Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (1)

 

Kuruluş

Madde 1- 2547 sayılı Kanunun 7(d/2) maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek: 1 inci maddesi uyarınca, (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, bilgisayar, bilişim ve iletişim konularında araştırma ve geliştirmeler yapmak amacıyla "(Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜBİM)" kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

a) "Üniversite", (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

b) "Rektör", (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

c) "Merkez", (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

Çalışma Alanı

Madde 3- Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır.

a) Bilgi işlem alanında Bilimsel ve Teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek,

b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak,

c) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı veya uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak,

d) Ülkemizin Bilgisayar Bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak,

e) (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olan ve olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilgi işlem hizmetleri vermek ve danışmanlık yapmak,

f) Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan eğitim ve araştırma amaçlı bilgisayar ve veri iletişimi altyapısı ile ilgili planlama yapmak,

g) Ortak kullanımda olan kurulu sistemlerin en verimli biçimde işletilmesi ile bilgisayar donanım ve yazılımları, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet ve veri iletişimi ile uzaktan algılama konularında bilimsel çalışmaları yakından izleyip en kısa sürede üniversiteye yansımasına önayak olmak,

h) Bu konularda bilimsel yayınlar, seminerler, konferanslar, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

i) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için Üniversite dışından ve çeşitli kurumlardan destek sağlamak amacıyla proje ve teklifler hazırlamak,

j) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 4- Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5- Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Merkez Müdürünün görüşünü de alarak Rektör tarafından üç yıl için atanacak tercihen öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim elemanından oluşur.

Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile aydan en az bir defa toplanır ve oy çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6- Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak,

c) Yörenin kalkınması ve gelişmesi yolunda yardımcı nitelikteki bilgisayar ve iletişim ağırlıklı bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak ve bu projelerin gerçekleşmesi için gerekli çalışma gruplarını ve laboratuvar ortamlarını oluşturmak,

d) Üniversitenin bölüm ve birimlerindeki bilgisayar iç yapılaşmalarındaki uyulması gereken standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli işbirliğini sağlamak,

e) Üniversitenin bölüm ve birimlerindeki bilgisayar iç yapılanmalarında görülen gereksiz çalışmaları önlemek maksadiyle gerekli yatırımları önermek,

f) Çeşitli yöntemlerle elde edilecek yöresel verilerin toplanması, işlenmesi ve entegre biçimde kullanıma sunulması için gerekli teknik ve bilimsel çalışmaları yapmak,

g) Üniversite çapında bilgi teknolojilerinin yaygın biçimde kullanımını sağlamak amacıyla tanıtım ve eğitim programları düzenlemek; bu konularda Üniversite bölüm ve birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek,

h) Yörenin özellikle turizm ağırlıklı ekonomisinde önemli işletmelerle işbirliği yaparak verimliliği artıracak ve ticareti canlandıracak bilgisayar ve iletişim projeleri gerçekleştirmek, bu alanda yeni kurum ve organizasyonların yapılaşmasına yardımcı olmak;

ı) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,

k) Yönetmelik değişikliklerini görüşerek Senato'ya sunmak,

l) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Müdürü

Madde 7- Merkez Müdürü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki Merkez Müdür Yardımcısı atar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü atanır.

Madde 8- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim araştırma uygulama işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek ve bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektöre sunmak,

Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yapar.

Mali Hükümler

Madde 9- Merkezin gelirleri şu kalemlerden oluşur:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Döner sermaye gelirleri,

c) Kamu ve özel sektör, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.

Madde 10- Merkezin giderleri şu kalemlerden oluşur:

a) Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyet konularının araştırılması, gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yapılacak giderler,

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili uygulama ve eğitimin gerektirdiği giderler,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile amaca uygun faaliyetler için yapılacak diğer harcamalar.

Madde 11- Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile olur.

Madde 12- Merkezin döner sermaye kapsamında yer alan hizmetlerinde Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13- Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 14- Merkezin ita amiri Rektördür, Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 15- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kanunu, ilgili yönetmelikler ve genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-14/11/2012-28467)  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________

(1)  Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” iken 14/11/2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.