İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Galata Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Galata Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

ç) HBP: Harf başarı puanını,

d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumunda adayın evrak beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senatonun belirlemiş olduğu İstanbul Galata Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi kapsamında yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

(8) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılan tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine yapılmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda karar verilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl

MADDE 17 – (1) Akademik yıl, her biri en az yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.

Akademik takvim

MADDE 18 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 20 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. (Değişik cümle:RG-23/10/2021-31637) Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini mazeretleri nedeniyle gerçekleştiremeyen öğrencilerden, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma (Mülga ibare:RG-24/1/2021-31374) işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 22 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim faaliyeti kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur.

(7) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.

a) Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur.

b) Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim Programlarında yer alan dersleri de içerebilir.

c) Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz eğitim-öğretim programı ücretini kapsamaz. Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin AKTS’si göz önünde tutularak belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim ücretini derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (Değişik cümle:RG-23/10/2021-31637) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

(5) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin toplamıdır.

(6) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.

(7) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadardır.

(8) Yatay geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı doğrultusunda bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadar olabilir.

(9) Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda alabileceği azami kredi 45 AKTS’yi geçemez.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri bırakabilir.

Devam

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Ayrıca yarıyıl/yılsonunda başarı notu DD, DC olan öğrencilerin de not yükseltmek amacı ile akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde ilgili birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak sonuçlanır.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

Not                 Katsayısı                Puan

AA                    4,00                  90-100

BA                     3,50                   85-89

BB                     3,00                   75-84

CB                     2,50                   70-74

CC                     2,00                   60-69

DC                     1,50                   55-59

DD                    1,00                   50-54

FF                      0,00                    0-49

FD                     0,00

FG                     0,00

(5) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

(6) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

(7) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

(8) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

(9) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

(10) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.

(11) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(12) (Ek:RG-24/1/2021-31374) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersin eksikliklerini o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla bu bentte yer alan süre uzatılabilir.

b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) (EX) notu, öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

d) Gelişmekte (P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(13) (Ek:RG-24/1/2021-31374) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Ders muafiyeti

MADDE 30 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından İstanbul Galata Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir. Ancak kayıt olduğu programda her yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6 yarıyıl, ön lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl öğrenim görmek zorundadır.

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Dönem ve yıl sonu not ortalamalarının hesabı

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

Mezuniyet

MADDE 32 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece üç ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.

(7) İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

(8) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(5) (Ek:RG-24/1/2021-31374) İlişik kesmek isteyen öğrenciler; kendileri veya Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2020

31227

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

24/1/2021

31374

2.       

23/10/2021 

31637