İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

b) Merkez (İSÜBİTAM): İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, merkezler ve benzer birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait araştırma-geliştirme imkânlarını Üniversiteye bağlı birimlerin kullanımına açmak.

b) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik, Merkez içerinde bulunan ileri araştırma cihazlarının hizmete sunulmasını sağlayarak Üniversitenin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme projelerini alabilecek temel altyapıyı sağlamak.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projelere teknik altyapı sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar düzenleyerek kişilerin gelişimine katkı sağlamak, oluşturulan bilgi birikimini düzenli aralıklar ile yaymak.

d) Merkezde bulunan cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin imkanları dâhilinde üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme taleplerini gerçekleştirmek.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek, laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren eğitim, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen etkinliklere katılmak.

ç) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuvar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

d) Üniversite, kamu kurumları ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları gerçekleştirmek.

e) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

f) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

g) Merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek, faaliyet alanına uygun kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ğ) Alanında uzmanlaşmış bilim adamı ve personel yetiştirmek.

h) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından (Değişik ibare:RG-4/12/2022-32033) Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde çalışır ve Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerden birer temsilci olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektöre sunmak.

e) Merkezin mali işlemleri ile gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek olmak.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Laboratuvar sorumluları; Üniversitenin akademik veya idari personeli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

(2) Laboratuvar sorumluları, Merkez bünyesinde oluşturulan alt laboratuvar birimlerindeki cihazların amacına uygun olarak işletilmesinden, korunmasından, bakımından ve kullanıcılara Merkez olanakları dahilinde güvenli bir şekilde hizmet vermesinden sorumludurlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2021

31484 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/12/2022

32033