YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans derecesi veren programlarına kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı diploma programına sahip olan ve eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

b) Akademik bölüm kurulu: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

c) Akademik danışman: Bölüm başkanları tarafından önerilen birim yönetim kurullarınca görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,

g) Klinik uygulama: Kliniklerde yapılan teorik ve uygulamalı veya yalnızca uygulamalı yapılan dersi,

ğ) Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,

h) Meslek yüksekokulu: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ı) Mesleki uygulama: Öğrencilerin belirli aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmeye yönelik mesleki ders ve uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,

i) Müdür: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar müdürünü,

j) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri gösteren belgeyi,

k) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

n) VEHİP (Veteriner Hekimliği İntörn Programı): Öğrencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarda uygulanan programı,

o) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ö) Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Akademik danışmanlık

MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kaydolan her öğrenci için eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın temel görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dersten çekilme gibi işlemlerinde mezuniyete kadar danışanlarına rehberlik etmektir.

(3) Akademik danışmanlıkla ilgili iş ve işlemler, Senato tarafından yönerge ile belirlenir.

Uyum programı

MADDE 6 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamını tanımak amacıyla düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı akademik takvimde yer alır. Programın içeriği ilgili akademik birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretini ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Uzaktan öğretim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, akademik birim veya programlara ilişkin Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Katkı payı/öğrenim ücretini ödediği halde ders almayan veya kaydı silinen öğrenciden alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) İkinci öğretim isteğe bağlı ve ücretlidir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret ve gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorundadır. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl/yıl içinde derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 11 inci maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 9 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 10 – (1) Akademik birimlerin eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl, derslerin başlaması ile başlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının bitimiyle tamamlanır. Bir yarıyıl için ders dönemi en az 14 haftadır. Bu süre, akademik birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Resmî tatiller ile yarıyıl/yıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dinî ve millî bayramlar haricinde cumartesi ve pazar günleri de ders yapılabilir.

(3) Belirlenen yarıyıllar dışında ilgili akademik birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun açılmasına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülteleri azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık öğrenim süresi azami iki yıldır.

(2) Hazırlık programlarında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Akademik birimlerin yönetim kurullarınca öğrencinin kayıt dondurulan ve izinli sayılan yarıyılları, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı, YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) Azami sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, devamını sağladıkları halde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav hakkı kullandırılır. Bunun dışında ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu sınavlardan sonra, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten devamsızlık hariç diğer nedenlerle başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(9) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(10) Açılmış olan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Lisans programlarında mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal öğrenim sürelerinden önce mezun olabilirler.

(12) 20 nci maddede belirtilen sınavlar dışındaki bütün ek sınavlar dersin açıldığı dönemlerde yapılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 12 – (1) Akademik birimlerde dersler, akademik birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrenciler için yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve AKTS kredisi uygulanır.

(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredisi, kredisi, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve AKTS kredilerinde gerek duyulması halinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafından öğrencilere ilan edilir.

(6) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir yarıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(9) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(10) Uzaktan öğretim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(11) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredisinin %40’ına kadar olan kısmı uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(12) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı ve Senato kararıyla, öğretim programlarında örgün eğitimle yüz yüze yürütülen dersin bir kısmı, ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak kaydıyla uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(13) 11 inci ve 12 nci fıkralarda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(14) Yüz yüze verilen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesi halinde, uzaktan öğretimle yürütülen bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programları ile değişim programlarında öğrencilik, eşzamanlı öğrenimde öğrencilik ve özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, programlar arası yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programları ile değişim programlarında öğrencilik, eşzamanlı öğrenimde öğrencilik ve özel öğrenciliğe ilişkin işlemler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen yönergeye göre yürütülür.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 15 – (1) Ders muafiyetleri, ders ve kredi transferi ile intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen yönergeye göre yürütülür.

(2) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrenciler kredi ve not transferi için talepte bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin ilgili yönergede belirtilen süre içinde, ders transferi talebini belirten bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları akademik birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 16 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere ortak eğitim ve öğretim programları yürütebilir.

(2) Ortak programın işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

Dersler

MADDE 18 – (1) Derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredileri ile yarıyıl/yıllara göre dağılımı, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Derslerin yerel/ulusal kredileri, bir dersin haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısının eklenmesiyle belirlenir.

(3) Programlarda yer alan dersler; aşağıda belirtilen yedi gruba ayrılır:

a) Zorunlu dersler; öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler; öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.

c) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin bulunduğu bölüm/program dışından veya Üniversitenin diğer birimlerinden alabileceği derslerdir.

ç) Ön şart dersler; ilgili programın müfredatında belirtilen ön şartlı derse/derslere kaydolabilmek için başarılması gereken ders/derslerdir.

d) Ön şartlı dersler; ilgili programın müfredatında belirtilen ön şart dersin/derslerin başarılmış olması koşuluyla alınabilecek ders/derslerdir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve bu dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

e) Uygulamalı dersler; tamamı uygulama saatinden oluşan ya da içerisinde hem teori hem uygulama saati bulunan ve ilgili akademik birim kurulu tarafından müfredatta uygulamalı ders olarak belirtilen derslerdir.

f) Özel değerlendirmeli dersler; bir yarıyıl boyunca sorumlu öğretim elemanlarının rehberliğinde uygulama ve tasarım çalışmalarının jüri, eskiz sınavı, kritik/tashih gibi yöntemlerle değerlendirildiği, ayrıca yarıyıl sonunda yazılı sınav gerektirmeyen, ancak başarı durumu yarıyıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmalarının jüri veya ders sorumlusu tarafından özel yöntemler yoluyla değerlendirilmesiyle belirlenen derslerdir. Özel değerlendirmeli dersler, derslerin işleniş ve değerlendirme biçimi göz önünde bulundurularak ilgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim kurulunun kararı ve ilgili akademik birim kurulunun onayıyla belirlenir.

(4) VEHİP eğitimi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(5) İlgili akademik birimin önerisi ve Senatonun onayıyla dersler şubelere bölünebilir.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra elektronik ortamda alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde öğrenciler, birinci yıl açılan tüm dersleri, diğer yarıyıl/yıllarda ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri dönem önceliğine göre almak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. Yeni alınacak seçmeli derse devam şartı aranır.

(5) Öğrencilerin mezun olabilmesi için akademik birimlerin eğitim-öğretim programındaki zorunlu tüm dersleri ve gerekli seçmeli dersleri başarması, bu Yönetmelikte belirlenen asgari AKTS kredisini tamamlaması ve ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri, Üniversitenin farklı birimlerinden veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden de alabilirler.

(7) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(8) Danışmanının onayı ile öğrenciler bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredi, yıllık sistemde ise bir öğretim yılında en çok 90 AKTS kredilik ders alabilirler.

(9) Danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal öğrencileri bir yarıyılda, anadalında aldığı derslerle birlikte en çok 60 AKTS kredilik ders alabilirler.

(10) Öğrenciler, her bir yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS, çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ise anadalında aldığı derslerle birlikte en çok 30 AKTS kredilik ders alabilirler.

(11) Birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Ancak ders transfer ve muafiyet talebinde bulunan birinci sınıf öğrencileri, sınıfında muaf edildiği derslerin toplam AKTS kredisi kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(12) Üst yarıyıllardan ders alan öğrenciler, ilgili programın tüm mezuniyet koşullarını sağlamaları durumunda öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(13) Yarıyıl/yıl sonunda 2,00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulu veya takip eden yarıyıl/yıl sonunda GANO’sunu 2,00 ve üzerine yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak akademik yetersizlik uyarısı alan ve GANO’sunu takip eden yarıyıl/yıl sonunda da 2,00 ve üzerine yükseltemeyen öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı yarıyıl/yıldan itibaren harf notu CD, DC ve DD olan şartlı başarılı derslerini de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin ders tekrarı, 2,00 ve üzeri GANO’yu sağlayana kadar devam eder. Öğrencinin 2,00 GANO’yu sağladığı yarıyıl/yıl sonunda akademik yetersizlik uyarısı kalkar ve ders tekrarı sona erer. Akademik yetersizlik uyarısı onaylanan öğrenciler; CD, DC ve DD şartlı başarılı oldukları seçmeli derslerinin yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(14) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin VEHİP eğitimine geçişinde, o yarıyıla kadarki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

(15) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için belirlenen dersleri alan ve başarılı olan öğrencilerin, bulunduğu yarıyıl başarı ortalaması YANO’ya göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(16) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre yarıyıl/yılsonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a girenlerin listesi, ilgili akademik birim tarafından Rektörlüğe bildirilir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, muafiyet sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar şeklindedir. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabileceği gibi YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav çeşitlerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve ilgili birim tarafından sınavların başlamasından en az 15 gün önce birim web sayfalarında ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş ve ilgili derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak sınavlarla ilgili işlemler Senato tarafından belirlenir.

(6) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve bir günde en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da kopya çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Öğrencilerin akademik takvime uygun olarak yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için derse kayıt ve devam şartlarını sağlamış olmaları gerekir.

(10) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyıl/yılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolabilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

(11) Bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanır.

(12) Öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıla ait derslerden aynı güne en fazla iki dersin sınavı konur.

Sınav düzeni

MADDE 21 – (1) Sınavlar, akademik birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavların yürütülmesinden dersin öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemine girerek ilan eder; sınava ilişkin belgeleri akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin son gününden itibaren en geç on gün içinde ilgili akademik birim yönetimine teslim eder.

(3) Not çizelgeleri dışındaki sınav evrakı, ilgili akademik birim tarafından sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 22 – (1) Her ders için her yarıyıl/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı akademik birimin kurul kararı ile belirlenir. İlgili kurul tarafından birden fazla ara sınav yapılmasına karar verilmesi durumunda bu ilave sınavlar seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 23 – (1) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte dönem derslerinin bitiminden iki hafta öncesine kadar ilgili akademik birime başvurmaları gerekir. Mazeretler, ilgili akademik birim yönetim kurulunda incelenerek karara bağlanır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları

MADDE 24 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, yarıyıl/yıl boyunca derste işlenen konuları içerir.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda ilgili akademik birimler tarafından, sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorunludur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(4) Bir yarıyıl/yıl boyunca birden fazla öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülen derslerde başarı durumu; yarıyıl/yıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmaları, jüri tarafından eskiz sınavı, kritik/tashih gibi özel yöntemler yoluyla değerlendirilebilir. Bir dersin işleyiş ve yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu başarı değerlendirme biçimine bölüm akademik kurulun teklifi ile ilgili akademik birim kurulunca karar verilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 25 – (1) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl/yıl sonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak CD, DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

(2) YANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin sınav notları dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıl sınav notlarına katılır.

(3) Ön lisans/lisans programlarında hangi dersler için bütünleme sınavı yapılmayacağı, ilgili akademik birimlerin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Yıllık okutulan dersler için bütünleme sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Tek ders sınavı

MADDE 26 – (1) Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’ın altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GANO’sunu 2,00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili akademik birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir.

(2) Tek ders sınavına ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından yönerge ile belirlenir.

Muafiyet sınavı

MADDE 27 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yıl başında muafiyet sınavları açılabilir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağırlıklı ortalamasıdır. Bu suretle bulunacak ondalıklı sayı; 0,5 ve üzeri ise yukarı sayıya, 0,5 altında ise aşağı sayıya yuvarlanır.

(3) Dersin ham başarı puanı, o dersin ara sınav, uygulama ve varsa diğer yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim ile ilgili diğer etkinliklerden almış olduğu notların ağırlıklı ortalaması ile final veya varsa bütünleme notu dikkate alınarak hesaplanır. Dersin ham başarı puanı katkı yüzdeleri, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve en geç ilgili yarıyıl/yıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla; yarıyıl/yıl sonu değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı veya özel değerlendirmeli derslerde, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Uzaktan öğretimle yürütülen derslerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi, öğrencinin ham başarı puanının aritmetik ortalamaları ve istatistiksel dağılımları göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(6) Başarı düzeylerine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:

Başarı Notu                    Katsayı

       AA                            4,00

       AB                            3,70

       BA                            3,30

       BB                            3,00

       BC                            2,70

       CB                            2,30

       CC                            2,00

       CD                            1,70

       DC                            1,30

       DD                            1,00

        FF                             0,00

(7) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notları şartsız başarılı notlardır. CD, DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin CD, DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(8) Diğer harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

a) MU notu, Üniversiteye dikey veya yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan öğrenciler ile muafiyet verilecek dersin not çizelgesinde Yeterli/Başarılı/Geçti/Muaf olarak belirtildiği durumlarda dersin ortalamaya dâhil edilmeden muaf tutulması için kullanılır.

b) PT notu, not ortalamasına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

c) DZ notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

ç) YT notu, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarılı/yeterli olan öğrencilere verilir.

d) YZ notu, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarısız/yetersiz olan öğrencilere verilir.

e) KL notu, programdan kaldırılan dersler için verilir.

f) ÇK notu, öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanının onayıyla çekildiği ders için kullanılır. Öğrenciler bir yarıyılda 1 dersten; öğrenim süresi boyunca ise en çok 4 dersten çekilebilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, YANO ve GANO olmak üzere iki ortalama elde edilir.

b) YANO hesaplamak için öncelikle, öğrencinin bir yarıyıl/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin AKTS kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra elde edilen bu toplam sayı, derslerin/etkinliklerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YANO olarak adlandırılır. Elde edilen YANO, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir.

c) GANO ise, YANO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen GANO, virgülden sonra yuvarlanarak iki hane olarak gösterilir.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 30 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta önce öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranır.

(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.

(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, sağlık raporu olduğu sürelerde derslerine katılmadığında devamsız sayılırlar.

(5) Uzaktan öğretim ile yürütülen ders ve programlarda derse devam durumları, Senato tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Öğrenciler öncelikle DZ, FF, YZ harf notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyıl/yılda almak zorundadır. Bu derslerin notu, alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Eğer DZ, FF, YZ harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler.

(3) Öğrenciler, daha önce başarılı/şartlı başarılı olduğu dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilirler.

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 32 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili akademik birimlere verilmesinden ve notların ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. Öğrenciler, itirazlarını ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ilgili akademik birime yapabilirler. İtiraz, dersin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj

MADDE 33 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadır. Bu eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar akademik birimlerin ilgili kurullarınca belirlenir.

Kredi hesabı

MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) 1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

b) Öğrencinin yapacağı stajlara AKTS kredisi verilir.

Üstün başarılı öğrenciler

MADDE 35 – (1) GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, GANO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve bu durum diplomalarında belirtilir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GANO’yu sağlasa bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz. Ayrıca onur veya yüksek onur öğrencilerine her yarıyıl/yıl sonunda onur/yüksek onur belgesi verilerek öğrencilerin listesi ilgili akademik birimler tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) 37 nci maddedeki mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması yoktur.

(3) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan kalkması durumunda, devam şartını sağlayabilmek koşuluyla öğrenci, ilgili akademik birime başvurarak, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir. Başvuru, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.

(4) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.

Mazeretler

MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması veya vefatı nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ğ) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

İzinler

MADDE 38 – (1) Eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ile öğrenciye izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılması Rektörlük tarafından uygun bulunarak görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılır ve giremedikleri tüm sınavlar için akademik birimlerin yönetim kurullarınca sınav hakkı tanınır. Bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 39 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

c) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması.

ç) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı seviyede asıl öğrenci olarak kaydının bulunduğunun belirlenmesi.

d) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması.

(2) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda yönetim kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Diplomalar

MADDE 40 – (1) Dört yarıyıllık en az 120 AKTS öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması; sekiz yarıyıllık en az 240 AKTS, on yarıyıllık en az 300 AKTS ve on iki yarıyıllık en az 360 AKTS öğretim programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken geri alınmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan akademik birimlerde en az 120 AKTS kredilik dersi başarılı olan ve GANO’su en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere talepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıldıkları bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir. Bu öğrenciler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

b) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

c) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadır.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı veya kullanılmaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ön yüzünde ikinci nüsha ibaresi yer alır. Diplomalar fakültelerde dekan ve Rektör; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör; dekanlığa bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 41 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS kredi değerlerinin bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarından elde edilen toplamın, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilen ortalamadır. Elde edilen mezuniyet derecesi, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir.

(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın zorunlu bütün derslerini ve gerekli seçmeli derslerini başarması, bu Yönetmelikte belirtilen asgari AKTS kredisini tamamlaması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

Diploma eki

MADDE 42 – (1) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(2) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme

MADDE 43 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği geçerli adrese yazılı olarak veya Üniversite tarafından kendisine verilen öğrenci mail hesabına tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu ilgili akademik birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 44 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 20 nci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip engelli öğrenciye uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Disiplin işleri

MADDE 45 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile akademik birimlerin kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 21/7/2018 tarihli ve 30485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 16/7/2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesinde Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları hesabında, 47 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.