MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Maltepe Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl ve benzeri tarihleri kapsayan Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyesi ve/veya doktora unvanı almış öğretim üyelerinden oluşan, anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlık ettiği kurulu,

g) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en son süreyi,

ğ) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

h) Enstitü: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüde öğretim programları bulunan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcılarıyla Enstitü Müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

k) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen krediyi ve/veya buna karşılık gelen AKTS kredisini,

o) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarını,

ö) Müdür: Enstitü Müdürünü,

p) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: Maltepe Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını,

r) ÖBS: Öğrenci/Üniversite bilgi sistemini,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak koşuluyla farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi,

t) Program koordinatörü: Lisansüstü programlarının yürütülmesine yardımcı olan öğretim elemanını,

u) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,

ü) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

v) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

y) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

z) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini,

aa) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

bb) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

cc) Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

çç) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

dd) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,

ee) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

ff) Yaz öğretimi: Yaz aylarında önlisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Akademik takvim

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

Lisansüstü program ve yeni ders açma

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara ilişkin aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Enstitüde lisansüstü program, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ile Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayıyla açılır.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora/sanatta yeterlik programı düzeylerinde yapılır.

c) YÖK onayıyla Üniversitede; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

ç) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile iş birliği tesis edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Dersler/ders kredileri, YÖK tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen derslerin kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

a) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren ilgili formla anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Ders önerisi formu, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla birlikte Enstitüye iletilir. Enstitü Kurulunda görüşülen ders önerisi, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla açılır.

b) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ve bunlardan sorumlu öğretim üyeleri, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Anabilim/anasanat dalı başkanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre fakültelerin bölüm başkanları aynı zamanda Enstitü anabilim/anasanat dalının da başkanıdırlar.

(2) Enstitüye bağlı disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulabilir. Kurulacak yeni anabilim/anasanat dalı başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süreyle atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(3) Anabilim/anasanat başkanları, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

Kontenjan ve başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Lisansüstü program kontenjanları (yatay geçiş ve uluslararası öğrenci adayı kontenjanları dâhil olmak üzere), Üniversite tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı, mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve tez danışmanlık yükleri dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir. Kontenjan kısıtları, YÖK’ün onayladığı özel protokoller ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen programlar için %50 oranında artırılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için aranacak koşullar, (mezuniyet alanı, not ortalaması, yabancı dil puan koşulu, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri) ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilmesi halinde Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

Başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bir adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında, adayların başvurduğu puan türünde ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olunması koşulu aranır. Ancak;

a) Enstitü anabilim/anasanat dallarının, konservatuvar programlarıyla güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES koşulu aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı veya eşdeğeri aranmayabilir. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar (not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir adayın doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için;

a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,

b) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen not ortalamasına,

c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana, (Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES koşulu aranmaz.)

ç) Adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurmak isteyen tıp fakültesi mezunu olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az bu puan muadili olmak üzere, gerektiğinde Senato tarafından belirlenen puana,

sahip olması gerekir.

(5) Enstitü anabilim/anasanat dallarının, konservatuvar programlarıyla güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden doktora programlarına öğrenci kabulünde kural olarak ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Sanatta yeterlik programında güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunlarıyla diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans veya lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu puan türünde ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olunması koşulu aranır.

(7) (Ek:RG-7/5/2022-31828) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(8) (Ek:RG-7/5/2022-31828) Sanatta yeterlik programına başvurularda konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüde ilgili anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilebilmesi için anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen tüm koşulları sağlaması ve belgelendirmesi gerekir. Başvuru için gerekli belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde YÖK tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere yalnız ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanları kabul edilebileceği gibi lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilen uygulama esaslarına göre yürütülür.

(3) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde lisans not ortalaması, varsa yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuyla ağırlıkları anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

(4) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde temel tıp puanı veya ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanlarının YÖK tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınabileceği; bunun yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES koşulu aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ve ilgili programın koşullarında ilan edilen puan dikkate alınır.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Lisansüstü aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesi dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından başvuru koşullarını sağlayan tüm adayların Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre değerlendirilmeleri yapılarak puanlarına göre kontenjan dâhilinde başarı sıralaması yapılır.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri

MADDE 10 – (1) Kesin kayıt işlemleri ve kayıt yenileme işlemleri Enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilen süre içinde ve ilan edilen uygulama esaslarına uygun olarak yapılır.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen veya noter vekâleti ile yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(3) Kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, kayıt belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunması durumunda kayıtları iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Öğrencinin, geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Lisansüstü derslerini ve bilimsel hazırlık programını aynı anda alan öğrencilerin lisansüstü programlarında belirtilen azami süreleri başlamış sayılır.

(4) Bilimsel hazırlık programına kayıt olacak öğrencinin mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 12 – (1) Yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans programları haricindeki programlara başvurularda yabancı dil puanının aranıp aranmayacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kabulü ve Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre Enstitü ağ sayfasında ilan edilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili, başvuru yaptığı programın dilinde bir programdan mezun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçen yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar hariç, yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylardan, başvurduğu programın dilinde Üniversite tarafından düzenlenen ya da kabul edilen yabancı dil sınavlarından, programın ön koşulu olarak belirlenen düzeyde yabancı dil puanı almış olmaları beklenir.

(3) Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir yüksek lisans programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dâhil edilmez.

(4) Lisansüstü derslerini ve yabancı dil hazırlık programını aynı anda alan öğrencilerin lisansüstü programlarında belirtilen azami süreleri başlamış sayılır.

Uluslararası öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kabul işlemleri, Senato tarafından kabul edilen yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi transfer işlemleri kayıtlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olan öğrenci belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde gerekli belgelerle başvurması gerekir.

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve kabulü ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, Senato tarafından kabul edilen uygulama usul ve esaslarına uygun olarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders yüküne sayılabilir.

(5) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın azami süresiyle sınırlıdır.

(6) Yatay geçiş yapan öğrencilerin mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

(7) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

Lisansüstü programlararası geçiş

MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına ya da tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler geçiş yapılmak istenen programın asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Enstitüye dilekçeyle başvuru yapabilir.

(2) Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, geçiş yapmak istediği programın azami süresinden düşülür ve geçiş yapmak istediği programı tamamlamak için yeterli azami süresinin olup olmadığı tespit edilerek öğrencinin başvurusu değerlendirilir.

(3) Programlar arasında geçiş azami süreyi aşmamak koşuluyla bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlararası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilere talepte bulunmaları halinde, bir yarıyıl ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı verilir.

(5) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenciler toplam 60 AKTS kredili derslerini başarıyla tamamlamış ise tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

(6) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Kredi aktarma ve muafiyet

MADDE 17 – (1) Kredi aktarma ve muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği uygulama esaslarına uygun olarak yapılır.

(2) Yatay geçiş, intibak veya benzeri durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

HARF BAŞARI NOTU                             PUAN ARALIĞI

                AA                                                       90-100

                BA                                                        85-89

                BB                                                        80-84

                CB                                                        75-79

                CC                                                        70-74

                DC                                                        60-69

                DD                                                        50-59

                  F                                                           0-49

Öğretim programı, dersler ve ders kredileri

MADDE 18 – (1) Anabilim/anasanat dalındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki grupta toplanır. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için seminer, doktora/sanatta yeterlik sınavı, tez çalışması ve tezsizde ise proje hariç zorunlu ve seçmeli ders sayısı anabilim/anasanat dalının kurul kararıyla belirlenerek Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir.

(2) Bilimsel araştırma yöntemi ile yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(3) Lisansüstü eğitim programlarının toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için en az 90 AKTS, tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS, yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programları için en az 240 AKTS ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programları için en az 300 AKTS’dir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında, tez çalışmasının AKTS kredi değeri 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 120’dir. Tezsiz lisansüstü programlarda, mezuniyet projesi dersinin AKTS kredi değeri 30’dur.

(5) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(6) Lisansüstü programı bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

Ders alma işlemleri, ekle-bırak, dersten çekilme ve not yükseltme

MADDE 19 – (1) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenciyle birlikte öğrencinin akademik danışmanı karar verir. Akademik danışmanlık görevi tez/proje danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya akademik danışman tarafından yapılır.

(2) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en çok 30’dur. Akademik danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, bu yük ilgili yarıyılda en fazla 7,5 AKTS kredisi kadar artırılabilir.

(3) Yüksek lisans programında bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 2,50/4,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için dört yarıyıl içinde ders almaya devam ederler.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 3,00/4,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıl içinde ders almaya devam ederler.

(5) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız veya GANO’yu düşüren seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

(6) Tezli yüksek lisans programlarında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, tezsiz yüksek lisans programlarında ise en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla öğretim planında yer alan krediye uygun olarak lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programlarında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(9) Öğrenciler sekizinci haftanın sonuna kadar yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları bazı derslerden çekilebilir. Öğrenciler, tüm öğrenimleri süresince en fazla iki dersten çekilebilirler.

(10) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve akademik danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir.

(11) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Derslere devam durumu

MADDE 20 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, kuramsal derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim üyesi, öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

(2) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(3) Devam koşulu yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranmaz.

(4) Enstitü Müdürlüğünce alınan kararlar gereği izinli sayılan ve/veya Rektörlüğün onayıyla Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınavlar ve başarı notları

MADDE 21 – (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme yapılır. Yarıyıl içinde yapılacak ara değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında düzenlenecek ders izlencesinde belirtilir.

(2) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde, yapılacak yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşuluyla değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce Enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya hafta sonunda da yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim üyeleri ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen uygulama esasları doğrultusunda yapılır.

(8) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde belirtilen değerlendirme yöntemi ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı ölçütleriyle değerlendirilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur.

(9) Ara sınavlar ve/veya yarıyıl içi çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı veya değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Seminer, tez çalışması, proje ve yeterlik sınavı kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CB; doktora/sanatta yeterlik ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarında başarı harf notu en az BB olması gerekir. F harici, belirtilen harf notlarının altında olan notlar GANO koşuluna (tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az 3,00/4,00 olması gerekir) bağlı olarak değerlendirilir. Zorunlu derslerde F notu öğrenci tarafından tekrar alınır.

(10) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

HARF BAŞARI NOTU                         KAT SAYI DEĞERİ

               AA                                                         4,00

               BA                                                         3,50

               BB                                                          3,00

               CB                                                          2,50

               CC                                                          2,00

               DC                                                         1,50

               DD                                                         1,00

                 F                                                             0

b) (a) bendindeki not durum belgesinde yer alan diğer harfler ve değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

Lisansüstü Not Durum Belgesi

Açıklama

(TR Kısaltma)

(EN Kısaltma)

BI (Başarılı)

S (Satisfactory)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğunu gösterir.

 

BZ(Başarısız)

U (Unsatisfactory)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.

EK (Eksik )

I (Incomplete)

Seminer ve proje gibi benzeri çalışmaları içeren derslerde bu Yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Bu çalışmalar yarıyıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden iki hafta içinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla bir sonraki yarıyıl başına kadar uzatılır. Sürenin sonunda düzeltilmeyen (EK) notu (F) veya (BZ) notuna dönüştürülür.

ÇK (Çekilmiş)

W (Withdrawal)

Dersten çekilmiş olduğunu gösterir ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

DZ (Devamsız)

FA (Failed Absent)

Öğrencinin devam koşullarını yerine getirmediğini gösterir. (DZ) notu not hesaplamalarında (F) notu gibi işlem görür.

İZ (İzinli)

L (Leave of absence)

Öğrencinin izinli olduğu yarıyılı gösterir.

MU (Muaf)

EX (Exemption)

Öğrencinin daha önce bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen eşdeğer dersini gösterir. Ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

ÖZ (Özel Öğrenci)

S (Special Student)

Bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi ve özel öğrenci olarak alınan dersi/dersleri gösterir.

TF (Transfer )

T (Transfer )

Öğrencinin daha önce bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen transfer dersini gösterir. Ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

Y (Yerine)

S (SWAP)

Öğrencinin başarısız veya düşük not aldığı seçmeli ders yerine aldığı başka seçmeli dersi gösterir.

 

(11) Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.

b) YANO; o yarıyıl kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

c) GANO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerdeki son notları esas alınarak her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

ç) Bölünme sonucunda virgülden sonra beş hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır. Elde edilen YANO ve GANO, virgülden sonra iki haneli olmak üzere gösterilir.

(12) Gerek YANO, gerek GANO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (F)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (DZ) notları (F) notu işlemi görür.

(13) Mezuniyet için GANO’nun öğretim programında yer alan kredili tüm derslerden; yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az 3,00/4,00 olması gerekir.

Notların ilanı, sınav sonucuna itiraz ve düzeltme

MADDE 22 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç beş iş günü içinde ÖBS’ye girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından onayladığında ÖBS’de ilan edilir.

(2) Öğrenci kabulü, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve diğer değerlendirme sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez.

(3) Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ÖBS’de veya Enstitü ağ sayfasında ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(4) (Değişik:RG-7/5/2022-31828) Öğrencinin itirazı, Enstitünün oluşturacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek en geç beş iş günü içinde maddi hata olup olmadığı tespit edilir. Öğrencinin itirazına ilişkin alınacak komisyon kararı  komisyon raporu ekli olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunun ilk toplantısında karara bağlanır.  Alınan karar ÖBS'ye işlenir.

(5) Notların jüri veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak komisyonun bir üyesi dersin/jürinin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir. Komisyon, en çok beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu Enstitü Müdürlüğüne sunar. Komisyon raporu ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Alınan karar ÖBS’ye işlenir.

a) İlan edilen notlara ilişkin herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde dersin öğretim üyesi tarafından sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Düzeltme işlemi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Alınan karar ÖBS’ye işlenir.

b) Harf olarak belirlenen başarı notları ilan edildikten sonra, sınav sonucuna itiraz üzerine notlarda yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Sınav belgelerinin teslimi ve saklama süresi

MADDE 23 – (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlarla ilgili belgelerin saklanmasıyla sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(2) Yapılan sınavlara ait tutanaklar, sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav kâğıtları, derse devam ve sınav yoklama kâğıtları, onaylı sınav not listesi, optik okuyucular, ödev ve uygulamalara ait belgeler gibi ders başarılarını ölçen tüm belgeler yarıyıl sonu sınavları sona erdikten sonraki on iş günü içinde ilgili sorumlu öğretim üyesi tarafından kapalı zarfta Üniversite arşivine teslim edilir.

(3) Uygulaması olan ders/staj, ödev, proje, sergi, sunum ve benzeri etkinlikler bulunan programlarda; varsa sınav evrakları, yazılı sınav yapılmıyorsa yapılan değerlendirmelere ilişkin değerlendirme formları ve diğer sınav uygulamasına yönelik belgeler, öğrenciden teslim alınan her türlü dijital belge veya içerik dosyaları (metin belgesi, resim, ses, video, ve benzeri dijital dosyalar) ve dijital depolama ortamlarında (CD, DVD, USB bellek, ve benzeri) dersin sorumlusu olan öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonunda ikinci fıkrada geçen süre içinde ders/sınav evrakları zarfı içinde Üniversite arşivine teslim edilir.

(4) Saklanması, taşınması, korunması zor ya da mümkün olmayan maket, model, el işi çalışmaları gibi değerlendirmede kullanılan her türlü öğrenci ürünü, dijital biçime çevrilerek uygun biçimde saklanır ve yarıyıl sonunda ikinci fıkrada geçen süre içinde Üniversite arşivine teslim edilir.

(5) Ders/sınav belgeleri Üniversite arşivinde iki yıl süreyle saklanır.

(6) Teslim edilen ders/sınav belgeleri zarflarının açılmasına ihtiyaç olması halinde (sınav sonucuna itiraz ve benzeri) Enstitü Müdürlüğü tarafından ilgili ders/sınav belgeleri teslim tutanağıyla Üniversite arşivinden alınabilir. İşlem bitiminde tekrar teslim tutanağıyla teslim edilir.

Kayıt dondurma, mazeretli-izinli sayılma ve ek süre

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıtları, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, belgelemek koşuluyla haklı ve geçerli mazeretlerine dayalı olarak; sağlık, ailevi, askerlik, akademik, eğitim, beklenmedik zorunlu hallerde ve benzeri nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. Askerlik nedeniyle kayıt donduranların süresi askerlik süresince geçerlidir. Ancak zorunlu hallerde ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu süreler en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde dilekçeyle Enstitüye başvurur. Zorunlu nedenler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurulan süreler öğrencinin azami süresine dâhil edilmez.

(4) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenime başlamak istediklerine dair dilekçeleriyle birlikte Enstitüye başvurarak ve ilgili yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

(5) Öğrencinin, mazeretli veya izinli sayılabilmesi için haklı ve geçerli nedenlere uygun olan mazeretin bitim tarihini takip eden yedi iş günü içinde kanıtlayıcı belgelerini bir dilekçe ekinde Enstitüye sunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin ne kadar süreyle mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede yazılı beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim üyelerine Enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler izinli sayıldıkları süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan; azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz. Daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak en az iki yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili ölçütler ve süreçler, Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Enstitü intihal yazılım programı raporunu ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi diğeriyse bir başka yükseköğretim kurumunun kadrolu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıdaki nüshasını tez danışmanına teslim eder.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı hususunda özellikle eylem araştırmasında yetkinlik kazanmasına yardımcı olur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda kredili derslerinden başarısız olan ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(2) Daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak iki yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşü alınarak her öğrenci için dönem projesini yürütmek üzere Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Diplomada yer alan mezuniyet tarihi, öğrencinin mezuniyetinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihtir.

(3) Danışman onayı alınan dönem projesinin yazılı ve elektronik nüshalarının Enstitü ve Üniversite Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, problemleri bilimsel olarak tanımlayabilme, çözüm için bilimsel yöntemi izleyerek amaca uygun veri toplayabilme, onları analiz edip yorumlayarak çözümler üretme ve bunu bilim dünyasının kabul ettiği kurallar çerçevesinde raporlaştırıp sunabilme becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(4) Doktora programını erken bitirme süresi altı yarıyıldan az olamaz. Ancak daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak en az dört yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Doktora programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversite dışından doktora derecesine sahip ikinci bir danışman görevlendirilebilir.

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesiyle ilgili süreçler, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlaması ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir.

(5) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi, diğeriyse bir başka yükseköğretim kurumunun kadrolu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(7) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların hesaplanması ilgili mevzuat dikkate alınarak Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak yapılır.

(9) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Doktora yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Öğrenci Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi ile alınan derslerin başarı notu GANO’ya dâhil edilmez.

(11) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(12) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında (yazılı ve/veya sözlü) sınava Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmadan girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusuyla uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneriyle ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleriyle birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisini geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite kararı, izleyen üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen günde sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde en geç altı ay içinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin, doktora yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato kararıyla belirlenir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur. Öğrenci söz konusu akademik yayın koşullarını yerine getirdiğini belgeleyip tez danışmanının onayını da alarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye başvurur.

(4) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte Enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitüye sunar. Enstitü intihal yazılım programı raporunu ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez savunması jürisi, jürinin uzmanlık alanları dikkate alınarak, danışman, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez savunma sürecine ilişkin diğer hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili ana bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel değerlendirme raporlarıyla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üye/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(5) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyasını bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, elektronik ortamda YÖK’e gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve tezle bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmaları olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik 14 kredili ders, bir seminer dersi, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve tezle bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmaları olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik programını erken bitirme süresi altı yarıyıldan az olamaz. Ancak daha önce bir lisansüstü programına kayıtlı olup ilişiği kesilen ve yeniden kaydolan öğrenciler ise muaf oldukları dersler dikkate alınarak en az dört yarıyıldan önce mezun olamazlar.

Danışman atanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında ilgili anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanının sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili süreçler, Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin tez çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceriyle sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlaması ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anasanat dalı başkanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sanatta yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir.

(5) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) Yeterlik sınavları, ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların hesaplanması Senatonun belirlediği uygulama esaslarına uygun olarak yapılır.

(8) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Sanatta yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Sanatta yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi ile alınan derslerin başarı notu GANO’ya dâhil edilmez.

(10) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(11) Sanatta yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında (yazılı ve/veya sözlü) sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez çalışması önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneriyle ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir. Anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleriyle birlikte tez/eser çalışması önerisini savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisini geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite kararı izleyen üç iş günü içinde ilgili anasanat dalı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygun görüldüğü takdirde en geç altı ay içinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

Sanatta yeterlik çalışmasının hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil, film ve gösterim gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, film ve gösterim gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, sanatta yeterlik yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir sanatsal etkinlik veya akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato kararıyla belirlenir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur. Öğrenci, söz konusu akademik yayın koşullarını yerine getirdiğini belgeleyip tez danışmanının onayını da alarak ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye başvurur.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tez çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte Enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitüye sunar. Enstitü intihal yazılım programı raporunu ilgili jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi; danışman, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez çalışması savunma jürisinin oluşturulmasıyla ilgili diğer hususlar Senatonun belirlediği uygulama esaslarına göre yürütülür.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel değerlendirme raporlarıyla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üye/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik tez çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(5) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyasını bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, elektronik ortamda YÖK’e gönderir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 50 – (1) Engelli öğrencilerin işlemleri, ilgili yönergeye göre yürütülür. Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporuyla kanıtlanmış lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim üyesinin onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 21 inci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim üyesinin onayıyla sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sağlanır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 51 – (1) Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senatoca yürürülüğe konulan yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Öğrenim ücretleri, burslar ve indirimler

MADDE 52 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Programlararası (tezli-tezsiz) geçiş yapan öğrenci, programa geçiş yaptığı yıla ait olan ve Mütevelli Heyetince belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programları ücretlerinin arasındaki farkı öder.

(4) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Kayıt silme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğrencilerin kaydı aşağıda belirtilen durumlarda silinir:

a) Kendi istekleriyle yazılı başvurusu olduğu takdirde kaydı silinir.

b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerle bir başka yükseköğretim kurumuna veya Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin ilgili programdan kayıtları silinir.

(2) Öğrencinin kayıt sırasında verdiği belgeler, bizzat kendisine veya noter vekâleti ile vekil tayin ettiği başka bir kişiye verilebilir.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıldan/yıldan öncesine ait öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(4) Kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler.

Disiplin işlemleri

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir nedenle uzaklaştırma cezası alan öğrenci, bu süre içinde eğitim-öğretim faaliyetleriyle sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 55 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için ikamet adresini veya henüz bir ikamet yeri edinmemişse en son ikamet ettiği yerin adresini ve sürekli kullandığı elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖBS’ye kaydedilir ve öğrenciyle yapılacak iletişimde, ÖBS’deki kayıtlı ikamet adresi ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, ÖBS’deki kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek söz konusu bilgilerin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, Enstitü tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurularla Üniversite ve Enstitünün resmî ağ sayfasından yapılan bildirimleri ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:

a) Öğrencinin, Üniversite ÖBS’deki kayıtlı ikamet adresine taahhütlü olarak yapılan bildirimler,

b) Enstitünün elektronik posta adresinden, öğrencinin ÖBS’deki kayıtlı elektronik posta adresine yapılan bildirimler,

c) Üniversitenin ve Enstitünün resmî ağ sayfasından aleni olarak yapılan bildirimler ve duyurular,

ç) Üniversitenin ve Enstitünün ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildirimler.

(4) Öğrenciler, ÖBS’ye kayıtlı e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda YÖK Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleriyle Senatonun belirlediği usul ve esaslar geçerlidir.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 57 – (1) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması koşuluyla diğer jüri üye/üyelerinin il dışı ya da yurtdışında bulunması durumunda YÖK ve/veya Senatonun belirlediği uygulama esaslarına uygun olarak sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri ve intibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

(2) 40 ıncı ve 48 inci maddelerin üçüncü fıkrasında geçen akademik yayın şartı koşulu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı öncesinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanmaz.

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere 59 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2021

31472

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

7/5/2022

31828

2.