YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney kontrol ve test amacıyla kullanılan veya kullanılacak hayvanları,

ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Merkez (DARUM): Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

ı) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,

j) Etik Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

f) Etik Kurul ile iş birliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları birlikte denetlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili birimler ile iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, veteriner hekim diplomasına sahip ve tercihen deney hayvanları konusunda en az iki yıl çalışmış, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini sağlamak ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak.

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projeler üretilmesini sağlamak.

ç) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın Aralık ayında bir faaliyet raporu hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin çalışma birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, bu birimleri denetlemek.

e) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.

f) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

g) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ğ) Deney hayvanları üretim, kullanım, tedarik ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda; gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların, türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahısların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

h) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

ı) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin hayvan deneyleri Etik Kurulu ile iş birliğini yürütmek.

j) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

k) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

l) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

m) Projeleri izin verilmiş prosedüre uygun olarak gerçekleştirmek, prosedürlere uyulmaması durumunda gerekli önlemleri almak ve kayda geçirmek, durumu kullanıcı kuruluş bünyesindeki Etik Kurula ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcıları tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji) ve Ziraat Fakültesi (Zootekni) Dekanlarının birimlerinden önereceği birer öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla sekiz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir ve/veya süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu değerlendirmek.

c) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için deney hayvanı temini için prosedürleri belirlemek.

ç) Üniversite tarafından kabul edilip desteklenen ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma Komisyonları tarafından onaylanan projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

d) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini tespit etmek.

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu toplantılarını periyodik olarak ve önceden ilan edilmiş günlerde yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1)  Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.