İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AİLE İŞLETMELERİ VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AGMER) YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi d (2) bendi uyarınca İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi adı ile bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri

Madde 2 — Merkezin amacı, aile işletmeleri ve girişimcilik alanında uygulama ve araştırma çalışmaları ile yayınlar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda:

a) Yurdumuzda girişimciliğin gelişmesi için gerekli koşulları, ilkeleri incelemek, bu konudaki sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek,

b) Yurdumuzdaki küçük, orta ve büyük ölçekli aile işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini araştırmak ve geliştirmek,

c) Küçük aile işletmelerinden orta ve büyük ölçekli işletmelere geçiş ile yönetimin profesyonelleşmesi sürecinde karşılaşılan sorunları incelemek, araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

d) Aile işletmelerindeki işletmecilik uygulamalarının özellikleri ile, aile kuşakları arasındaki yönetim değişikliklerini incelemek,

e) (Ek:RG-13/7/2012-28352) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve teknik destek vermek,

f)(1) İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından aile işletmeleri ve girişimcilik konusunda düzenlenecek lisans üstü eğitim-öğretim ile seminerler, kurslar, konferansların düzenlenmesine yardımcı olmak,

g) (1)  Yurdumuzda aile işletmelerinin gelişimi ile ilgili ihtisas kitaplığı, arşivi ve vak’a veri tabanı oluşturmak,

h) (1)  Bu konularda telif ve tercüme yayınları yapmak,

ı) (1)  Bu konularda çalışan yurt içi ve dışı kuruluşlarla akademik işbirliği yapmaktır.

Organları

Madde 3 — Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 4 — Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, İKÜ öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilecek dört öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Müdürün, Merkezi amaçlarına ulaştırma çalışmalarına yardımcı olan bir karar organıdır. Müdür tarafından getirilen önerileri görüşür ve karara bağlar.

Merkez Müdürü

Madde 5 — Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rektör tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

Müdür Merkezi temsil eder ve Merkezin yürütme amiridir. Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve Merkez çalışmalarının amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdür Yardımcısı Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Danışma Kurulu

Madde 6 — Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uyarıları ile katkıda bulunan bir organdır. Başkanı Merkez Müdürüdür.

Danışma Kurulu üyeleri, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek beş üye ile, iş hayatından özellikle Merkez amaçları doğrultusunda çalışmaları ile tanınmış uygulamacılar arasından görevlendirilecek 20 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Üyeleri, Merkez Müdürünün önereceği isimler arasından Üniversite Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilir. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır.

Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

               

___________

(1)      13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş, mevcut (e), (f), (g), (h) bentleri ise (f), (g), (h) ve (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.