ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü programların işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulüne, bu programlarda eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim ve öğretimde yarıyıl tarihlerini ayrıntılı içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, Enstitü için ilan edilen eğitim-öğretim dönemlerini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Azami süre: Bir lisansüstü programda başarılı olmak için ders, yeterlik, tez dönemi için tanımlanan son süreyi,

e) Bilim/sanat dalı: Enstitü nezdinde ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

f) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren, lisansüstü eğitim süresi içinde sayılmayan tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde lisansüstü programa kayıtlı öğrenciye ders seçimi sürecinde rehberlik etmek üzere Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü ana bilim/bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile iki yıl için görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması gereken bilimsel araştırma raporunu,

ı) Dönem projesi danışmanı: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, dönem projesine yönlendirilmesi ve dönem projesi danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere Ana Bilim Dalı Kurul Kararı ile önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanını,

i) Eğitim materyali: Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ders ve akademik süreçlerin işleyişinde yararlanılan yazılı ve görsel araçları,

j) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

k) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı (EABD/EASD): Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

l) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Enstitüdeki ana bilim/ana sanat dalı biriminin başkanını,

m) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı (EABDB/EASBDB): Enstitüde ana bilim/ana sanat dalı olarak nitelendirilen akademik birimi,

n) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimlerin kurullarını,

o) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ö) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

p) Giriş puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü programlar için aranan şartlar kapsamında ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile Senato tarafından belirlenen (mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve benzeri) diğer değerlendirme ölçütlerinin toplamından oluşan ve kesin kayıtta kullanılan puanı,

r) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip, yurtiçi veya yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki kişiyi,

s) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ş) Kayıt yenileme: Katkı payına tabi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders seçimi ve öğrenci onayının; katkı payına tabi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci onayını kapsayan işlemler bütününü,

t) Kredi: Yarıyıl/akademik yıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

u) Lisansüstü eğitim ve öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

ü) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim programını,

v) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracılığıyla gerçekleştirilen, öğrenim ücreti Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenen öğretim programını,

y) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği içinde yürütülen lisansüstü programı,

z) ÖBS: Öğrenci/üniversite bilgi sistemini,

aa) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans yapan kişiyi,

bb) Özel öğrenci: Akademik bir konuda bilgisini artırmak için kayıtlı olduğu enstitü dışında diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan ders alan öğrenciyi,

cc) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

çç) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,

dd) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan ve yazılı metinden oluşan çalışmayı,

ee) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

ff) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

gg) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, teze yönlendirilmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel çalışmalara rehberlik etmek üzere ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı ile önerilen ve EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

ğğ) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

hh) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez konusunda teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla tez danışmanı tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyeti/ilişik kesmesine kadar kesintisiz süren dersi,

ıı) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ii) Üniversite Yabancı Dil Sınavı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve bir yıl geçerliği olan dil sınavını,

jj) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

kk) Yarıyıl: Güz veya bahar adıyla en az 14 hafta/70 iş günü çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ll) Yarıyıl tatili: Akademik takvimde güz yarıyılının ardından Üniversite birimlerinde eğitim-öğretime verilen arayı,

mm) Yaz tatili: Akademik takvimde bahar yarıyılının ardından Üniversite birimlerinde eğitim-öğretime verilen arayı,

nn) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

oo) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 5 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar hariç Enstitü bünyesinde yürütülen programların dili Türkçedir. Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde yürütülür. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması halinde; belli bir programda ders, uygulama, sınavlar, tez ve bitirme projesi yabancı dilde yapılabilir/hazırlanabilir.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış eğitim materyalleri izlenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyelerinin 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yeni bir lisansüstü programın açılması, Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili EABDK/EASDK kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.

(2) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların açılabilmesi için EK’nin teklifi, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(3) Enstitüde, bir fakülte, bölüm ya da ana bilim dalından farklı bir isim taşıyan disiplinler arası yeni bir ana bilim/ana sanat dalı açılabilir. Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dalları EK’nin önerisi, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Enstitü bünyesinde kurulabilir. Kurulacak olan disiplinler arası programın Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı, EYK’nin teklifi ile Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(4) Disiplinler arası EABD/EASD bünyesinde birden fazla bilim dalı varsa, EABDK/EASDK, Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşur. Disiplinler arası EABD/EASD bünyesinde farklı bilim dalları yoksa EABDK/EASDK, Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve en az üç farklı EABD/EASD’den veya Üniversitenin diğer akademik birimleri bünyesinde bulunan bölümlerden seçilen dört öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyeleri iki yıllığına EYK tarafından atanır.

(5) Örgün ve ikinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde tezli veya tezsiz yüksek lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılamaz.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.

(7) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılabilir.

(8) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller EK’nin görüşü ile Senato tarafından belirlenerek, Yükseköğretim Kurulu kararlarına bağlı olarak uygulanır.

(9) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak diğer usul ve esaslar EK’nin onayı ile belirlenir.

(10) Enstitü bünyesinde yabancı dilde lisansüstü programın açılması, 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.

Öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı iki yarıyıl, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Eğitim-öğretim döneminin kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzaktan öğretim ve/veya örgün eğitim ve öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) İlimiz ve bağlı ilçelerinde veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato veya Rektörlük tarafından ayrıca belirlenebilir.

Ders açılması

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. Ancak yeni açılan lisansüstü programlarda (kayıtlı öğrencisi olmayan) ders içerikleri, kredileri ve değerlendirme yöntemlerinde gerekli güncellemelere ihtiyaç duyulması durumunda EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile düzenleme yapılabilir.

(2) EYK tarafından onaylanan ilgili lisansüstü programın ders planları içerisinden öğrenci alacağı derslere ilişkin kararı danışmanı ile birlikte verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya EABDB/EASDB’nin görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların sorumluları EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile kesinleşir. Dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır. İhtiyaç duyulması halinde EABDK/EASDK gerekçeli teklifi ve EYK’nin onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(4) Ana bilim/ana sanat dalında öğretim planına eklenecek bir ders için, öğretim üyesinin talebi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle EABDB/EASDB’ye müracaat edilmesi gerekir. Öğretim planına eklenecek dersler, EABDK/EASDK’nin kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Senato kararı ile açılır.

(5) Tezsiz ve uzaktan yüksek lisans programları haricinde, bir öğretim üyesinin aynı programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam sayısı seminer, dönem projesi, tez çalışması/uzmanlık alan dersleri hariç en fazla iki ders/şube ile sınırlandırılır.

(6) Öğrenci, uzaktan ve tezsiz yüksek lisans haricindeki lisansüstü programlarda bir yarıyılda aynı öğretim üyesinden toplamda en fazla iki ders alabilir. Seminer, tez çalışması/ uzmanlık alan dersleri bu sınırlamaya dahil edilmez.

(7) Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

(8) Enstitünün yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, lisans programlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz. Ayrıca aynı ana bilim/ana sanat dalındaki programlarda yer alan seminer ve uzmanlık alan dersleri hariç diğer derslerin isim ve içerikleri farklı olmalıdır.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvuru ilanı

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlar için kontenjan ve başvuru koşulları, EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyelerinin ders ve tez danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü tarafından ilân edilen şekilde ve Senato tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş ve özel öğrencilik başvuruları da akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ve istenen belgeler Enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, tezli ve tezsiz olmak üzere en fazla iki programa başvurabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların başvuruları iptal edilir.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak Enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(7) Kesin kayıt yaptırmayarak kayıt hakkını kaybeden adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(9) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edecek ana bilim dalları EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir.

(10) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında birden fazla yapılabilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, Enstitü tarafından yürütülür.

(11) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(12) Üniversitede araştırma veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapanlar, EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararıyla Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları durumunda ilan edilen kontenjanlardan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve jürilerin oluşturulması

MADDE 10 – (1) EABDK/EASDK, yapılan lisansüstü başvuruları Senato tarafından belirlenen alım koşullarına göre değerlendirmek ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, EABD/EASD’de görev yapan üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Başvuru değerlendirme jürisi başkanı ilgili Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı olmalıdır. Başvuru değerlendirme jürisi EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir. EABDK/EASDK tarafından bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABDB/EASDB değerlendirme sonuçlarını Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın 4,00 üzerinden en az 2,00 (60/100) lisans genel not ortalamasına sahip olması gereklidir. Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Öğrencinin transkriptinde yüzlük not ortalaması olmaması halinde ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır. Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

(3) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik/tanınma belgesi almış olmaları gerekir.

(4) Yabancı dil koşulu aranması durumunda; ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları, YÖKDİL sınavı, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının sonuçları veya Üniversite yabancı dil sınavının sonucu değerlendirmeye alınır.

(5) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, ilgili programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES, genel not ortalaması ve yabancı dil taban puanlarından az olmamak şartıyla EK kararı ve Senatonun kabulü ile özel koşullar belirleyebilir.

(6) Yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES puanı, ana sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı/değerlendirme puanı, Tıp Fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı ve bunlara ilaveten yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu gibi değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve oranlarına göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların ana bilim/ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavı veya değerlendirmesinden 60’tan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarından da ALES puanı şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarının giriş puanının belirlenmesinde ALES puanının istenmesi halinde ALES puanının %50’si alınır. ALES puanının istenmemesi halinde değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanının %50’si alınmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(11) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş puanının en az 60 olması gerekir.

(12) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, EABDK/EASDK’nin kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(13) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(14) Yüksek lisans programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olana, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Ancak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz konusu tezsiz yüksek lisans programı diploması ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat edebilirler.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik/tanınma belgesi almış olmaları gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine; (Değişik ibare:RG-14/8/2021-31568) 4,00 üzerinden en az 2,75 (70/100) yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puandan (en az 55 ALES veya en az 50 Temel Tıp Puanı) az olmamak koşuluyla başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Öğrencinin transkriptinde yüzlük not ortalaması olmaması halinde ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.

(4) Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarına ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuran güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar haricindeki diğer sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların en az 55 ALES puanı veya lisans derecesi ile başvuran adayların ise en az 80 ALES puanından az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(6) ALES puanı istenen sanatta yeterlik programlarında ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı EK’nin önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eş değer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eş değer puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.

(7) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları; Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulunun belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(10) Doktora programları için giriş puanının belirlenmesinde ALES veya Temel Tıp Puanının %50’sinin alınması koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(11) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar bünyesinde bulunan ana sanat dallarında açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı sanatta yetenek değerlendirmesi/sınavı puanının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri EK’nin önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(12) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuran adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler EK’nin önerisi ile  Senato tarafından belirlenir.

(13) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(14) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş puanının en az 70 olması gerekir. Adaylardan giriş puanı 70 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 70, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.

(15) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(16) EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(17) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Bilimsel hazırlık

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programını almak ve başarmak zorundadır. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlığa kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlığa kabul edilen adaylar için, EABDK/EASDK önerisi ve EYK’nin kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlığa kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa devam edebilmesi için, bilimsel hazırlık derslerinin her birini, yüksek lisansta en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerinin yerine ilgili EABDK/EASDK önerisi ile EYK’nin onayladığı bilimsel hazırlıkta başka derslere de kayıtlanabilir.

(8) Bilimsel hazırlığın süresi en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(9) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 14 – (1) İleri seviyede yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için EK’nin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yabancı dil hazırlık programı açılabilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Yabancı dil hazırlık programının uygulama esasları EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

(6) Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aranmaksızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yapabilirler.

(7) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programlarına veya tezsiz bir programdan tezli yüksek lisans programlarına geçiş, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile yapılabilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlarda öğrenciler sadece ders aşamasında yatay geçiş yapabilirler. Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar için ders aşamasında olma koşulu aranmaz.

(9) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü EABDB/EASDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK kararı ile lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile yürütülür.

(3) Özel öğrenci başvuru tarihleri akademik takvimde belirtilerek, Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Başvurular EABDB/EASDB’nin görüşü doğrultusunda, EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak talepleri halinde kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Dersleri almaları uygun bulunan adaylardan ücret yatırması gerekenler, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve bütün adayların istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir. Kayıt oldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Öğrenci değişimi

MADDE 17 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri) düzenlenebilir. Değişim programları mevzuat, Yükseköğretim Kurulu kararları, ikili anlaşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas alınır.

(5) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EABDK/EASDK’nin önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun kabulü ile belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı uyruklu adaylar için, farklı bir başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esasları belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında, lisans derecesi ile kabul edilen doktora/sanatta yeterlik veya yüksek lisans programlarına kabul edilecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi Enstitüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti, dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl ders seçemez ve sınavlara giremezler. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi ve benzeri belgeler verilmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asıl ve yedeklere ilişkin bilgilendirme, e-posta ile ve/veya üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden kişisel olarak girilen aday sayfasından yapılır. İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda listeler, EYK kararı ile kesinleşir. Kesin kayıt usulü ve istenen belgeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Kesin kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

(4) Ders ve tez aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, ÖBS’yi kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaparak, kayıtlarını yenilemek, tez danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur.

(5) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 21 – (1) Geçerli mazeretleri olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez danışmanının olumlu görüşü, EABDK/EASDK’nin görüşü uygun bulması ve EYK’nin kararı ile tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programı için iki yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlik programları için dört yarıyıla kadar kayıt dondurabilir. Kayıt dondurulan dönem öğrenim süresinden sayılmaz ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık raporu ile belgelenmiş hastalık hali.

b) Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması.

c) Öğrencinin öğrenime ara vermesini zorunlu kılan maddi veya ailevi (boşanma, birinci derece yakın kaybı ve hastalık gibi) sorunların belgelenmiş hali.

ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması hali.

d) Öğrencinin ceza ve infaz kurumunda tutukluluk hali.

e) EYK’nin kabul edeceği diğer mazeret halleri.

(3) Öğrenimine ara veren öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminde Enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.

(4) Kayıt dondurulan süre içerisinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları (tez önerisi, tez izleme, tez savunma) geçersiz sayılır.

(5) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tarafından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Birinci fıkrada belirtilen nedenler dışında afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda EYK kararı ile bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(7) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda ders seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyılda değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

İlişik kesme

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, Enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamamaları; azami süre içerisinde tez savunmasına girmemeleri, tezlerinin başarısız bulunarak reddedilmesi, tezleri hakkında düzeltme kararı verilmesi halinde yapılan ikinci sınav sonunda tezi hakkında başarısız kararı verilmesi durumunda ilişikleri kesilir. (Ek cümle:RG-14/8/2021-31568) İlk ve/veya düzeltme savunma sınavlarında jüri toplanmaksızın bir tez için başarılı ya da başarısız kararı verilemez.

b) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak Yönetmelikte belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Azami süre içerisinde kredili derslerini ve dönem projesi dersini Geçti (G) olarak tamamlayamayan tezsiz yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere kredili derslerini ve seminer dersini tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda ve tez çalışmasını; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 14 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan ve başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına girip, ikinci kez başarısız olan veya doktora/sanatta yeterlik tez önerisi savunmasında ikinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tarihlerde tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tez çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde ilişiği kesilir.

e) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden girdiği tez savunma sınavında da başarısız olması durumunda ilişiği kesilir.

g) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

ğ) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami süre sonuna kadar tamamlayamayan sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.

h) Azami süresi içerisinde uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez başarısız olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.

ı) Bilimsel hazırlığı bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde tamamlamayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez.

(3) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(4) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılan öğrencilerin Enstitüden ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Disiplin

MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için ilgili yarıyılda uygulanan alım koşullarında EK tarafından belirlenen tezli yüksek lisans programının giriş koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları için gerekli olan ders kredi yükünü, dönem projesi ve benzeri şartları tamamlamak zorundadır.

(3) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(4) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezli programdan tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapmak için, öğrencinin en az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Tezsiz programdan tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için, öğrencinin iki yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Tezsiz programdan tezliye geçiş için başvuruların ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile geçtiği programda alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az 21 kredilik yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programından aynı ana bilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, programı tamamlamasına yetecek kadar süresinin olması halinde ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir. Olağanüstü koşullarda (afet, salgın ve benzeri) dersin devam zorunluluğuna ilişkin şartlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu notu verilir. Ara sınav notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Yarıyıl sonu notu, yarıyıl sonu sınavı temel alınarak verilir. Yarıyıl sonu sınavı, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da yarıyıl sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez, girmeleri durumunda da devamsızlıktan kalırlar. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için yarıyıl sonu sınavı yapılmaz.

(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı ve niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir.

(3) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavından sonra bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu yarıyıl sonu notu yerine sayılır.

(4) Yeterlik, seviye tespit, lisansüstü programlara giriş sınavları, tez önerisi savunma sınavı ve tez savunma veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı (kâğıt ortamında) ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı EYK tarafından belirlenerek, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağı ilan edilir.

(2) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencinin sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi bir dilekçe ile birlikte EABDB/EASDB’ye teslim etmesi halinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilebilir. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Öğrencinin mazeret sınavına girebilme hakkı aşağıdaki belgeli hallere bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili sağlık kurulu raporu.

b) Acil hallerde aile hekimi veya 2./3. basamak sağlık kuruluşlarından alınan rapor.

c) Öğrencinin birinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belge.

ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde resmi makamlardan alınan belge.

d) Gözaltı veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge.

e) EABDK/EASDK tarafından kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan diğer mazeretler.

(3) Yarıyıl sonu sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

(4) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin EYK tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(5) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’yi, Üniversiteyi ve ilgili akademik birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınavı hakkı verilir.

Notlar

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

a)       Tam Puan 100 Esasına             Harfli Puan Sistemine               Tam Puan 4,00

                         Göre Kazanılan Not                  Göre Not Karşılığı             Esasına Göre Katsayı

                                   90-100                                       AA                                      4,00

                                    85-89                                         BA                                      3,50

                                    80-84                                         BB                                       3,00

                                    75-79                                         CB                                       2,50

                                    70-74                                         CC                                       2,00

                                    60-69                                         DC                                      1,50

                                    50-59                                        DD                                      1,00

                                    30-49                                         FD                                       0,50

                                     0-29                                          FF                                       0,00

(2) Birinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) DS: Devamsız

b) G: Geçti

c) K: Kaldı

ç) M: Muaf

d) GR: Girmedi

(3) Geçti (G) ve Kaldı (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi savunma sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi dersinden başarılı sayılabilmek için Geçti (G) notunu almış olmak gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersten DS notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sınavlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Öğrenciler başarısız olduğu zorunlu dersi tekrar almak zorundadır. Ancak başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin programdan çıkartılması veya açılmaması durumunda tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK’nin kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine öğrenci başka bir dersi alabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, tez danışmanlığı, seminer, tez önerisi, doktora yeterlik çalışması, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağırlıklı puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Ders saydırma/intibak

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin, yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların intibakı EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(3) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili EABDK/EASDK önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile EABDB’ye başvurmaları gerekir. EABDK/EASDK önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin ders intibakı gerçekleştirilir.

Maddi hata ve nota itiraz

MADDE 32 – (1) Açıklanan yarıyıl sınav notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde dersin öğretim üyesi, notların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ÖBS üzerinden notu düzeltebilir. Bu süre geçtikten sonra öğretim üyesinin yazılı beyanı ve EYK onayı ile maddi hata düzeltilir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde EABDB/EASDB’ye yazılı veya elektronik olarak yaparlar. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için EABDB/EASDB, dersi veren öğretim üyesinden beş iş günü içerisinde görüş ister. İtiraz sonucunu EABDB ilgili öğrenciye bildirir.

(3) Öğrenci, EABDB/EASDB’nin maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara karşı üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne itiraz yapabilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor Enstitü Müdürlüğüne sunulur ve maddi hata itirazı EYK’de görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Diğer programlardan ders alma

MADDE 33 – (1) Tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla dört dersi Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilirler.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programlarında tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi tez danışmanının onayı ile Üniversite lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarında da doktora/sanatta yeterlik öğrencisi en fazla iki dersi tezli yüksek lisans programından alabilir. Seçilen derslerdeki başarı notu için öğrenci bu Yönetmelikte geçen lisansüstü programlar için tanımlanan ders başarma koşullarını sağlamalıdır. Bir alt programdan alınan dersler öğrencinin AGNO hesaplamasında değerlendirilmez.

Tez danışmanı atama ilkeleri

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında tez danışmanı ataması EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile her öğrenci için, öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alan ile tez danışman tercihi de dikkate alınarak, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar gerçekleştirilir. Birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin görüşünün alınamaması ve/veya tez danışmanı atamasının yapılamaması halinde ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ile EYK tarafından tez danışmanı ataması yapılabilir. Doktora/sanatta yeterlik programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır.

(2) Tez danışmanı atamalarında öğrenci ilgili ana bilim/ana sanat dalından veya Üniversitenin diğer birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından beş tercih yapabilir. Tez danışmanı, öğrencinin tercihleri, öğretim üyelerinin tez danışmanlık yükleri ve ilgili görüşler dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nin önerisi ile EYK kararı ile belirlenir.

(3) Tez danışmanı, öncelikle EABD/EASD kadrosunda veya Üniversitenin diğer birimlerinde bulunan ve en az 2 (iki) yarıyıl lisans/yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Ayrıca gerekli görülmesi halinde EABDK/EASDK ile EYK’nin onayı ve Rektör oluru ile başka bir üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyesi de tez danışmanı olarak atanabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabilmesi için diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olma koşulu aranır.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışması ile ilgili konularda ona rehberlik eder.

(6) Tez danışmanı değişikliği, önceki tez danışmanının ve yeni atanacak tez danışmanının görüşü dikkate alınarak ve EABDK/EASDK onayı ile EYK tarafından karara bağlanır.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak olan ikinci tez danışmanı, birinci tez danışmanının görüşü, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmaları ile ilgili resmî işlemleri gerçekleştirme görevini birinci tez danışmanı yerine getirir.

(8) Zorunlu hallerde birinci tez danışmanının görevini yerine getirememesi durumunda, öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı birinci tez danışmanının görevlerini yerine getirebilir.

(9) Tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyesinin uzmanlık alanı, tez çalışmasına uygun olmalıdır.

(10) Çıkar çatışması/örtüşmesi/akrabalık ilişkisi olan kişiler öğrencinin tez danışmanı olarak atanamazlar.

(11) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan tez danışmanlığı, öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(12) Bir öğretim üyesinin tez danışmanı olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(13) Tez danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı aydan daha uzun süreyle yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya üç aydan daha uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor alması ve benzer durumlarda talep üzerine öğrenciye yeni bir tez danışmanı atanır. Altı aydan daha fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı olarak görevlendirilen, kadrosuyla bir başka öğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyelerinin tez danışmanlığı öğrencinin ve tez danışmanının birlikte talebi halinde tez danışmanlık görevi ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile uzatılabilir.

(14) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Yüksek lisans programlarında bir öğretim üyesinin atanabileceği tez danışmanlığı toplam sayısı Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre belirlenir. Ancak Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için bu sayı yüzde elliye kadar artırılabilir. Bu sınırın aşılması durumunda EYK tarafından ilgili öğretim üyesine yeni danışman atama işlemi yapılmaz.

(15) Bu sınırın aşılmış olması durumunda ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü alınarak öğrencilerin tez danışmanlarına ilişkin değişiklik, öğrenci tercihleri de dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(16) Tez danışmanı; öğretim üyesinin tez danışmanlığından çekilme talebi veya öğrencinin gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebi olması durumunda mevcut ve yeni atanacak öğretim üyelerinin görüşü alınarak, ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararıyla değiştirilebilir. Ayrıca öğrencinin tez danışmanının, tez danışmanlık hizmetlerini yerine getiremediğine yönelik talebi ile danışmanın kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamaması durumunda ilgili EABDK/EASDK’nin görüşüne dayanılarak, EYK kararı ile tez danışmanlığı sona erdirilir ve öğrencinin danışmanı değiştirilir.

Seminer dersi

MADDE 36 – (Değişik:RG-14/8/2021-31568)

(1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu bir ders olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu kapsayan yazılı ve/veya sözlü bir çalışmadır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 37 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, tez danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir.

(2) Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için kayıtlı olduğu programdaki lisansüstü derslerinden başarılı olması gerekir. Uzmanlık alan dersi danışmanın talebi, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile açılır. Bu ders, tez danışmanlığı görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde de devam eder. EYK kararı ile öğrencinin mezun edilmesi durumunda uzmanlık alan dersi sona erer. (Değişik cümle:RG-14/8/2021-31568) Tez önerisi kabul edilen ve tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler, derslerin başarılmasını takip eden yılda tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.

Tez çalışması

MADDE 38 – (1) Tez çalışması, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve EK tarafından belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Tez danışmanı, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir ders saatini belirler.

Mezuniyet için asgari yayın şartları

MADDE 39 – (1) EK’nin kararı ve Senatonun kabulüyle, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma gibi akademik bir faaliyet gerçekleştirmesine yönelik asgari şartlar belirlenebilir.

Tez savunma sınav tarihleri

MADDE 40 – (1) Tez ve/veya sanatta yeterlik savunma sınavları öğrencinin programın gerektirdiği koşulları sağlaması durumunda; tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin kararı ve EYK onayı ile akademik takvim yılı içerisinde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Programın ders yükü

MADDE 42 – (1) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile sınırlandırılabilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (iki yarıyıl) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi en az 60’tır. Öğrenci, tez önerisinin EYK tarafından onaylanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanı veya ilgili dersin öğretim üyesinden ikinci yarıyılda alır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı veya dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program kayıt dondurma süreleri hariç en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(2) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı tüm derslerin başarılı (G/Geçti)/CC veya bunun üzerinde bir harf notu olması ve en az 2,50 AGNO sağlaması gereklidir.

(3) Öğrenci, özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşullarını yerine getirdiği takdirde EABDK/EASDK’nin gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile programın süresinden önce de mezun olabilir.

(4) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusuna ilişkin hazırladığı tez önerisi, tez danışmanı tarafından EABDK/EASDK’ye sunulur. İlgili EABDB/EASDB tarafından tez önerisi ikinci yarıyılın içinde Enstitüye gönderilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenci tez konusunu tez danışmanının uygun görmesi halinde değiştirebilir. Bu değişiklik ilgili EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(3) (Ek:RG-14/8/2021-31568) Öğrenci tez adını tez danışmanının uygun görmesi halinde değiştirebilir. Bu değişiklik tez adı değişikliği formuyla birlikte EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını Enstitü tez teslim birimine ön kontrol için getirir. Öğrenci, tez teslim birimi tarafından kontrol edilen nüshaları tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin Senato tarafından belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair onay vererek, tezin savunmaya uygun olduğu görüşünü EABDB/EASDB’ye bildirir. EABDB/EASDB üst yazısıyla tez savunmasına ilişkin evrakları Enstitüye iletir.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarı ile tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uzmanlık alan dersini en az iki yarıyıl başarı ile alması gerekir.

(3) Tez savunma sınavından önce intihal tespit programı raporu tez danışmanı tarafından, Üniversitenin kabul ettiği intihal tespit programı kullanılarak alınır.

(4) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tez savunma sınavından önce öğrencinin ilk yazar olduğu tez konusu ile ilgili bir alanda en az bir adet ulusal veya uluslararası bilimsel bir çalışma yaparak bilimsel dergilerde yayımlaması/katılım belgeli sunum yapması veya çalışmanın yayımlanacağına dair kabul belgesi almış olması gerekir.

(5) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal tespit programı raporunu ve tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde intihal oranı gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. EYK intihal tespit programı raporunu Tez Çalışması İntihal Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirir.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının teklifi, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararı ile atanır. Gerekli durumlarda EYK, EABDK/EASDK tarafından önerilen jüri üyelerinde değişiklik yapabilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.

(7) Öğrenci ile arasında çıkar çatışması/örtüşmesi, husumet ve akrabalık ilişkisi olan kişiler jürilerde yer alamaz.

(8) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararları ile belirlenen tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce basılı veya dijital olarak teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışından ya da yurt dışından gelememesi durumunda, EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki diğer jüri üyeleri tez savunma sınavına video konferans yoluyla katılabilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karara dair jüri üyelerinin kişisel raporları, tez savunma sınav tutanak formu ve varsa diğer sınav evrakları EABDB/EASDB jürisindeki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zorunludur.

(10) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

(11) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Geçerli bir mazeret nedeni ile EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenlerinin ilgili EABDB/EASDB’ye bildirilmesi; ilgili EABDB/EASDB tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak mazeretin ve yeni sınav tarihinin 15 günlük süreyi geçmemek üzere Enstitüye bildirilmesi gerekir. Enstitüye bildirilen yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın tarihi, yeri ve saati belirlenen sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(12) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezi reddedilen veya tez savunmasına girmeyen öğrenciye başarısız olunan/girilmediği için başarısız sayılan sınavdan dolayı EYK tarafından ilişiği kesilmeden önce talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Kabul edilen tezlerin yüksek lisans tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini belirtebilirler.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 46 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan tez intihal tespit programı raporunu, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(5) Yüksek lisans tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından karara bağlanabilir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı ana bilim/ana sanat dalında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş başvurusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılır ve geçiş yapan öğrenciye tüm dersler ve dönem projesinden başarılı olduğu takdirde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları, örgün öğretim, ikinci öğretim veya EYK tarafından belirlenen esaslara göre uzaktan öğretim olarak yürütülür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi, benzerlik yazılım programı raporu alınarak proje danışmanının onayıyla Enstitüye sunulur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 50 – (1) Bir öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programında dönem proje danışmanı olarak atanabilmesi için 35 inci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

(2) Dönem projesi danışmanı atanıncaya kadar bu görevi Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya görevlendireceği doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanı yürütür.

(3) Dönem projesi danışmanı EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden veya doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim elemanları arasından, gerekli durumlarda da Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim elemanları arasından seçilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları için ise dönem projesi/tez danışmanı yükü Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu sayı yüzde elliye kadar artırılabilir.

(5) Dönem projesi danışmanı değişikliğinde veya danışmanın emeklilik ve görev değişimi durumlarında 35 inci maddedeki ilgili hükümler uygulanır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve dönem projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar dönem proje danışmanı tarafından yürütülür.

Dönem projesi

MADDE 51 – (1) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi dersi tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu bir ders olup, dönem projesi dersi Geçti (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci dönem projesi dersinin yazılı raporunu tez yazım yönergesinde belirtilen yazım kurallarına uygun formatta hazırlar ve Enstitüye iletilmek üzere danışmanına teslim eder.

(4) Dönem projesinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından karara bağlanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması

MADDE 52 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 AGNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden başarılı olması, proje danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesinin akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar EABDB aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 53 – (1) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına ilgili başvuru döneminde EK tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçecek öğrencilerin başarısız dersinin olmaması ve 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişte tezsiz yüksek lisansta aldığı derslerin genel akademik not ortalamasının %50’si ve alanla ilgili ALES puanının %50’sinin toplamından elde edilen puana göre başarı sıralaması yapılır.

(4) Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanı, o yılki tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz.

(6) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.

(7) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Uzaktan öğretim tezsiz programlarından tezli programlara geçiş için öğrencinin ALES’ten en az başvurduğu programın puan türünden 65 almış olması ve EK tarafından ilgili dönem için belirlenen tezli programın gerektirdiği diğer başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden az olmamak şartıyla 14 adet ders seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Ders ve kredi yükü

MADDE 55 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartı ile toplamda en az 300,00 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDK’nin önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu EYK tarafından karara bağlandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı/başarısız olunduğu tarihe kadar yarıyıl ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Süre

MADDE 56 – (1) Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 (sekiz) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi

MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği akademik takvim ile belirlenir. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonunda veya en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(3) Enstitünün belirlediği tarihler arasında öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih tez danışmanı tarafından doktora yeterlik komitesine önerilir. EABDK kararı ile, doktora yeterlik komitesi tarafından oluşturulan sınav jürisi, sınav yeri ve tarihi, sınavdan 20 gün önce Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan, ana bilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile tamamı ilgili alandan olmak üzere; asıl jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, tez danışmanı dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte, tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi doktora yeterlik sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EABDK’nin görüşü ve EYK onayı ile tez danışmanı ve öğrenci haricindeki diğer jüri üyeleri doktora yeterlik sınavına video konferans yolu ile katılabilir.

(7) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu yazılı ve sözlü aşamaları için 75 puan ve üzeridir. Yazılı sınavda en az 75 puan alan aday başarılı olarak sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme, jürinin onayıyla kayıt ya da tutanak altına alınır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, sınavın video konferans yoluyla yapılması halinde 10 gün içinde Enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, doktora (Değişik ibare:RG-14/8/2021-31568) yeterlik jüri önerisi ve EYK kararı ile belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde, EABDK’nin önerisi ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

(11) EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin geçerli bir mazereti nedeniyle toplanamaması veya adayın sınava katılamaması durumunda, jürinin toplanamama nedenleri tez danışmanı tarafından EABDB’ye, EABDB tarafından da aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. EABDB yeni sınav tarihini, sınavın yapılmadığı tarihi izleyen 15 günlük süreyi geçmemek üzere Enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının önerisi, EABDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka uzmanlık alanı dikkate alınarak EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde EABDK’nin gerekçeli önerisi ve EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları

MADDE 59 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay içinde (doktora (Değişik ibare:RG-14/8/2021-31568) yeterlik sınavını izleyen yarıyıl içerisinde), yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini EABDB/EASDB’ye sunar. Öğrenci tez önerisini sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi üyeleri, belirlenen tarihte, tüm üyeleriyle bizzat ya da komite üyelerinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer komite üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak öğrenciyi tez öneri savunma sınavına/tez izleme komite toplantısına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile danışman haricindeki diğer tez izleme komitesi üyeleri tez öneri savunma sınavı ve/veya tez izleme komite toplantısına video konferans yoluyla katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunluk ile karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez izleme komitesinin kararı EABDB tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde, video konferans sistemi yolu ile yapılması halinde toplantıyı izleyen on gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar doktora tez önerisi savunmasına alınır. Doktora tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâllerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar. Tez İzleme Komitesinin önerisi ile yeni tez konusu için form doldurularak EABDB tarafından Enstitüye sunulur ve EYK tarafından karara bağlanır.

(6) Haklı ve geçerli mazeretlerden biri olmaksızın doktora tez önerisi savunmasına yeterlik sınavını izleyen yarıyılda girmeyen öğrenci, doktora tez önerisini vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, bahar yarıyılı için Ocak-Haziran güz yarıyılı için Temmuz-Aralık ayları arasında yılda en az iki kez tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yolu ile kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla enstitü ana bilim dalı başkanı tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde toplantıyı izleyen 10 gün içinde Enstitüye bildirilir.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.

(10) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme raporu başarısız sayılır.

(11) Çıkar çatışması/örtüşmesi, husumet ve akrabalık ilişkileri olan kişiler tez izleme komitesinde yer alamazlar.

(12) Öğrenci yapacağı tezde, tez önerisinin etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinler alarak tez çalışmasına başlayabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 60 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını Enstitü tez teslim birimine ön kontrol için getirir. Öğrenci, tez teslim birimi tarafından kontrol edilen nüshaları daha sonra tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin Senato tarafından belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair onay vererek, tezin savunulabilir olduğu görüşünü EABDB’ye bildirir. EABDB, üst yazısıyla tez savunmasına ilişkin evrakları Enstitüye iletir.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması ve tez önerisi savunma sınavı dışında tez izleme komitesi toplantılarında en az üç kez başarılı bulunması gerekir. Ancak üç doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda öğrenci uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır.

(3) (Değişik:RG-14/8/2021-31568) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş, doktora tez konusu ile ilgili bir alanda üretilmiş olmak koşulu ile öğrencinin ilk yazar olduğu en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB uluslararası hakemli derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü intihal tespit programı raporunu, tezin 1 (bir) kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde intihal oranı gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. EYK intihal tespit programı raporunu Tez Çalışması İntihal Raporu Uygulama esasları çerçevesinde değerlendirir.

(5) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABDK’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere tez danışmanı dahil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez savunma jürisinde biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez savunma sınavına tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden birinin katılmaması durumunda sınav yapılamaz. Tez izleme komitesinin oluşumu ve sınav ile ilgili süreç, azami süre dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(7) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine en az 15 gün önce basılı veya (Değişik ibare:RG-14/8/2021-31568) dijital ortamda (CD/DVD) teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki diğer komite üyeleri doktora tez savunma sınavına video konferans yoluyla katılabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABDB tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi dikkate alarak en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzer diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda ilgili EABD’nin görüşü alınarak, EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(11) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren beş iş günü içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(12) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini gerekçeli görüşleriyle belirtirler.

Doktora diploması

MADDE 61 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığı ile Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin basılı en az iki kopyasını veya dijital şeklini jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan tez intihal tespit programı raporunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(5) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(6) İlgili Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Doktora tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından karara bağlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 62 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartta nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Programın ders yükü

MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EASDB’nin önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 64 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 (sekiz) yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 yarıyıl veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydı ile sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde reddedilen sanatta yeterlik/tez eserinin EYK tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşulu ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tez/eser danışmanı ataması

MADDE 65 – (1) Enstitü, EASDB her öğrenci için tez danışmanlığı yapacak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir tez danışmanı ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanı atamaları 35 inci maddede yer alan tez danışmanı atama ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 66 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının yürütülmesinde, 57 nci maddede düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi

MADDE 67 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve faaliyetlerinin yürütülmesinde, 58 inci maddede düzenlenen tez izleme komitesi ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları

MADDE 68 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde (yeterlik sınavını izleyen yarıyıl içerisinde) yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak olan sanatta yeterlik izleme toplantılarının yürütülmesinde, 59 uncu maddede düzenlenen doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 69 – (1) Tez/eser hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Tez Yazım Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazarak, tezini/eserini veya çalışmasını, jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması ve sanatta yeterlik komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavına girebilmek için sanatta yeterlik tez/eser çalışmasından üretilmiş olmak koşuluyla ulusal/uluslararası nitelikli bir çalışma yayınlamış olması veya kabul yazısı almış olması gerekir. Ayrıca tez/eser savunma sınavına girebilmek için sergi ve benzeri etkinlik düzenlemiş olmak da yeterlidir.

(4) Tez/eser çalışmasını tamamlayan veya düzeltme verilen tez/çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci; tezini inceleme raporunu tez/eser danışmanına teslim eder. Tez danışmanı söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin benzerlik yazılım programı raporunu alarak tez/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü, tez/eserin bir kopyası ve tez jüri atama formunu EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez/eser çalışması EYK’ye gönderilir.

(5) Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eserini savunabilmesi için sanatta yeterlik tez/eser inceleme komitesine en az 3 (üç) kez rapor sunmuş ve başarılı bulunmuş olması zorunludur. Ancak 3 (üç) sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplantısı sonunda tez/eser izleme savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dahilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez/eser izleme sınavının yapılmadığı durumlarda öğrenci uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASDK’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Sanatta Yeterlik Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere tez danışmanı dahil beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tez/inceleme raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde EYK tarafından belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; sanatta yeterlik çalışmasının sunumu, eser, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalışmaların değerlendirilmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Tez/eser çalışması, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte tüm üyeleri ile bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda EYK’nin kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez/çalışma savunma sınavına alır. Olağanüstü durumlarda EYK onayı ile tez danışmanı haricindeki diğer tez izleme komitesi üyeleri, tez öneri savunma sınavına/tez izleme komite toplantısına video konferans yoluyla katılabilir. Sınav, tez/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Tez/eser sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez/çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EASDB tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını izleyen 10 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Tezi/eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(12) Tezi/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(13) Tez/eser çalışmasında başarısız olan öğrenciye gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla ve talepte bulunması durumunda, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 70 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve jüri savunma sınavı sonrası tekrar alınan tez/eser intihal raporunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi/eseri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(5) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(6) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası (Değişik ibare:RG-14/8/2021-31568) dijital ortamda (CD/DVD), bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Sanatta yeterlik tezinin tamamen dijital baskı ile teslim edilmesi hususu Senato tarafından karara bağlanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

100/2000 Yükseköğretim Kurulu doktora bursu ve benzeri programlar

MADDE 71 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan 100/2000 gibi özel programların yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 72 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar ile lisansüstü ÖBS üzerinden yapılan bildirimler öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde kayıtlı adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 73 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve EYK, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık

MADDE 74 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, EK ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 76 – (1) 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası, 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 güz yarıyılı eğitim-öğretim döneminden önce kayıtlanan sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanından öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2020

31326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/8/2021

31568

2.