ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

g) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

ğ) Enstitü: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini, doktoralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

l) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

m) Müdür: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili enstitü müdürünü,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ş) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

t) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ile yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında program dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile gerçekleştirilir.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 9 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi veren programlardan mezun olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(6) Lisansüstü programlara başvuracak adayların;

a) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına,

b) Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına,

c) Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına,

ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitü anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz ve bu programlar dışındaki mezunların en az 55 ALES puanına,

d) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylardan lisans mezunu olanların 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasına,

sahip olması gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının en az 55 temel tıp puanına veya en az 70 sayısal ALES puanına, diğer fakülte veya yüksekokul mezunlarının ise, 75 yüksek lisans mezuniyet notuna sahip olmaları ve ALES sayısal kısmından en az 70 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları, en az 70 ALES puanına eşdeğer olması halinde kabul edilir. Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(8) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir ALES puanı belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.

(9) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

(10) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde;

a) Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan,

b) Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya bunun dışındaki bir yabancı dilden 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan alınması zorunludur.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(11) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(12) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

(13) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-12/5/2022-31833) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden enstitü anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

d) Sanatta yeterlik programına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların başarı notu; lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul edilir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı jürileri için enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önereceği beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye belirler.

(3) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır. Zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur. Enstitü tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak liste halinde sıralanan adaylar, en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı kadar ilan edilir.

(4) Bir başka üniversite adına lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilecek araştırma görevlileri Üniversitenin lisansüstü eğitimi başvuru şartlarını sağlıyorsa, enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.

(5) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, lisansüstü eğitimlerini başka bir üniversitede yapan araştırma görevlileri, eğitimlerinin kalan kısmını ilgili enstitüde açık olan programda tamamlamak üzere enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları dersler için, 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilirler.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde 18 inci ve 23 üncü maddeler uygulanır. Özel öğrenci statüsündeki kişiler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite yönetim kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.

c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olmak.

ç) Yatay geçiş başvurusunu; tezli yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yapmış olmak.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Eşitlik durumunda, kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(7) Yüksek lisans programında kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamış olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan altıncı fıkradaki şart aranmaz.

(8) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının farklı olması durumunda, programların müfredatında yer alan derslerin toplam kredisinin üçte ikisinin içeriği eşdeğer olmalıdır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim kurulu, (Değişik ibare:RG-25/10/2021-31639) tezli programlar için ilan edilen kontenjan sayısının iki katına kadar yedek aday belirler.

(2) Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler,

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi mali imkânları ile lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslara göre alınır. Her ne sebeple olursa olsun tezsiz yüksek lisans programlarının açılamaması durumları hariç alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Danışman atanması

MADDE 17 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına danışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin yürütülmesinde, doktora derecesi olan öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

(2) Üniversite kadrosunda Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Senato bu konuda ilave kriterler belirleyebilir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı gerektiğinde, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(5) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(6) Tez danışmanı ataması, öğrencinin de görüşü alınarak, yüksek lisans öğrencileri için birinci yarıyılın, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(7) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(8) Danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kredisinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir. Öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak ilgili enstitü kurulu kararı ile bu oran azaltılabilir.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir.

(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(6) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan beşinci fıkradaki şart aranmaz. Gerekli hallerde bu durumdaki öğrenciye ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler aldırılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Devam koşulunun yerine getirilmediği tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de yarıyıl içi değerlendirmelerine katılmak zorundadır. Eğitim programının özelliği gerektirdiğinde, anabilim/anasanat dallarının, devam koşulunu sağlayıp başarısız olmuş öğrencilerin derse devam etmesini istemeleri halinde bu uygulama enstitü kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

(2) Başarısız olunan dersin zorunlu dersler hariç, takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış olması halinde danışmanın önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile bu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.

Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları

MADDE 22 – (1) Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik:RG-5/12/2022-32034) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında yarıyıl içi değerlendirmenin yöntemi Senato tarafından belirlenir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu yarıyılın ara sınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Tezsiz yüksek lisans programında derslerini ve dönem projesinde başarılı olmuş ancak tek dersten başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.

Ders değerlendirme esasları

MADDE 23 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi değerlendirme ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.

(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınavı yapılmayan ve öğrenci başarısına yarıyıl içi değerlendirme puanının etkisinin fazla olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için yarıyıl/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.

(3) (Değişik:RG-5/12/2022-32034) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmenin %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

                                                                  Mutlak Değerlendirme

Başarı Notu        Harf Karşılığı       Sistemindeki Not Aralıkları

        4,00                        AA                                    90-100

        3,50                         BA                                     80-89

        3,00                         BB                                      70-79

        2,50                         CB                                      65-69

        2,00                         CC                                      60-64

        1,00                         FF                                      00-59

        0,00                         FD                                          

        0,00                         FG                                          

(5) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M (Muaf): Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden muaf olmaları durumunda verilir.

b) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.

c) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız.

ç) FF: Başarısız öğrenciler için uygulanır.

d) FD: İlgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.

e) FG: İlgili dersin sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.

(6) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme ve diğer sınav sonuçlarına maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi talebi enstitü müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programları birinci veya ikinci öğretim programı olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Amaç

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,

b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,

c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,

ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmayı,

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 20 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ikinci yarıyıl sonunda ALES’ten en az 70 puan almak ve ilgili programda not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 29 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi derslerle birlikte yürütülebilir.

(5) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı kurulunca onaylanan dönem projesi, intihal yazılım programı raporuyla birlikte elektronik ortamda ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, azami altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye iletilir. Tez konusu, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, aynı usul ile yapılır.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun olarak yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu görüşü ile tezi ve sınav jürisi önerisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Tezler, enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine iletilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri kurum dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilir.

(5) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır ve en az 45, en çok 120 dakika olur.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek otuz gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, dönem projesi ve diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayımlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

(2) Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olan doktora programı;

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

oluşur.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on dört dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara veya doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri, anabilim dalı başkanı dahil beş öğretim üyesinden oluşur ve anabilim dalı başkanlığınca anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir. Komite enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl süreyle atanır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencinin en geç bir ay içerisinde;

a) Tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı kurul kararı alınarak enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

b) Tez izleme komitesi danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve başka bir anabilim/anasanat dalından veya yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Doktora tezi izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir.

(3) Tez izleme komitesinde görev alan öğretim üyesinin altı aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda üyelik görevi sona erer.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasındaki süre üç aydan az olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(5) Süresi içerisinde tez önerisi savunmasına girmeyen veya tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğretim planındaki yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, Senato tarafından belirlenmiş olan diğer koşulları da yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi savunması hariç en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez savunma sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav süresi en az 60, en çok 150 dakika olur. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve en geç otuz gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(8) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin belgesini enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların talepleri halinde enstitü içerisinde tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılarak kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını gerektiren bir uygulama ve/veya bilim ve sanata özgün bir katkı sağlamayı gerektiren kuramsal bir çalışma, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/çalışma önerisi, tez/çalışma, tez/çalışma savunma sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisi olan sanatta yeterlik programı;

a) (Değişik:RG-12/5/2022-31833) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisi gerektiren program en az yedi ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren program en az on dört ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,

oluşur.

(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on dört dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavı, sanatta yeterlik programı yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri, anasanat dalı başkanı dahil beş öğretim üyesinden oluşur ve anasanat dalı başkanlığınca anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir. Komite enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl süreyle atanır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü/uygulamalı sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tez konusu/çalışması belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencinin en geç bir ay içerisinde;

a) Tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir, anasanat dalı kurul kararı alınarak enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

b) Tez izleme komitesi danışman görüşü, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anasanat dalı içinden ve başka bir anabilim/anasanat dalından veya yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/çalışma konusu önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savunma sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi öğrenci sanatta yeterlik tezini/çalışmasını tamamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasındaki süre üç aydan az olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(5) Süresi içerisinde sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisini veya sanatta yeterlik tezi/çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye iletilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere sanatta yeterlik tezini/çalışmasını enstitüye ulaştırılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu görüşü ile birlikte, anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden birinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Tez/çalışma savunma sınavı, tezin/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anasanat dalı başkanlığınca tarihi, saati ve yeri önceden ilan edilen savunma sınavı, enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açıktır ve en az 60, en çok 150 dakika olur. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve en geç otuz gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme/tekrar kararı verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde, enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi/çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(6) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin belgesini enstitüye sunmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih, saat ve yerde sanatta yeterlik tezini/çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Sanatta yeterlik tezi/çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilenlerden gerekli kredi yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 48 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezini sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu danışmanın başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi için tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(5) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamamlayıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 49 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezini sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu danışmanın başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-12/5/2022-31833) İzin başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalına yapılır. Öğrenciye danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.

(3) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) İzni sona eren öğrenciler, takip eden ders kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İki yarıyıl üst üste kayıt donduranlar, mazeretlerinin ortadan kalkması durumunda enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla takip eden ders kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Mazeret ve izin gerekçeleri

MADDE 50 – (1) Sağlık gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Sağlık gerekçesiyle yapılan başvurularda öğrencinin hangi programa kayıtlı olduğu dikkate alınmaz.

b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere rapor süresi kadar izin verilebilir.

c) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için öğrenci izin formu ve sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu gereklidir.

(2) Askerlik gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Askerlik nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı olduğu program dikkate alınmaz.

b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.

c) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendirmeye alınır.

ç) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.

d) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için öğrenci izin formu ve askere sevk belgesi gereklidir.

(3) Maddi veya ailevi nedenlerle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, ilk yarıyıl dâhil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.

b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi nedenlerle izin verilmez.

c) Maddi veya ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası sonuna kadar yapılır.

(4) Yurt dışı eğitim ile ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Yurt dışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin kabul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki gelişimine ya da programı tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır.

b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere yurt dışı eğitim nedeniyle izin verilmez.

c) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Öğrenci izin formu.

2) Yurt dışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi.

3) Yurt dışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu kabul belgesi.

(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 51 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine getirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanıldığı durumlar

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarda seminer sunumu, tez izleme komitesi toplantısı, yeterlik sınavı ve tez/sanatta yeterlik savunma sınavları yüz yüze veya kayıt altına alınmak koşuluyla anlık görsel ve işitsel iletişim kurulabilecek şekilde uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2021

31511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/10/2021

31639

2.       

 12/5/2022

31833 

3.

5/12/2022

32034