İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (SEM) YÖNETMELİĞİ

Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 ci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayalı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Rektörlüğe bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- SEM’in amacı, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3- (Değişik:RG-31/1/2021-31381)

SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4- SEM aşağıdaki organlardan oluşur:

a)Yönetim Kurulu,

b) SEM Müdürü.

SEM Yönetim Kurulu Oluşumu

Madde 5- SEM Yönetim Kurulu,

a) SEM Müdürü

b) Her fakültenin Yönetim Kurulunca belirlenen bir temsilci ve Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) temsilcisinden, oluşur.

SEM Müdürü Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

SEM Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6- Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

SEM Müdürü

Madde 7- SEM Müdürü Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer; yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- SEM Müdürü Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Yönetimi altındaki birimleri SEM amaçları doğrultusunda yönetir. Her faaliyet dönemi sonunda, SEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9- Rektör, SEM Müdürüne yardımcı olmak amacıyla Müdürün önerdiği en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcılığına atayabilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır ve Müdüre 4 aya kadar vekalet edebilir. Müdür yardımcıları Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdür Yardımcısının Müdüre vekaleten katıldığı toplantılarda oy hakkı vardır.

Kadrolar

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmeliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2001

24577

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/1/2021

31381

2.