SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 (Değişik:RG-15/3/2021-31424)

Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a)Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, panel sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c)Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d)Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız ve geçici kuruluşları işletmek,

e)Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirecek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

Yönetim Organları

Madde 3 (Değişik:RG-15/3/2021-31424)

İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye Limiti

Madde 4 (Değişik:RG-15/3/2021-31424)

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 (Değişik:RG-15/3/2021-31424)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 — 30/5/1984 tarihli ve 18416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 9/3/1985 tarihli ve 18689 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 9/12/1986 tarih ve 19306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 19/12/1994 tarihli ve 22146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 11/10/1994 tarihli ve 22078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 1/9/1994 tarihli ve 22038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 31/10/1993 tarihli ve 21744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 28/6/1989 tarihli ve 20209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Karaman Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 23/6/1989 tarihli ve 20204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 26/12/1991 tarihli ve 21093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 24/3/1984 tarihli ve 18351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 28/6/1984 tarihli ve 18445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 23/3/1986 tarihli ve 19056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 2/1/1989 tarihli ve 20037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Eğitim Fakültesi Kız Sanat Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 30/9/1994 tarihli ve 22067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”, 25/5/1984 tarihli ve 18411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 17/10/1983 tarihli ve 18194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye işletmelerinin mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan döner sermaye işletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye Yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan iş ve sözleşmeler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 (Değişik:RG-15/3/2021-31424)

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2000

24198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

15/3/2021

31424

2.