YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ (YÜSEM) YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde l — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM)" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan merkezin amacı, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle toplumun her kesimine gereksinim duydukları alanlarda her türlü (örgün yada internet destekli) eğitim programları düzenlemek, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak böylece bölgenin ve ülkenin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmektir.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve merkezin çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.

Faaliyet Alanları

Madde 4 — Merkezin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Gereksinim duyulan her konuda eğitim programları açmak (sertifika, katılım belgesi, diploma),

b) Kampus içi ve/veya dışında katılıma açık dersler ve kurslar düzenlemek,

c) İnternet yoluyla her yaş ve ilgi grubuna yönelik internet destekli programlar açmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet-içi eğitim programlan düzenlemek,

e) Üniversitenin uygun gördüğü alanlarda ilgili birimlerin düzenleyecekleri kurs ve her türlü eğitim çalışmalarını yürütmek, araç-gereç ve benzeri olanakları sağlamak,

f) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışveriş alanları yaratmak, kaynaşmayı sağlayıcı geziler düzenlemek,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Yürütme Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanları ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, üniversitede kadrolu öğretim elemanları arasından 2 (iki) kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer ve yardımcılar Rektör onayıyla atanır.

Merkez Müdürü, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürü ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak ve Merkez Müdürünün olmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmekle görevlidirler.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 7 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Her yıl sonunda faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

d) Merkezin kadro ihtiyacı ile ilgili işler ve yazışmalarını yürütmek, Merkezin ihtiyaçlarını saptayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkez personelinin çalışmalarını denetlemek,

f) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermektir.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcıları ile üç öğretim üyesinden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları dışındaki üyeler, Merkez Yürütme Kurulunda görevli kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak üzere karara bağlamak,

c) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, katılım belgesi ve dip-lomaların düzenleme koşullarını belirleyerek Üniversite Senatosuna sunmak.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 10 — Merkez Yürütme Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Kurul, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin kadrolu öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer Fakülte Temsilcisi ile bir Bilgisayar Uzmanından oluşur.

Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 11 — Merkez Yürütme Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin atanması ve görev süresi Yönetim Kurulu üyeleri gibidir. Merkez Yürütme Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır.

Kadrolar

Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.