YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK

EĞİTİMİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde l — Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yü­rütülecek, tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık (yan dal ihtisas) ile ilgili giriş sınavları, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sınavlarının yapılış şekilleri ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları belir­lemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde, tıpta uz­manlık ve üst uzmanlık eğitim ve öğretimi gören araştırma görevlilerine uygulanacak esasla­rı kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 3 üncü maddesine daya­nılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 — Bu Yönetmelikte, eş anlamlı olarak kullanılan araştırma görevlisi, tıpta uzmanlık öğrencisi yada asistan; tıp bilimi dallarından birisinde uzman olabilmek, bilgi ve becerisini geliştirmek için, ilgili dalda eğitim, öğrenim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişi anlamına gelir.

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Görevleri

Madde 5 —Tıpta uzmanlık öğrencileri her türlü eğitim-öğretim ve uygulamaların yanı sıra, Fakülte organlarınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve sağlık hizmetle­rine yardımcı olmakla da yükümlüdürler.

Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği ile Bağdaşmayan Görevler

Madde 6 — Tıpta uzmanlık öğrencileri, Fakültedeki görevleri dışında, ücretli ya da ücretsiz, özel ya da resmi başka herhangi bir işte çalışamaz, ek görev alamaz.

Tıpta Uzmanlık Öğrenciliğine Kabul Şartlan

Madde 7 a) Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6ncı maddesinde belirtilen şartlara uy­gun olması

b) Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) da başarılı olması,

c) Üst uzmanlık için; ilgili bilim dalı kurulu önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla bölüm başkanının onayına ek olarak; ilgili bilim dalının boş kadrosunun ilan edil­miş olması ve kadro-ilanında belirtilen niteliklere uygun adayın Kamu Personeli Dil Sınavı

(KPDS)'da en az 60 puan almış olması ve Fakülte Yönetim Kurulunca seçilecek, en az 3,

en çok 5 alt dal ya da bu alt dala yakın öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından bilimsel

çalışma ve bilgi birikimi yönünden başarılı bulunması. Eğitim Süresi

Madde 8 — a) Tıpta uzmanlık eğitim süresi; Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen eğitim-öğretim süresidir.

Bu normal eğitim-öğretim süresi, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve Fakülte Yöne­tim Kurulu onayı ile her defasında 8 ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilir.

b) Yıllık yasal izin süreleri dışında, eylemli olarak uzmanlık öğrenciliğinde geçmeyen süreler, uzmanlık öğrenciliği surelerine eklenir.

c) Tıpta uzmanlık öğrencileri; eğitim-öğretim süreleri içerisinde, anabîlim-bilim dalı­nın olumlu görüşü doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içi veya yurt dışın­da konusu ile ilgili olarak diğer bir tıp fakültesi ya da sağlık eğitim kurumlarında çalıştırıla­bilirler. Bu süreler; öğrencinin başarılı olduğu belgelendiğinde, Fakülte Yönetim Kurulu olu­ruyla yasal eğitim sürelerinden sayılabilir.

Yıllık Çalışma Raporu Verilmesi

Madde 9 — Tıpta uzmanlık öğrencisi, eğitim-öğretim gördüğü anabilim-bilim dalı başkanlığınca 6 (altı) ay aralıklarla; sözlü ve/veya yazılı teorik ve pratik sınava tabii tutulur.

Uzmanlık öğrencisinin, davranışları, bilimsel ve beceri gelişimi hakkındaki kanaat al­tı ayda bir, ilgili anabilim-bilim dalı başkanlığınca dekanlığa, bölüm başkanlığı kanalı ile ra­por edilir.

İki kez üst üste olumsuz rapor verilen uzmanlık öğrencisinin, eğitimine devam edip etmeyeceği Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Rotasyonlar

Madde 10 — a) Tababet Uzmanlık Tüzüğünün öngördüğü rotasyonların yapılması, yaptırılması zorunludur.

b) İlgili tüzük gereği yapılan rotasyonlar dışında, ek olarak, anabilim-bilim dalınca uygun görülüp önerilen ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan diğer rotasyonların da ya­pılması şarttır.

c) Rotasyon yapılan anabilim-bilim dallan, öğrencinin başarılı ya da başarısız oldu­ğunu değerlendirerek, dosyasına konmak üzere bir rapor halinde ilgili anabilim-bilim dalı ve Dekanlığa gönderir.

d) Rotasyonlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu rotasyonu tekrarlar. Bu tek­rarlar öğrencinin normal uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

e) Öngörülen rotasyon dalı Fakülte bünyesinde yoksa, öğrenci ilgili anabilim-bilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile, öngörülen sürede başka bir Tıp Fa­kültesi ya da sağlık eğitim kurumunda bu rotasyonunu tamamlar.

Uzmanlık Tezi

Madde 11 — a) Tıpta uzmanlık öğrencileri, uzmanlık sınavına girebilmeleri için, il­gili uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde orijinal nitelikte bilimsel araştırma ürünü uzman­lık tezi hazırlamak ile yükümlüdür.

b) Tez konusu ve danışmanı, anabilim-bilim dalı kurulunca belirlenerek, en geç öğ­rencinin uzmanlık öğrenimi süresi ilk yansı sonunda, bölüm kurulunun da onayı alınarak, öğ­rencinin kendisine ve Fakülte Dekanlığına bildirilir.

c) Tez; Fakültenin tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış, yazılmış ve cilt­lenmiş olarak, Dekanlıkça belirlenen sayıda bölüm başkanlığı kanalı ile Dekanlık Makamına teslim edilir.

Sınav Jürisi

Madde 12 — a) Adaylar için; tezin değerlendirilmesi ve bilim, sınavını yapmak üze­re Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşan bir sınav jüri­si belirlenir.

İlgili anabilim-bilim dalı başkanı ile tez danışmanı bu jürinin tabii üyeleridir. Jürinin diğer üyeleri; ilgili anabilim-bilim dalı öğretim üyeleri arasından ve/veya rotasyon yapılan dallar, yada tez konusu ile ilgili öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü anabilim-bilim dalından en fazla üç öğretim üyesi jüriye seçilebilir.

b) Tezler, jüri üyeleri belirlendikten sonra beş iş günü içerisinde bu üyelere Dekanlık­ça dağıtılır.

Tezin Kabulü veya Reddi

Madde 13 — a) Sınav jürisi; tezlerin üyelere dağıtımı sonrası, en az 15 (on beş), en fazla 30 (otuz) gün içinde ilgili anabilim-bilim dalı başkanınca toplantıya çağırılır.

b) Sınav jürisi, öncelikle; jüri üyelerinin tez hakkında verdikleri raporları inceler, jü­ri tarafından yapılan değerlendirmede, tezin kabulü veya reddi, oy çokluğu ile sonuca bağla­nır ve durum bir tutanakla tespit edilir. Bu hususta çekimser oy kullanılamaz.

 c) Tezi kabul görmeyen adaya, red nedenleri gerekçeleriyle bildirilir. Aday, bu bildi­rim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, tezde gerekli düzeltmeleri yaparak, aynı jüriye sunulmak üzere bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) fıkrasındaki yöntemle dekanlığa tes­lim eder.

d) Tezi ikinci kez reddedilen adayın uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Uzmanlık Sınavı

Madde 14 — a) Tezi kabul edilen adaya jüri tarafından bir saatten az olmamak kay­dıyla, sözlü olarak, teorik ve pratik sorular yöneltilir ve uygulama yaptırılır. Sonunda jüri, oy çokluğu ile sınavın başarılı ya da başarısız geçtiğini karara bağlar.

b) Aday; sözlü, teorik, pratik ve uygulama sınavında başarılı olursa, 100 puan üzerin­den değerlendirilmek üzere yazılı bir sınava daha tabi tutulur. Bu sınavda aday en az 70 (yet­miş) puan almak zorundadır. Sonuçlar bir tutanakla Dekanlığa bildirilir.

c) Aday yazılı sınavda başarısız olursa, en erken l (bir) ay, en geç 3 (üç) ay içerisin­de tekrar yazılı sınava alınır. Bunda da başarısız olursa aynı süreler içerisinde bir yazılı sınav

hakkı daha verilir. Bu kez de basan göstermezse uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

d) Aday, sözlü teorik ve pratik sınav ile uygulamada başarısız olmuşsa, sınavın yapıl­dığı tarihten sonra, en erken 3 (üç), en geç 6 (altı) ay içinde yeniden sınava alınır. Bu sınav­da da başarısız olan adayın uzmanlık eğitimi sona erer ve öğrencilikle ilişiği kesilir.

Madde 15 — Tıpta uzmanlık öğrencileri, özlük işleri ile disiplin uygulamaları yönün­den, kamu görevlisi sayılırlar ve Yüksek Öğretim Kanunu ile bu kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik ve yönergelere tabidirler.

Yönetmelik ve yönergelerde hüküm bulunmayan hallerde Tababet Uzmanlık Tüzüğü uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.