GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN KAYIT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)

 

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine dayanılarak, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak kayıt sistemi oluşturmak ve oluşturulacak bu kayıt sistemine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ için, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik içinde geçen tanımlar geçerlidir.

                MADDE 3 – (1) Müsteşarlık, gezi tekneleri üreticilerine "TS EN ISO 10087 - Küçük Tekneler - Tekne Tanıtımı - Kodlama Sistemi" standardında belirlenen ve üç harften oluşan üretici kodu verir ve firma ile ilgili bilgileri muhafaza eder.

                MADDE 4 – (1) Üretici kodu alan üreticilerin tekne üretim faaliyetlerine ilişkin aşağıda gösterilen bilgiler, istatistikî veri toplama çalışmaları kapsamında Müsteşarlık Bölge Müdürlüklerince toplanarak ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.

                a) Üretilen tekne adedi,

                b) Üretilen her teknenin tipi, boyu, gros tonilâtosu, esas yapı malzemesi, tekne tanıtım numarası, tekne tasarım kategorisi, üretim modülü,

                c) Varsa onaylanmış kuruluş ismi ve kimlik numarası.

                MADDE 5 – (1) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler Teknik Kütük Defterine kayıt edilirken, tekne ile ilgili aşağıdaki bilgiler de deftere işlenir.

                (a) Tekne tanıtım numarası,

                (b) Tekne tasarım kategorisi,

                (c) Üretim modülü,

                (ç) Varsa onaylanmış kuruluş kimlik numarası.

                (2) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki kişisel deniz taşıtları belgelendirilirken, kişisel deniz taşıtı ile ilgili aşağıdaki bilgiler de kayıt belgesine işlenir.

                (a) Deniz aracı tasarım kategorisi,

                (b) Varsa onaylanmış kuruluş kimlik numarası,

                (c) İmalatçısının ticari markası veya ticari ismi,

                (ç) Motor tipi,

                (d) Motor seri numarası.

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca yapılan işlemler, gezi teknelerinde hem tekne için açılan dosyada hem de üretici için açılan dosyada ayrı ayrı ve kişisel deniz taşıtlarının kayıt belgesinin bir nüshası kayıdın yapıldığı birimde muhafaza edilir.

                MADDE 7 – (1) 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğine dayanılarak, 16/6/2005 tarih ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.