KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Değişik ibare:RG-5/12/2022-32034) Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Değişik ibare:RG-5/12/2022-32034) Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Değişik ibare:RG-5/12/2022-32034) Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında engelli bireylerin sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, engelli bireylerin sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için stratejiler geliştirmek ve uygulamak; bu konular ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile ve/veya kamu kurumları ya da özel kuruluşlarla birlikte projeler yürütmek, engellilik konusunda toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Engellilik konusunda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar yapmak ve bilimsel veri tabanı oluşturmak.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde engellilik konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde engelli hakları ve sorunları konularını tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak.

ç) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek.

e) Engelliler konusunda aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Birimler arası iş birliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

g) Engelliliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin rehabilitasyon hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, sosyal ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunların azaltılması ve günlük yaşam aktivitelerine katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yaparak yaşam kalitelerini arttırmak, kendilerine ve ailelerine psikososyal destekte bulunmak.

ğ) Engelli bireylerin sorunları ile ilgili konularda kamu kurumları ve diğer akademik kurumlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle iş birliği yapmak.

h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez veya Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Alınan kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını hazırlamak, değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bütçe önerisini hazırlamak, personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve Rektöre sunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurumları veya özel kuruluşların temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Engellilik alanında yapılan çalışmalara kaynak ve bilimsel destek sunmak.

c) Engellilik alanında yapılan çalışmalar için faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin yürüttüğü faaliyetlere katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________________

(1) 5/12/2022 tarihli ve 32034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin adıKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2021

31532 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/12/2022

32034