AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluş

Madde 1 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 nci maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Tanım

Madde 2 — Yönetmelikte Üniversite sözcüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesini, merkez sözcüğü ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

Amaç

Madde 3 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, Üniversitenin etki alanındaki gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini ve 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde ifade edilen faaliyetleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Görevleri

Madde 4 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Merkez; bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Üretime ayrılan alanlar ve tesislerde çeşitli gıda maddeleri üretimini gerçekleştirmek,

b) Yeni gıda maddeleri tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık, gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak,

c) Geliştirilecek ve uygulanacak olan üretim metotları ile bölge üreticilerine yardımcı olmak, araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak,

ç) Üniversiteye bağlı hayvancılık uygulama ve  araştırma merkezi ile diğer fakülte ve yüksekokullarda üretilen bazı bitkisel ve hayvansal hammaddeleri et, süt, yumurta ve benzerlerini işlemek,

d) Talepleri halinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, bu gıdaların gıda mevzuatına, standartlar ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve bu durumu bir raporla analiz yaptırmak için gelenlere bildirmek,

e) Üniversitenin gıda ile ilgili birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak, araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yoldan elde edilecek verilerle ülke gıda endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak,

f) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak gıda ile ilgili konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer kişilerin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

g) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Organları

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır :

a) Merkezin Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 6 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Yönetim Kurulu; Müdür dahil toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdür tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları olan öğretim elemanları arasından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş ve gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

d) (Değişik:RG-22/6/2011-27972) Üniversitenin, Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde belirtilen konularda çalışma yapan birimleri tarafından, Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesine imkan ve izin vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

e) Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacak gıda analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek,

f) Merkez müdürüne işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 8 — a) Merkezin faaliyetlerini izlemek amacı ile her ayın ilk haftasında olmak üzere ayda bir kez toplanır.

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, merkezde yapılacak araştırmaları incelemek üzere yapacağı dönemsel toplantıları her yılın Ekim ve Şubat aylarının ilk haftası içinde gerçekleştirir.

c) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 10 — Merkez Müdürü, merkezin uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanlarının uyumlu ve ekonomik biçimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında her türlü destek ve koordinasyonun sağlanmasından ve merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Merkez Müdür Yardımcısı

Madde 11 — Merkez Müdürü, merkez yönetim kurulu üyeleri arasından birini yardımcı olarak görevlendirebilir.

Danışma Kurulu

Madde 12 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin içinden veya diğer Üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Uygulama Yeri ve Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 13 — Uygulama yeri Rektörlükçe tahsis edilen ünitelerdir. Ünitelerde idare ve diğer hizmetler rektörlükçe görevlendirilecek personel ve işçiler tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.