BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bir bütün olarak bilgi edinilebilmesini teminen bankalarca konsolide finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37, 38 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Ana ortaklık banka: Bağlı ortaklıkları ve/veya birlikte kontrol edilen ortaklıkları bulunan ve gruba dahil ortaklıkların finansal tablolarının nezdinde konsolide edildiği Türkiye’de kurulu bankayı,

b) Bağlı ortaklık: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bağlı ortaklığı,

c) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

ç) Birlikte kontrol edilen ortaklık: İş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dahil olmak üzere, ana ortaklık bankanın bir ortaklık sözleşmesi çerçevesinde başka gruplarla birlikte kontrol ettiği, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklığı,

d) Finansal holding şirketi: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile niteliği ve kapsamı belirlenen finansal holding şirketini,

e) Grup: Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluğu,

f) İştirak: Ana ortaklık bankanın sermayesine katıldığı, üzerinde kontrolü bulunmamakla birlikte önemli etkinliğe sahip olduğu, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklığı,

g) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

ğ) Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir ortaklığın finansal tablosu olarak sunulduğu tabloları,

h) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,

ı) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

i) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

j) Türkiye Muhasebe Standartları: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

ifade eder.

 

Önemli etkinlik

MADDE 4 – (1) Önemli etkinlik, iştirak edilen ortaklığın finansal ve idari politikalarının oluşturulmasına katılma gücünü ifade eder. Ana ortaklık banka, iştirak edilen ortaklıkta nitelikli paya sahipse, aksi ispat edilmediği sürece, ana ortaklık bankanın o iştirakte önemli etkinliğe sahip olduğu kabul edilir. Başka bir yatırımcının önemli oranda veya çoğunluk mülkiyetini elinde bulundurması, ana ortaklık bankanın o iştirakte önemli etkinliğe sahip olmasına engel oluşturmaz.

(2) İştirak edilen ortaklığın yönetim kurulunda veya buna eşdeğer bir organda temsil edilme, iştirak edilen ortaklığın politika oluşturma sürecine katılma, iştirakin yönetim kadrolarını gruba dahil diğer ortaklıkların yönetici kadroları ile değiştirebilir olma hususlarının varlığı, önemli etkinlik göstergeleri olarak kabul edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

 

                Konsolide finansal tablo düzenleme zorunluluğu(2)

                MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(3)   Ana ortaklık bankalar, Kanunda öngörülen konsolide bazda sınırlama ve oranlara esas teşkil etmek üzere, dördüncü fıkrada belirtilen istisna dışında, kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlüdür.

                (2) Gruba dahil ortaklıkların farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri konsolide finansal tablo düzenlenmesine engel teşkil etmez. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, ana ortaklık bankanın konsolide olmayan finansal tablolar hazırlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

                (3) (Değişik:RG-20/9/2013-28771)  Yurt içinde kurulu bir bankanın ya da finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı, birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki olan bankalar da bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo düzenlerler.

                (4) Resmi makamlardan alınacak belgelerle belgelenmesi kaydıyla, yurt dışındaki ortaklığın kurulu bulunduğu ülkedeki yasal sınırlamalar nedeniyle konsolide mali tabloların düzenlenmesi için gerekli mali tablo ve bilgilerin ana ortaklık bankaca elde edilmesinde önemli kısıtlamaların mevcut olması durumunda söz konusu ortaklığa ait finansal tablolar konsolidasyon kapsamına alınmaz.

                (5) (Değişik:RG-23/1/2011-27824)(2) Dördüncü fıkra kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirakler konsolide finansal tablolarda elde etme maliyeti ile veya ilgili Türkiye Muhasebe Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.

                (6) (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(3)  Ana ortaklık bankalar, yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak niteliği ve içeriği Kurulca belirlenecek olan konsolide finansal tabloları da düzenlemek ve düzenlendiği dönemi takip eden en geç dört ay içerisinde internet sitelerinde yayımlamakla yükümlüdür. Kurul, söz konusu finansal tabloların, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.

                (7) (Mülga:RG-3/12/2008-27073)(1) (2)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 6 – (1) 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin; 1 Sayılı Tebliğ - Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 2 Sayılı Tebliğ - Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 3 Sayılı Tebliğ - Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 4 Sayılı Tebliğ - Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardı, 5 Sayılı Tebliğ - Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 6 Sayılı Tebliğ - Banka Birleşme ve Devirleri ile Bankalarca İktisap Edilen Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 7 Sayılı Tebliğ - Varlıklardaki Değer Azalışının Muhasebeleştirilmesi Standardı, 8 Sayılı Tebliğ - Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 9 Sayılı Tebliğ - Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Dipnotlarda Açıklanması Standardı, 10 Sayılı Tebliğ - Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı, 11 Sayılı Tebliğ - Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 12 Sayılı Tebliğ - Dönem Net Kâr/Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişikliklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 13 Sayılı Tebliğ - Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 14 Sayılı Tebliğ - Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı, 15 Sayılı Tebliğ - Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 16 Sayılı Tebliğ - Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı, 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18 Sayılı Tebliğ - Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı ile 8/9/2005 tarihli ve 25930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Karşılaştırmalı finansal tablolara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin üçüncü ve dokuzuncu fıkrası uyarınca düzenlenecek konsolide finansal tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması zorunluluğu, 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

______________ 

(1) 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, izleyen fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilmiş haliyle beşinci fıkrası değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 31/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 (3) 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği 31/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2006

26340

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

3/12/2008

27073

2.

23/1/2011

27824

 3.

20/9/2013

28771

4.

23/10/2015

29511