İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, denetimi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimine, idari ve akademik organların görev ve yetkilerine, öğretim elemanlarının çalışma koşullarına, görevlerine ve mali konulardaki iş ve işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

c) Direktör: İstanbul Arel Üniversitesi idari birim yöneticilerini,

ç) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

d) Doktor öğretim üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip öğretim üyesini,

e) Genel Sekreter: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreterini,

f) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ile Uygulama ve Araştırma Merkezleri müdürlerini,

g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğretim elemanları: İstanbul Arel Üniversitesi tüm akademik personelini,

h) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip öğretim üyesini,

ı) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

k) Vakıf/Kurucu Vakıf: Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfını,

l) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti, Başkan, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Görevleri

Mütevelli Heyeti

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, kamu tüzel kişiliğine haiz bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Arel Üniversitesinin en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyeti en az yedi, en fazla on bir üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, 2547 sayılı Kanun ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti; kendi üyeleri arasından bir başkan, başkan da iki başkan yardımcısı görevlendirebilir. Süresi biten başkan ve başkan yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Mütevelli Heyeti, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Başkana, Yürütme Kuruluna ve Rektöre uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.

(4) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyelerin/üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, yeni üyeler/üye dört yıl için seçilir.

(5) Mütevelli Heyeti üyelerinin süresi bitmeden görevden alınması için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin görevden alma önerisi lehinde oy kullanması gerekir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu, herhangi bir Mütevelli Heyeti üyesini aşağıda belirtilen nedenlerle görevden alabilir:

a) Kanuni kısıtlılık durumları nedeniyle vesayet altına alınmayı gerektiren hususların oluşması.

b) Herhangi bir ceza yargılaması sonucunda hüküm giyilmesi.

c) Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilebilir haklı gerekçesi olmaksızın Mütevelli Heyetin kabul ettiği katılım koşullarının yerine getirilmemesi.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ve/veya ilgili mevzuatın mecbur tuttuğu Mütevelli Heyeti sorumluluklarının yerine getirilmemesi.

d) Hileli veya aldatıcı işlemlerden dolayı, Üniversiteyi referans göstererek görevin veya takdir yetkisinin kötüye kullanılması ya da Üniversitenin toplumdaki saygınlığını olumsuz etkileyebilecek diğer fiil veya beyanlarda bulunulması.

(6) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(7) Mütevelli Heyeti, Başkanın daveti ile toplanır. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, Mütevelli Heyeti başkanlığına seçilemez, kendisiyle ilgili konularda toplantıya katılamaz. Rektör dışında Üniversite çalışanlarının hiçbirisi Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilemez.

(8) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(9) Mütevelli Heyeti, ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda tam veya yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri alabilir, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu ve alt kurullar (komiteler) oluşturabilir.

Onursal başkan

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti, Başkanlık görevinden ayrılan, kadroda olduğu süre boyunca övgüye değer hizmetlerde bulunmuş olan ve diğer Mütevelli Heyeti üyeleri tarafından da özel bir takdiri hak ettiği düşünülen mensubuna onursal başkan unvanını verebilir. Onursal başkan, Mütevelli Heyetin yıllık ve tüm olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

Onursal üye/üyeler

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeliği sona eren bir mütevelliye veya Üniversite üst yönetim görevinde iki dönem görev yaparak ayrılan, görevde olduğu süre boyunca övgüye değer hizmetlerde bulunmuş olan ve diğer mütevelliler tarafından özel bir takdiri hak ettiği düşünülen yöneticiye onursal üye unvanını verebilir. Onursal üye/üyeler, heyetin yıllık ve tüm olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

Mezun üye/üyeler

MADDE 8 – (1) Mezun öğrencilerle ilişki kurarak kurumdaki aidiyet duygusunu arttırmak ve verilen eğitimin iş dünyasının talepleriyle örtüşme durumu hakkında rasyonel bilgi edinebilmek için Üniversiteden en az iki ve en fazla on beş yıl önce mezun olup, başarıları ve kişiliği ile öğrencilere örnek olarak gösterilen İstanbul Arel Üniversitesi Mezunlar Derneğinin üyeleri arasından Rektör tarafından önerilen mezun öğrenciye, mezun üye unvanı verilebilir. Mezun üye/üyeler heyetin yıllık ve tüm olağan toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla birlikte bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

(2) Mezun üye/üyelerin görev süresi bir yıl olup her biri sadece bir dönem görev alabilir ancak Başkanın görevine devamını uygun bulduğu üyenin görev süresi uzatılabilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Akademik ve idari çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

b) Üniversitenin misyonunu, vizyonunu, stratejisini, değerlerini, etik ilkelerini, hedeflerini belirlemek ve tanımlamak, belirlenen misyon ve hedefler doğrultusunda kurumsal performansı dönemsel olarak değerlendirmek.

c) Üniversitenin hedeflerine ulaşabilmesi için kısa ve uzun vadeli stratejik planların ve iş planlarının hazırlanmasını sağlamak, söz konusu planları onaylamak.

ç) Misyonu ile tutarlı olacak şekilde Üniversitenin eğitim–araştırma ve toplumla etkileşim programlarında yapılacak başlıca değişiklikleri belirlemek, gözden geçirmek ve onaylamak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre, Üniversitede, bölüm, ana bilim ve ana sanat dalları ile fakülte, enstitü ve yüksekokulların, hazırlık sınıflarının, meslek yüksekokullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin, teknoparkların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senato önerilerini değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere karar almak.

e) 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Rektöre rehberlik etmek, belirlenen stratejik plan ve stratejik hedeflere göre performansını değerlendirmek, ücret ve yan haklar da dâhil olmak üzere Rektörün istihdam koşullarını belirlemek.

f) Dekan ve müdürleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre atamak, atandıkları usule uygun olarak görevden almak.

g) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylamak, bu hususlarda ilke ve esasları belirlemek.

ğ) Üniversitenin bütçesini onaylamak ve denetlemek, bağış toplama ve yatırımların yönetimi için politikaları belirlemek.

h) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.

ı) Öğrencilerden alınacak yıllık eğitim ücretlerini, burs ve indirimler ile ücretlerin alınma zamanlarını tespit etmek.

i) Her akademik yıl Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmek üzere, Senato tarafından önerilen öğrenci kontenjanlarını onaylamak.

j) Her akademik yıl Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmek üzere burs kontenjanlarını tespit etmek.

k) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkullerin kontrol ve yönetimini sağlamak.

l) Üniversitenin tüm arazi, bina ve ana demirbaşlarının satın alımına, yönetim ve satışına karar vermek.

m) Üniversitenin misyonuna ulaşmasını sağlayacak eğitim programlarında değişikliğe gidilmesi ve gözden geçirmelerin yapılmasına ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak ve yapılan değişiklikleri onaylamak.

n) Üniversitenin hedeflerine ulaşması için yapılan kısa ve uzun vadeli planları onaylamak.

o) Yeni kampüslerin inşa edilmesine, mevcut yapılarda yapılacak tadilatlara ve yenilemelere onay vermek.

ö) İlgili mevzuata uygun olarak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar kurmak veya bunlara son vermek, bağlı kuruluşların işletmesini değerlendirmek.

p) Vakıfça hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan ilgili mevzuata göre verilen diğer görevleri yürütmek.

Başkan ve görevleri

MADDE 10 – (1) Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetinin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yürütür.

(2) Başkan harcama yetkisini, uygun gördüğü ölçüde Başkan yardımcılarına, Rektör veya gerektiğinde diğer yöneticilere verebilir.

(3) Başkan, birisi Mütevelli Heyeti üyeleri arasından olmak üzere iki yardımcı seçebilir. Başkan yardımcıları, Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Başkanın görevi bittiğinde, Başkan yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi başında olmadığı sürelerde, Mütevelli Heyeti üyesi statüsünde olan yardımcısını kendisine vekil olarak bırakabilir.

(4) Başkan, göreviyle ilgili işlemlerini yürütmek üzere geçici veya sürekli danışmanlar görevlendirebilir, danışmanlık hizmeti alabilir, sekreter, sayman ve bunların yardımcılıklarına görevlendirmeler yapabilir.

(5) Başkan, Mütevelli Heyetinin ve Yürütme Kurulunun tüm toplantılarına başkanlık eder.

(6) Başkan, Mütevelli Heyetin akdedilmesine izin verdiği tüm doküman veya belgeleri Üniversite adına imzalayabilir.

(7) Başkan, Mütevelli Heyetine, Üniversiteye faydalı olacağını düşündüğü önlemleri almasını teklif edebilir.

(8) Başkan, ayrıca Yürütme Kurulu dışındaki tüm komitelerin üyelerini görevlendirmekten ve görevlerini belirlemekten sorumludur.

(9) Başkan, Başkanlığa özgü tüm görevleri ve Mütevelli Heyeti tarafından muhtelif zamanlarda verilebilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Mütevelli Heyeti toplantıları

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyeti bir eğitim-öğretim yılında en az iki defa olağan; Başkan veya Yürütme Kurulunun talebi üzerine de olağanüstü olarak, Başkanın belirleyeceği gün, saat ve gündemle toplanır. Gerekli görülmesi halinde, tüm toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla olağan ve olağanüstü toplantılar dijital ortamda da yapılabilir.

(2) Toplantıların yapılacağı tarih ve yer, üyelere, toplantı tarihlerinden en az on gün, olağanüstü toplantılarda ise üç gün önce bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, kabul yönünde karar almak için en çok üç tur oylama yapılabilir. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın veya vekâletini bıraktığı üyenin oyu yönünde karar alınmış olur.

(4) Oylar kabul veya ret olarak kullanılmak zorundadır. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır, toplantılarda vekâleten oy kullanılamaz.

(5) Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Başkan tarafından görevlendirilen bir Mütevelli Heyeti üyesi veya Üniversite Genel Sekreteri yapar. Raportörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütevelli Heyetin tüm toplantı tutanaklarını tutmak.

b) Toplantı tutanaklarını Üniversite kayıtlarına geçirmek.

c) Toplantı tutanağı kopyalarını Mütevelli Heyeti üyelerine ve Üniversitenin ilgili birimlerine göndermek.

(6) Yazılı olarak ve haklı bir mazeret belirtmeden, bir takvim yılı içinde üç defa toplantıya (dijital toplantılar dâhil) katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

(7) Onursal başkan, onursal üyeler ve mezun üye fahri üye statüsünde olup, davet edilmeleri halinde heyetin toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma hakkına sahiptir.

Yürütme Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yürütme Kurulu, Mütevelli Heyetine bağlı ve Mütevelli Heyetinden sonra en yüksek karar organıdır. 

(2) Yürütme Kurulu; Başkan, Başkanın Mütevelli Heyeti üyesi statüsünde olan yardımcısı ve Rektör Yürütme Kurulunun tabii üyesidir. Kurul, Başkanın belirleyeceği en fazla iki Mütevelli Heyeti üyesi ile birlikte en fazla beş üyeden oluşur.

(3) Mütevelli Heyeti Başkanı, Yürütme Kurulunun da başkanıdır.

(4) Yürütme Kurulu, en az üç üye ile haftalık toplantı yapar.  Genel Sekreter toplantılara raportör olarak katılır. Genel Sekreter, Yürütme Kurulu toplantılarının raporlarının hazırlanmasını ve bu raporların Mütevelli Heyetin her bir üyesine dağıtılmasını sağlar.

(5) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Rektör dışındaki Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görevi biten üye aynı usulle bir dönem daha görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(6) Yürütme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin hedeflerine yönelik performansının takibi ve söz konusu sonuçlar hakkında Mütevelli Heyetine düzenli olarak bilgi akışı sağlamak ve rapor vermek.

b) Üniversiteyi ilgili mevzuat çerçevesinde denetleme yetkisi bulunan kurum/kuruluşların görev ve kapsamındaki hususlarda, Üniversitenin yükümlülüklerinin yerine getirildiğini kontrol ederek gerekli yapı ve işleyişleri tesis etmek ve sonuçlarını düzenli olarak takip etmek.

c) Mütevelli Heyeti tarafından alınacak stratejik kararlar için gerekli bilgi ve veri sağlamak.

ç) Boşalan Rektörlük kadrosu için arama sürecini yönetmek ve uygun adayları bularak Mütevelli Heyetine sunmak.    

d) Dekan ve müdürler ile Üniversitenin üst düzey idari görevlerine atanacak aday isimlerini Mütevelli Heyetine sunmak.

e) Komite üyelerini belirleme sürecini yönetmek ve atamaları onaylamak.

f) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelikler haricindeki yönerge, politika ve prosedürler dahil olmak üzere tüm mevzuata ilişkin düzenlemeleri incelemek ve onaylamak.

g) Mütevelli Heyetine yürüttüğü görevlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi vermek.

ğ) Mütevelli Heyetin vereceği diğer görevleri yapmak.

(7) Yürütme Kurulu, Mütevelli Heyetin yetkileri dâhilindeki konularda karar veremez. Ancak Mütevelli Heyetin devrettiği yetkiler ile mücbir sebep ve zaman kısıtları nedeniyle ivedilik arz eden konularda karar alarak yürürlüğe koyar ve Mütevelli Heyetine bilgi verir.        

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Mütevelli Heyetine akademik ve idari konularda danışmanlık hizmetinde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, Üniversitede yer alan akademik birimlerle ilişkili alanlardaki uzmanlığı ile temayüz etmiş kişilerden seçilen en az dokuz, en çok on sekiz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Danışma Kurulu Başkanı, üyeler arasından birini Başkan yardımcısı olarak seçer.               

(4) Danışma Kurulu üyesinin görev süresi üç yıl olup, görevi biten üye aynı usulle bir dönem daha atanabilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye atanır.

(5) Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyetinin, Üniversitenin akademik ve idari yönden gelişmesini esas alan politikalarını hayata geçirmek üzere danışmanlık yapmak.

b) Üniversitenin stratejik planlama sürecine destek vermek.

c) Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet programlarını güncelleme ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak.

ç) Üniversitenin bilimsel alandaki faaliyetlerini geliştirmek üzere önerilerde bulunmak.

d) Mütevelli Heyetinin vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komiteler ve Çalışma Esasları

Komiteler

MADDE 14 – (1) Üniversitenin fiziki altyapı, finans ve diğer alanlardaki sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmek üzere, Mütevelli Heyeti tarafından devamlı statüde aşağıdaki komiteler oluşturulur:

a) Finans komitesi.

b) Kalite geliştirme ve değerlendirme komitesi.

c) Aday belirleme komitesi.

ç) Kampüs planlama komitesi.

d) Toplumla etkileşim komitesi.

e) Öğrenci deneyimi komitesi.

Komitelere atama

MADDE 15 – (1) Komitelerin çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Komitelerin oluşturulması, devamlı veya geçici statüde olması Mütevelli Heyetin takdirine bağlıdır. Mütevelli Heyeti yeni komiteler oluşturabilir ya da mevcut komiteleri feshedebilir.

(3) Mütevelli Heyeti Başkanı, Mütevelli Heyeti üyelerinden, Yürütme ve/veya Danışma Kurulu üyelerinden birini, komite başkanı olarak görevlendirebilir.

(4) Mütevelli Heyeti Başkanı,  Rektör ile istişare ederek Mütevelli Heyeti üyelerini, Üniversite içinden seçilmiş temsilcileri ve uygun idari memurları komite üyesi olarak görevlendirebilir.

(5) Komite üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üyenin görev süresinin dolması ve herhangi bir nedenle görevden ayrılma nedeniyle boşalan komite üyeliğine aynı usulle atama yapılır.

(6) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör tüm komitelerin toplantılarına katılabilmekle beraber, oy kullanma hakkına sahip değildir.

(7) Mütevelli Heyeti Başkanı, komite başkanı, Rektör veya komitenin oy kullanma hakkına sahip üç üyesi bir komiteyi toplantıya çağırabilir.

Komite görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Komiteler Üniversitenin hedefleri doğrultusunda Mütevelli Heyetinin Üniversiteyi geliştirme politikalarına destek olacak çalışmalarda bulunur. 

(2) Komitelerin yetkileri, sorumluluk alanı, çalışma esasları ve görevleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Komiteler, çalışmalarıyla ilgili toplantı tutanaklarını, raporları, eylem tavsiyelerini ve destekleyici verileri toplantılarında sonuçlandırarak Mütevelli Heyetine sunar.

(4) Komitelerin ve komite üyelerinin performans kıstasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve düzenli olarak değerlendirilir.

Alt komiteler

MADDE 17 – (1) Bir komite, Yürütme Kurulunun onayını alarak, işlevlerinden herhangi birisini yerine getirmek için bir alt komite oluşturabilir. Bu atama başvurusunda, alt komitenin amacı ve bu alt komiteye devredilecek sorumluluk ve önerilen üyelerin adları Yürütme Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Rektör ve görevleri

MADDE 18 – (1) Rektör, Üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

(2) Rektör, Mütevelli Heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3)  Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti yeni Rektör atanıncaya kadar rektörlük kıstaslarına uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra önerilen adayı, Rektör vekili olarak atar.

(4) Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyetine ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir.

(5) Rektöre vekâlet altı aydan fazla süremez.

(6) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.

(7) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile Mütevelli Heyetinin verdiği yetkilerle görevini yapar.

Senato ve görevleri

MADDE 19 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurulları tarafından üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, biri öğretim yılı başında, biri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Senatonun başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek.

b) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususunu ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere karara bağlamak.  

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.  

e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.  

f) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar alır ve önerilerde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 21 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak atanır. Atama Rektörün teklifi ve Yürütme Kurulu onayı ile gerçekleşir. Rektör yardımcıları aynı usullerle değiştirilebilir.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

(4) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Dekan, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitü müdürü

MADDE 22 – (1) Dekan/müdür, biriminin temsilcisidir ve biriminin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Dekan, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra atanır.

(3) Rektörlüğe bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti veya Yürütme Kurulu tarafından atanır.

(4) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Müdür ise kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını yardımcısı olarak seçer.

(5) Dekanın/müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan/müdür aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan/müdür yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Dekanın/müdürün görevinin sona ermesi ile yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

(6) Dekan/müdür, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Bölüm başkanı

MADDE 23 – (1) Fakülte ve yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından, bölümün bağlı olduğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm başkanı 2547 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Öğretim elemanları

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

(4) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Sekreter ve İdari Birimler

Genel Sekreter

MADDE 25 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

İdari birimler

MADDE 26 – (1) Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Genel Sekreterlik altında idari ofis ve bunlara bağlı alt birimler oluşturulur. Oluşturulan ofisler Direktörler tarafından yönetilir.

(2) İdari birimler, Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 27 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlanmaları konusunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

Mali hükümler

MADDE 28 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.

c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri.

d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.

e) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılabilecek vasiyete bağlı bağışlar ile diğer bağış ve yardımlar.

f) Yayımlar ve satış gelirleri.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen diğer gelirler.

(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabul edilmesi için Başkanın onayı şarttır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları, Mütevelli Heyeti kararları ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.