TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN  AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK  KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ  (SGM-2009/1)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan, “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Andlaşma”ya uygulamada işlerlik kazandırılması ve bu Andlaşma çerçevesinde yayımlanmış bulunan BM/AEK Teknik Düzenlemelerinin (Regülasyonlar) Türk mevzuatına kazandırılması amacıyla, 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve EK-1’deki Listede karşılarında numaraları bulunan Teknik Düzenlemeler, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunda yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uyarınca Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye göre “E” Tip Onayı almak için Onay Kuruluşu olan (Değişik ibare:RG-30/11/2021-31675) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Bakanlık) müracaat edecek üretici firmaların; yukarıda belirtilen Andlaşma, Yönetmelik, Teknik Düzenleme ve bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına ilişkin uygulamalarda, teknik servis olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşu olan Bakanlığın izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet adresinde yayımlanır.

MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Teknik Düzenlemelerin hükümlerine ilişkin orijinal ve Türkçe metinler Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) temin edilebilir.

MADDE 6 – (1) Andlaşma hükümlerine göre Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye/Teknik Düzenlemelere taraf olan ülkelerin onay kuruluşları tarafından verilen Tip Onay Belgeleri aynen kabul edilir. Uygulamada Andlaşma hükümleri geçerlidir. İhtilâf vukuunda, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayımlanan orijinal metinler esas alınır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Listede karşılarında Resmî Gazete tarih ve sayıları bulunan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-30/11/2021-31675) Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2009

27140

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

20/9/2013

28771

2.

3/9/2014

29108

3.

30/4/2016

29699

4.

10/8/2019

30858

5.       

30/11/2021

31675