Kurum

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Tebliğin Adı                 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Tebliğ No

Resmî Gazete Tarihi

29/12/2006

Resmî Gazete Sayısı

26391

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2007 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da  “İdari  para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 363 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılı yeniden değerleme oranını %7,8 olarak tespit ve ilan etmiştir. 

Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2007 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

İLGİLİ KANUN MADDESİ

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

(TL)

2006 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(YTL)

2007 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(YTL)

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

 

500.000.000.000

549.000

591.822

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

 

200.000.000.000

219.600

236.728

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

 

50.000.000.000

54.900

59.182

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi

 

100.000.000

109

117(1)

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası

1.000.000.000

1.098

 

1.183

 

_________________________

(1) Burada “117.502” şeklinde yer alan ibare, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile metne işlendiği şekliyle düzeltilmiştir.