KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VE

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ

VE DİJİTALLEŞME ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Kırklareli Üniversitesi bünyesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Kırklareli Üniversitesi bünyesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile kurulan Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

c) Merkez: Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Kırklareli Üniversitesi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

e) Ortaklık protokolü: Merkezin amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

f) Proje: Merkez bünyesinde desteklenen ve yürütülen projeleri,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanarak gıda arzı güvenliği ve dijitalleşme konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte araştırma, geliştirme ve uygulama yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gıda arzı güvenliği kapsamında tüm insanların ihtiyaç duyduğu aktif ve sağlıklı bir yaşam için beslenme ihtiyaçlarını, gıdalara yeterli ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak araştırma, geliştirme ve uygulamaları yapmak.

b) Tarım, gıda ve hayvancılık ürünlerine fiziksel ve ekonomik erişimi kolaylaştırmak amacıyla yerli ve milli çözümler üretebilmek.

c) Tarım, gıda ve hayvancılık konularında bilimsel araştırmalar yaparak kendine yetebilen bir ülke olma hedefine katkı sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla yapılacak Ar-Ge çalışmalarında, insan kaynağı ve altyapı imkânları dâhil ihtiyaç duyulan kaynakların israf edilmeksizin ortaklaşa bir şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

d) Gıda arzı güvenliği konusunda ulusal hedef ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Üretici, çiftçi, sanayici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform tasarlamak.

f) Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında dijitalleşme ile makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri teminini sağlayarak tarladan çatala kadar olan tedarik zincirinin izlenebilirliğini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Merkezin faaliyet alanlarına uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışan Koordinatör Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin yıllık bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Koordinatör Üniversitenin üst düzey yetkilisi başkanlığında, Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin Rektörleri tarafından kendi üniversitelerinin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edilen ikişer öğretim üyesi (6 kişi) ile bu üniversitelerin birer üst düzey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler belirledikleri üyeyi gerekli durumlarda diğer Ortak Üniversitelere bildirmek koşuluyla değiştirebilirler. Üyenin görev süresi dolmadan üyelikten ayrılması veya herhangi başka bir sebeple üyeliğin boşalması halinde Koordinatör ve Ortak Üniversiteler yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir defa toplanır. Elektronik ortamda yapılacak toplantılarda kullanılacak platformlar Merkez yönetimi tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarının yeri ve zamanı Ortak Üniversitelerin önerisi de alınarak Koordinatör Üniversite tarafından belirlenir.

(4) Yönetim Kurulu, oyçokluğuyla karar alır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak çalışma/proje grupları oluşturmak, bu grupların başkanlarını belirlemek ve çalışmalarını denetlemek.

b) Müdürün yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarına ilişkin kararları almak ve Ortak Üniversitelerin Rektörlerine teklifte bulunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

f) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversite Rektörlerinin onayına sunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı yapılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere dayanarak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Ar-Ge çalışmaları yapmak, proje hazırlamak ve yürütmek amacıyla oluşturulur. Çalışma grupları, nitelikleri Yönetim Kurulunca belirlenmek suretiyle Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin öğretim elemanlarından ve Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlığı bulunan idari personelden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkanları, Yönetim Kurulu tarafından Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin akademik personeli arasından belirlenir. Çalışma grubu başkanları Müdüre karşı sorumludur.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 12 – (1) Koordinatör Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 14 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/hizmet alımları işlemleri, Koordinatör Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Koordinatör Üniversite Rektörüdür. Rektör bu yetkisini devredebilir.

Merkez kimliği

MADDE 18 – (1) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler; Merkezin adını, logosunu ve Merkezin kimliğini çağrıştıran her türlü işareti ancak Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu tarafından bu konuda yetkilendirilmiş birimin onayıyla kullanabilirler.

(2) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ve işin niteliğinde aksi anlaşılmadıkça, Merkez bünyesindeki çalışmaları, Merkez ile ilgili idari, teknik ve ticari bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.