Kurum

Hazine Müsteşarlığı

Tebliğin Adı                 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Tebliğ No

-

Resmî Gazete Tarihi

29/03/2006

Resmî Gazete Sayısı

26123

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

 

26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.

A. Tarife

Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az aşağıdaki tutarlarda teminat almak zorundadır.

(Değişik tablo: RG-27/03/2007-26475)

Personel Sayısı

Teminatlar (YTL)

Maddi Zarar Olay Başına

Tedavi Giderleri

Sakatlık ve ölüm

Yıllık Toplam

Kişi Başına

Olay Başına

Kişi Başına

Olay Başına

(1)

50’ye kadar

240.000

60.000

600.000

60.000

600.000

4.320.000

(2)

51 - 100

300.000

60.000

720.000

60.000

720.000

5.220.000

(3)

101 - 250

360.000

60.000

840.000

60.000

840.000

6.120.000

(4)

251 - 500

420.000

60.000

960.000

60.000

960.000

7.020.000

(5)

501 - 1000

480.000

60.000

1.080.000

60.000

1.080.000

7.920.000

(6)

1000’den fazla

540.000

60.000

1.200.000

60.000

1.200.000

8.820.000

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

- Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,

- İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,

- Alışveriş merkezleri

olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6) numaralı satıra tekabül eden teminat  tutarlarından az olamaz.

Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminat tutarları üzerinden yapılır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişileri, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası zeyilnamelerini, değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.

Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya ileride yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

B. Talimat

Bu sigorta, özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, bu tarife ve talimatta belirlenen tutara kadar teminat altına alır.

Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir. 

Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.

C. Yürürlük

Bu tarife ve talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.