YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinin  (2) numaralı alt  bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,

b) Birim amiri: Üniversiteye bağlı tüm birimlerin akademik ve idari birim yöneticilerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Gazete: Yozgat Bozok Üniversitesi Kurumsal Gazetesini,

d) Koordinatör: Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Merkezi bünyesindeki her bir koordinatörlük için görevlendirilecek koordinatörleri,

e) Koordinatörlük: Haber Merkezi Koordinatörlüğü, Gazete Koordinatörlüğü, Sosyal Medya Koordinatörlüğü, Prodüksiyon Yapım ve Uygulama Koordinatörlüğünü,

f) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarındaki gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek Üniversiteye ve Yozgat’a kazandırmaya çalışmak; bu konularda detaylı bir bilgi birikimi oluşturmak.

b) Merkezin amaçları kapsamında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve yayıncılık çalışmalarında bulunmak, eğitici kurslar düzenlemek, yerel veya ulusal nitelikli kurumların ihtiyaç duyduğu prodüksiyon işlerini gerçekleştirmek.

c) Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak Merkezin faaliyet alanlarındaki sektörlere nitelikli eleman yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, sektörel gelişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek.

ç) Yayınları ile Yozgat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda  gelişimine katkıda bulunmak.

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin faaliyet alanlarında olan konuları, gerçek çalışma ortamında uygulamalı olarak öğrenmelerine imkân sağlamak, bu kapsamda staj görmelerini sağlamak.

e) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin halka yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, eğitim, kurs, bilinçlendirme ya da bilgilendirme amaçlı kitle iletişim çalışmalarını desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim ve benzeri konularda çeşitli programların, basılı ve dijital içeriklerin üretilmesini gerçekleştirmek.

b) Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli yayıncılık yapmak, haber üretimi gerçekleştirmek, programlar ve tanıtım filmleri çekmek.

c) Görsel ve işitsel yayın hizmetlerinde bulunmak.

ç) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi akışı sağlamak.

d) Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya araçlarının, karma eğitim, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin amaçları kapsamındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar tasarlayıp, geliştirerek bunların gerçekleşmesini sağlamak.

f) Üniversite birimlerinde, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak kuramsal veya uygulamalı eğitim, proje ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına imkân sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında talepte bulunan kuruluşlara, danışmanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları hazırlamak, eğitici kurslar düzenlemek, tanıtım filmleri çekmek.

ğ) Konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinliklerin haberlerini yapmak ve bu haberlerin kamuya duyurulmasını sağlamak.

h) Merkezin amaçları kapsamında ilgili kamu kurumları, diğer üniversitelerin fakülte, enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alışverişi ve ortak proje geliştirme amacıyla iş birliği yapmak.

ı) Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak.

i) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal veya uluslararası ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek.

j) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından,  Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir.  Görev süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden  Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar.  Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak.

c) Müdür yardımcılarını ve koordinatörleri görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belirlemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını, cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak, gerekli cihaz ve her türlü malzemenin satın alınması ile ilgili süreci yönetmek.

e) Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; organizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin genel durumu ve o yıl gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve gelecek yıl ile ilgili yıllık çalışma programı taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yurt içi ve yurt dışı kamuoyunda  tanınmasını sağlamak.

h) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek.

ı) Merkezin yayınları ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri ve dış paydaşlardan (Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan) gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, 2 müdür yardımcısı ve 4 koordinatör olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.  Ancak, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının Yönetim Kurulu toplantısına katılması halinde, Yönetim Kurulu  başkanı Rektör veya Rektör Yardımcısıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile olağan olarak ayda bir kez, gerekli  görüldüğünde olağanüstü olarak, Müdürün hazırlayacağı gündemle ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli stratejik plan, politikaları ile yayın ilkelerini belirlemek.

b) Yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve  Rektöre sunmak.

c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaçların ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının hayata geçirilmesini sağlayacak projeler tasarlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını hazırlayıp, Senatonun onayına sunmak.

d) Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri temin etmek.

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili teklifleri; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörlük onayına sunmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

g) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

ğ) Düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacağı program yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp onaylamak.

h) Üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.

i) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, 2 müdür yardımcısı, 4 koordinatör ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlükler

MADDE 13 – (1) Merkezin koordinatörlükleri şunlardır:

a) Haber Merkezi Koordinatörlüğü.

b) Gazete Koordinatörlüğü.

c) Sosyal Medya Koordinatörlüğü.

ç) Prodüksiyon Yapım ve Uygulama Koordinatörlüğü.

(2) Koordinatörler Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezin ilgi alanındaki konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Süresi dolan koordinatör yeniden görevlendirilebilir ya da görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(4) Bir koordinatörün görev süresi bitmeden istifa ederek ayrılması, üç aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilmesi ya da üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hallerinde Rektör tarafından yeni bir Koordinatör atanır.

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine bağlı olarak çalışan alt birimleri oluşturabilir.

(2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen  Müdüre  devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.