz temizlik teknesi

 


 

EK-2

(Değişik:RG-12/11/2010-27757)

TAAHHÜTNAME

            

Denizcilik Müsteşarlığı'na ........................................................................................... ............................................'de mukim......................................................................................... ....................................(bundan sonra Şirket/Kurum/Kuruluş diye anılacaktır), Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/kurum/kuruluşların Asgari Özelliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ (bundan sonra Tebliğ diye anılacaktır) çerçevesinde denizde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi verilebilmesi için yetki belgesi almak üzere başvurmuştur. Adı geçen hizmetin ifasına katılan ve aşağıda temsilen imzası bulunan Şirket/Kurum/Kuruluş olarak söz konusu Tebliğ'de ve işbu Taahhütnamede yer alan sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Şirket/kurum/kuruluş işbu deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifasında almış olduğu görevi Tebliğ'in petrol ve diğer zararlı maddelerin sebep olduğu kirliliğe müdahale, alt yüklenici kullandığı ve iş ortaklığı yaptığı durumlarda sorumluluğu tamamen üzerine aldığı, bu Tebliğ kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilecek görevleri her yerde ve her alanda gerçekleştirmek başta olmak üzere tüm hükümleri ve işbu Taahhütname doğrultusunda tam ve eksiksiz şekilde yerine getirecektir. İşbu hizmetin ifasında, Şirket/Kurum/Kuruluşun her türlü keyfi davranıştan ve her ne sebeple olursa olsun tercihe dayalı muameleden kaçınacağını, hukuka, mevzuata uygun hareket edeceğini beyan ederiz.

Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetine ilişkin taahhütlerinin tam ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının gözetimine tabi olduğunu, gözlemcinin yapacağı inceleme sonunda tespit ettiği uygunsuzluklar nedeniyle yetki belgesinin iptali şeklindeki Tebliğde hükmolunan tüm yaptırımların ve gözetim sonuçlarının tarafımızı bağladığını kabul ederiz.

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak olan tüm incelemelerde Şirket/Kurum/Kuruluşun beyanının aksine bir durum ortaya çıkar ve Tebliğ veya işbu taahhütnameye uygun olmayan durumlar tespit edilirse Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının Şirket/Kurum/Kuruluşa Tebliğ hükümlerine istinaden uygulayacağı yaptırımlara muvafakat ederek bunları derhal yerine getireceğimizi, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı aleyhine herhangi bir dava açmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için yetki belgesi almak üzere ibraz etmiş olduğumuz belgelerin gerçeği yansıttığını, belgelerin sahte ve/veya üzerinde tahrifat yapıldığı ve/veya sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafımıza ait olacağını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için ve ifası amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının görevlendirdiği durumlar dışında, Denizcilik Müsteşarlığından herhangi bir hak ve alacağı olmadığını beyan ve kabul ederiz.

Şirket/Kurum/Kuruluşun, deniz çevresinde meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahale görevi hizmetinin ifası için ve ifası amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının görevlendirdiği durumlar dışında, Çevre ve Orman Bakanlığından ve Denizcilik Müsteşarlığından herhangi bir hak ve alacağı olmadığını beyan ve kabul ederiz.

İmza :

İsim :

Tarih :

Şirket/Kurum/Kuruluşun Adı :

Şirket/Kurum/Kuruluşun Telefon Numarası :

Şirket/Kurum/Kuruluşun Fax Numarası :

 

 


 

 EK-3

               


 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

 

 

 

 

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE YETKİ BELGESİ

 

 

 


 

ŞİRKET/KURUM/KURULUŞ ADI                             :

                                                       

ŞİRKET/KURUM/KURULUŞ ADRESİ           :

 

BELGE NO                                                                    :

 

DÜZENLEME TARİHİ                                        :

 

GEÇERLİLİK TARİHİ                                        :          

 

 

 

Bu belge ile, yukarıda adı geçen şirket/kurum/kuruluş, petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe müdahale görevini yerine getirir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         İSİM SOYADI

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Müsteşar a.

                                                                                                                                                                                                                                                         Genel Müdür