YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlgili birim: Yozgat Bozok Üniversitesine ait; ilgili alanda faaliyet yapan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezlerini,

c) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektör Yardımcısı: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

f) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda bilimi konularında yürütülecek araştırma, uygulama, üretim, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetiştirme tekniklerini uygulayıp birim alan veriminin artırılmasını sağlamak, yeni geliştirilen çeşitlerin kullanımını sağlamak, yeni çeşit ve üretim yöntemlerini üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmalarını kurmak, paydaşlarla iş birliği yapmak ve sürdürülebilir hâle getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki tüm fakülte ve yüksekokullarda bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili faaliyetlerde üretilen bilgilerin yayılmasını sağlamak.

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokulların ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, peyzaj, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ile tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, güncel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve ilgili mevzuat kapsamında bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal sorunların çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek alt yapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayım yapılmasına imkân sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve araştırma imkânlarını geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek, araştırmacılara, imkânları ölçüsünde araştırma materyali ve çalışma alanı temin etmek.

ğ) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

h) Geliştirilecek yeni üretim yöntemlerini bölge üreticilerine uygulamalı bir şekilde tanıtmak.

ı) Merkez bünyesinde üretilen fide, fidan, tohum, tohumluk ve damızlık materyalin kamu, özel sektör kuruluşları veya üreticilere Merkezin döner sermayesi kapsamında sunmak.

i) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere destek sağlamak.

j) Üniversitenin ihtisas alanı olan kenevir alanındaki çalışmalara öncelikli olarak katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Ziraat Fakültesinden, Merkezin amacı ve faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör, süresi biten Müdürü yeniden görevlendirebileceği gibi gerekli gördüğü hâllerde görev süresi bitmeden de Müdürü değiştirebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevden ayrılma veya mazeretsiz olarak kesintisiz üç toplantıya katılmama hâllerinde üyelik kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelik için Rektör, aynı usulle bir ay içinde gerekli görevlendirmeyi yapar.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla kararlar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.

b) Üniversite içinden veya dışından gerek gördüğü konularda uzman görüşleri istemek.

c) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.

ç) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.

d) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

e) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

f) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.

g) Merkeze kaynak temini konusunda öneriler sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Ziraat Fakültesi Dekanı, ilgili birim fakülte dekanları ve ilgili birim müdürleri ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Başkan veya Müdürün daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile alınacak Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.