ATILIM ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 Kütüphane, Üniversite’nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek hizmeti veren bir kuruluş olarak,

 a) Üniversite’deki kütüphane hizmetlerinin, merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesini,

b) Sağlanan bilgi ve belgeleri tüm araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve diğer ilgilenenlerin kullanımına sunulacak bir şekilde düzenlenmesini,

c) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgelerin teminini, sağlar.

Tanımlar

Madde 2-Yönetmelikte geçen terimlerden :

a) “Üniversite”: Atılım Üniversitesini,

b) “Daire Başkanlığı”: Kütüphane ve dökümantasyon Daire Başkanlığını,

c) “Materyal”: Kütüphanede kullanılabilir her çeşit malzemeyi, ifade eder.

Organlar

Madde 3- Kütüphanenin koordinasyon ve yönetim hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür:

a) Kütüphane Danışma Kurulu; Atılım Üniversitesi fakültelerinin 1 yıllık süre için seçecekleri birer öğretim üyesinden oluşur.Kütüphane Daire Başkanı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

b) Daire Başkanı

Görev

Madde 4- Kütüphane Danışma Kurulu ile Kütüphane Daire Başkanı’nın görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir,

a) Danışma Kurulu: Kütüphane materyallerinin belirlenmesini sağlar ve Daire Başkanına tavsiyelerde bulunur.

b) Daire Başkanı;

1) Kütüphane ve dökümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için iş bölümü yapar, yönerge, plan ve program hazırlar,

2) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması için çalışmalar yapar,

3) Bibliyografya, tez kataloğu, süreli yayın kataloğu vb. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırır,

4) Her akademik yıl sonunda kütüphane ve dökümantasyon faaliyetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma raporu hazırlar,

5) Bu Yönetmelik uyarınca, görev alanına giren diğer kütüphane ve dökümantasyon hizmetlerinin gerektirdiği çalışmaları yapar,

6) Kütüphane bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunar.

Birimler

Madde 5- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur;

a) Teknik Hizmetler Birimi,

b) Okuyucu Hizmetler Birimi.

Teknik Hizmetler Birimi

Madde 6- Teknik Hizmetler Birimini oluşturan servisler ve görevleri şunlardır:

a) Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere araç, gereç, kitap, süreli yayın vb. temin etmek,

b) Kataloglama ve Sınıflama Servisi: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre düzenlemek ve kullanıcıların yararlanmasına sunmak,

c) Süreli Yayınlar Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın kolleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d) Ciltleme ve Onarım Servisi: Süreli yayınların ve yıpranan kitapların onarımı ve ciltlenmesini sağlamak.

Okuyucu Hizmetleri Birimi

Madde 7- Okuyucu Hizmetleri Birimini oluşturan servisler ve görevleri şunlardır;

a) Danışma Servisi : Kütüphane koleksiyonunu ve kullanımını Üniversite içinde ve dışında tanıtan servistir. Bu servis kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla, öğrenciye ve araştırmacılara eğitim programları düzenler, bibliyografya taramaları yapar, kütüphaneye yeni gelen yayınları duyurur ve enformasyon hizmetlerini yürütür.

b) Ödünç Verme Servisi : Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli bir servistir.

d) Kütüphanelerin işbirliği çerçevesinde, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kütüphanelerle işbirliğinde bulunmak.

Sorumluluk

Madde 8- Üniversite öğretim elemanları, öğrencileri ve yardımcı personeli ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencileri ve dışardan gelen tüm araştırmacılar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

a) Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz. İzinsiz olarak kütüphane materyallerini dışarıya çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal yollara başvurulur.

b) Üniversite öğretim elemanları, öğrenciler ve yardımcı personel kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.

c) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphane, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak, bu elemanların ödünç materyal alabilmesi kendi üniversitelerinin kütüphanesinin aracılığı ile mümkündür.

d) Kütüphane’den ödünç materyal almak isteyenlerin Daire Başkanlığı’nca her yıl onaylanan “Kütüphane kimlik kartı” na sahip olmaları gerekir. Bu kart Üniversite’nin öğretim elemanı, öğrenci ve yardımcı personelinin dışındaki kişilere Üniversite Yönetim Kurulunca her yıl saptanacak bir ücret karşılığı verilir. Her yıl onaylanan bu kartta ilgilinin sürekli oturduğu adres ve diğer kişisel bilgileri yer alır.

e) Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve yardımcı personel kimlik kartlarını göstererek ve ödünç alma formunu imzalayarak ödünç kitap alabilirler.

f) Akademik personel her sömestr için 10 kitap ödünç alabilir. Öğrenci ve yardımcı personele bir defada en çok 3 kitap, 15 gün süreyle verilir. Ödünç kitap verme süresi, kitabın kütüphaneye gösterilmesi ve bir başkasının istememesi koşuluyla 3 kere uzatılabilir.

g) Aşağıdaki kitaplar ödünç verilmez.

• Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynakları

• Süreli Yayınlar

• Basılı olmayan tezler

• Yazma ve basma nadir eserler

• Harita ve slaytlar

• Birimlerce tespit edilen ve yedek nüshası bulunmayan eserler

• Müzik notaları, Cd, video kasetler, vb.

• kolleksiyon parçaları, sanatsal materyal vb.

h) Öğrenciler mezun olduklarında veya kayıtlarının silinmesi durumunda  kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

ı) Üniversiteden emekli, nakil veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik sebebi ile bir süre üniversiteden uzaklaşan öğretim elemanları ve yardımcı personel, ödünç aldıkları kitapları iade ederek Kütüphane’den ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar.

i) Kullanıcıya ödünç aldığı materyali, ödünç verme sürelerinin sonunda iade etmedikçe ödünç kitap verilmez.

Cezai Hükümler

Madde 9-Tamiri imkansız ölçüde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali, ödünç alana piyasadan öncelikle aynen temin ettirilir.

Öğretim elemanları ile yardımcı personelin ödünç aldığı yayınların, 2 nci hatırlatma ihtarından sonra teslim edilmemesi durumunda kaybolduğu varsayılır ve kitapların rayiç bedeli %50 fazlasıyla ek yazışma yapılmaksızın ilgilinin maaşından kesilir.

Sorumlu öğrenci olduğunda kitabın bedeli %50 fazlasıyla ve o güne kadar ki gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

Gerek geç getirilen, gerekse kaybolan yayınlar için tahsil edilen miktarlar, kütüphaneye irat kaydedilir. Kütüphane, bu miktarı ihtiyaçları için kullanır.

Ödünç aldığı kitap ve materyali zamanında kütüphaneye iade etmeyen kullanıcılara, Rektörlük makamınca saptanacak günlük para cezası uygulanır. Para cezasını ödemeyenlere ödünç kitap verilmez. 

Değer Takdir Komisyonu

Madde 10- Değer Takdir Komisyonu, Rektör’ün atayacağı 3 öğretim üyesi ve kütüphane Daire Başkanından oluşur.

Madde 11- Değer Takdir Komisyonu, kaybolan nadir eserlerin bedellerinin belirlenmesinde piyasa araştırması yapar. Bu materyalin sayfa sayısı, cilt bedeli, kağıt bedeli, kağıt kalitesi, basım tarihi, kaybolan kitaba benzer nüshasının bulunmasının kolaylık derecesi gibi konularda tesbit yapar.

Yürürlük

Madde 12-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13-Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.