İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş :

Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulunun 7. Maddesi d (2) bendi uyarınca İKÜ Rektörlüğüne bağlı olarak “Atatürk Ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri :

Madde 2 – Merkezin amacı Türk Gençliğini, milli, insani, manevi ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Devletinin Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek üzere Türk İnkilabı Tarihi : Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri : Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetler konularında faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu maksatla :

a)  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak;

b)  Atatürk Ilkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak;

c)  Yukarıdaki amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler, her tür ilmi toplantılar  düzenlemek;

e)  Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak;

f) Atatürk Ilkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişlerini ve ilmi dayanışmayı sağlamak.

Organları

Madde 3 - Araştırma ve Uygulama Merkezinin Organları şunlardır:

a)  Müdür

b)  Yönetim Kurulu

Müdür :

Madde 4- Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten Müdür yeniden seçilebilir. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü yürütme amiridir. Müdür Yönetim Kuruluna Başkanlık eder., Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında Yönetim Kurulu Üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

Yönetim Kurulu :

Madde 5- Yönetim Kurulu , Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu , Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olur.

Kadrolar :

Madde 6- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 7- Bu yönetmelik hükümlerini İKÜ Rektörü yürütür.