BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimsel, önleyici ve iyileştirici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

b) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında lisans ve lisansüstü dersler kapsamında uygulama ve araştırmalar yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Toplum ruh sağlığını geliştirmeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik programları düzenlemek.

b) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve alışkanlıklarından korumaya yönelik psikoeğitim programları geliştirmek ve uygulamak.

c) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

ç) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişimleri için ulusal/uluslararası kongre, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapmasında yurt içinde ve yurt dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak.

f) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında okullardaki psikolojik danışman/rehber öğretmen ve eğiticilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs ve eğitimler, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

ı) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

i) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkililiğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak.

j) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamak.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler ve test dışı teknikleri uygulamak.

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinliklerini gerçekleştirmek.

m) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

f) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

g) Merkezin personel ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek.

h) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.

ı) Yönetim kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üyelerle birlikte toplam 5 kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu esas alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapmasında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.

c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.

ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

d) Hizmet alacak kişi ve kuruluşların eğitim ücretleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek.

e) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kurulu temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en az dört en fazla on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik Danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.