İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Enstitü: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

ğ) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

h) GMAT: Graduate Management Admission Testini,

ı) GRE: Graduate Record Examination sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

k) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarını,

l) Müdür/müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

m) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,

ö) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

s) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ş) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

t) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

v) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,

y) Yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceğine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ya da eşdeğeri GRE ya da GMAT puanlarına sahip olmaları istenir. GRE/GMAT puanlarının ALES karşılığı Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılarak hesaplanır. Ancak Senato kararı ile 55 ALES alt puan sınırı daha yukarı bir puan olmak kaydı ile değiştirilebilir. Yabancı ülkelerden lisans diploması olan adaylardan ayrıca Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi de istenir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında; ALES şartı aranmaz. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, bu adayların ALES değerlendirme puanı 75 ALES puanı olarak puan türüne bakılmaksızın aday değerlendirmesine katılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının talebi, Enstitü Kurulu kararı ile Senato ALES şartı koyabilir. Yabancı ülkelerden lisans diploması olan adaylardan ayrıca Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi de istenir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların dil şartları aşağıdaki şekildedir:

a) Türk vatandaşı olan adayların Türkçe eğitim verilen programlara başvurularında yabancı dil koşulu aranmaz.

b) Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuru yapan adaylardan, başvuru yaptığı programın dilinde bir lisans, yüksek lisans ya da doktora/sanatta yeterlik programlarından mezun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla iki yıl geçmiş ise dil belgesi istenmez. Diğer tüm adaylardan başvurduğu programın dilinde Üniversite tarafından düzenlenen ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul gören ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından, programın önkoşulu olarak belirlenen düzeyde yabancı dil puanı almış olmaları istenir. Belirlenen puanlar, gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda gereken yabancı dil puanı şartını yerine getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir.

c) Türkçe programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden, TÖMER tarafından verilen en az C1 seviyesi Türkçe Sınavı sonuç belgesi istenir. Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez. Belirlenen puanlar, gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin TÖMER Türkçe hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda gereken Türkçe dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dahil edilmez.

ç) Türkçe eğitim öğretim verilen yüksek lisans programına başvuran adaylar talep ettikleri takdirde iki yarıyıl bir yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dahil edilmez.

(4) Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Aday değerlendirme aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına kabulde aday değerlendirme için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu her kayıt dönemi öncesinde bilim sınavı ve mülakat yapılıp yapılmayacağına ve adayların başarı sıralamasında ALES puanının, lisans genel not ortalamasının, bilim sınavı ve mülakat notlarının hangi yüzdelerle değerlendirmeye katılacağına karar verir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına kabulde bilim sınavı ve mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde ilk olarak, ALES veya eşdeğeri sınav notu, ikinci olarak lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde aday değerlendirme için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu her kayıt dönemi öncesinde bilim sınavı ve mülakat yapılıp yapılmayacağına ve adayların başarı sıralamasında lisans genel not ortalamasının, bilim sınavı ve mülakat notlarının hangi yüzdelerle değerlendirmeye katılacağına karar verir.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde ilk olarak lisans dersleri genel not ortalaması, ikinci olarak bilim sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

e) Yukarıdaki değerlendirme usüllerine göre adaylar arasında eşitliğin bozulmaması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile eşit puan alan adaylar için yeniden bilim sınavı ve/veya mülakat düzenlenebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

Süre ve mezuniyet koşulları

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı dört yarıyılda bitirilir. Bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz. Üç yarıyılda mezun olmak isteyen öğrenciler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Senatonun kararı istenir.

(4) Öğrenci almakla yükümlü olduğu tüm kredili derslerden 4,00 üzerinden en az 2,00 notu aldığı ve seminer dersi ile tez savunmasını başardığı takdirde başarılı sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, ilgili enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite tarafından belirlenip kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılan tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü, proje yazımını ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla;

a) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,

b) Tezin CD üzerine kaydedilmiş kopyasını,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu,

tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. İlgili enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Yüksek lisans tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, elektronik ortamda, bilimsel araştırmaların ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre ve mezuniyet koşulları

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci almakla yükümlü olduğu tüm kredili derslerden 4,00 üzerinden en az 2,00 notu aldığı ve dönem projesinden başarılı olduğu takdirde başarılı sayılır. Öğrenci, staj zorunluluğu olan programlarda azami süresinin sonuna kadar stajını yaptığına dair belgeyi de enstitüye teslim etmek zorundadır.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) ALES puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alan adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

2) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 75 ALES puanına sahip oldukları varsayılır ve program başvurularında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Yabancı dil sınav puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Doktora programına başvuran adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adayların, anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

3) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda gereken yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir doktora programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin doktora programında geçireceği süreye dahil edilmez.

c) Programa kabul aşamasında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir.

ç) Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Adayların değerlendirilmesi;

1) Mülakatın yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

2) Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının %25’i ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

d) Temel tıp bilimlerinde ve Senato tarafından uygun görülen diğer klinik dışı tıp dallarında doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra, yabancı dil sınavı puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES veya TUS puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

e) Bu maddede yer alan asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

Süre ve mezuniyet koşulları

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini, seminer dersini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitünün Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınavda aldığı notun %40’ı ve sözlü sınavda aldığı notun %60’ının toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan (BB) olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını önerebilir. Dersler kredi yükleri her ne olursa olsun kredisiz olarak kabul edilir ve GANO’ya dahil edilmez. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı dalda yürütülmekte olan ya da ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda, doktora programına yakın daldaki bir yüksek lisans programına ilgili anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir. Bu durumda öğrencinin yüksek lisans derecesini alabilmesi için geçtiği programın koşullarını sağlaması gerekir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci doktora tezini, tez savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme yaparak yeniden danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez savunması jürisi, danışman ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü belirttiği bir yazıyla birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Doktora tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on beş ders, seminer uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstünde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde adaylarda ALES puanı aranmaz. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Adayların değerlendirilmesi ilgili anasanat dalı başkanlığınca yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür. Programa kabul aşamasında, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir. Adaylar belirlenirken;

a) Mülakat ve/veya yetenek sınavının yapıldığı durumlarda değerlendirme puanının/puanlarının ortalamasının %50’si, yabancı dil sınavının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %25’i ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

b) Mülakat ve yetenek sınavının yapılmadığı durumlarda portfolyo incelemesinin %50’si, yabancı dil sınavının %25’i ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

(5) Bu maddede yer alan asgari puanlar gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir.

(6) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir sanatta yeterlik programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin sanatta yeterlik programında geçireceği süreye dahil edilmez.

Süre ve mezuniyet koşulları

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atar. Danışman, öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce, düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte, tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal inceleme raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Sınavlar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin hangi dersleri alacağına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Öğrenci bu derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yaparak geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler tekrar başvuru yapmaları halinde sadece daha önce kayıtlı oldukları yüksek lisans programına geri dönebilirler. Söz konusu başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sundukları belge ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılarak öğrenim ücretinin ödenmiş olması koşuluyla kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren akademik takvimde yer alan ders alma bırakma süresine kadar yenilenebilir.

Ücretler

MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine dahil değildir.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli nedenlerle bir öğrenci en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Askerlik durumunda ise askerlik süresince kayıt dondurulur. Öğrenci mazeretini resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci doğum, hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir. Yarıyıl içinde alınan kayıt dondurma işleminde öğrenci söz konusu yarıyılın başından başlayarak kaydı dondurulmuş sayılır, aldığı dersler silinir, sınavlara giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma başvurusu mazeretin ve gerekli belgelerin sunulması koşuluyla yarıyılın ilk üç haftası içinde yapılır.

(4) Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak söz konusu izin sebeplerinin sürmesi halinde bu durum en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Kayıt silme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğrencilerin; kendi istekleriyle veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmaları nedeniyle Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim programları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato tarafından kararlaştırılan içeriğe uyma koşuluyla ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınır.

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak derslerin AKTS’leri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda devamla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler; derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek, sınavlara ve dersi veren öğretim elemanının uygun gördüğü çalışmalara katılmak zorundadırlar.

b) Öğrencilerin devamlarıyla ilgili kurallar dersin öğretim elemanınca belirlenir, izlenir ve değerlendirilir.

c) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Enstitü kurulunun kararı ile sınav, sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır.

b) Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.

c) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları öğrenci bilgi sistemine girilerek ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süreyle saklanır.

ç) Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

d) Enstitü müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

e) Komisyon, en çok beş işgünü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü müdürlüğüne sunar.

f) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

g) Harf olarak belirlenen başarı notları ilan edildikten sonra, sınav sonucuna itiraz üzerine notlarda yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(6) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

BAŞARI NOTLARI        SAYISAL EŞDEĞERİ

             AA                                     4,00

             BA                                     3,50

             BB                                      3,00

             CB                                      2,50

             CC                                      2,00

             DC                                     1,50

             DD                                     1,00

              F                                           0

b) (a) bendinde yer alan notlardan; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve kredisiz dersler için P notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise bu dersin başarılamamış olduğunu; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise AA, BA, BB notları dersin başarıldığını, CB, CC, DC ve DD notları ise bu dersin başarılamamış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. Başarılı olunamayan dersler tekrarlanır.

c) Not durum belgelerinde kullanılan harfli işaretlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir:

I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. Birinci sınıflar dersten çekilemez. Ara sınıf öğrencileri bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir. W notu öğrencinin ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.

T: Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda ya da programda almış olduğu ve enstitü yönetim kurulu tarafından intibak yoluyla kabul edilmiş notlarını gösterir. Bu derslerin notları not ortalamasına katılır.

R: Dersin tekrar edildiğini gösterir.

DE, CON: Devam eden, tamamlanmamış tez ya da projeleri gösterir.

ç) Yatay geçiş, intibak veya benzer durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

BAŞARI NOTLARI                  PUANLAR

              AA                                    90-100

              BA                                     85-89

              BB                                      80-84

              CB                                      75-79

              CC                                      70-74

              DC                                     60-69

              DD                                     50-59

                 F                               49 ve aşağısı

(7) Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.

b) YANO, o yarıyıl kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

c) GANO, tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

ç) Bölünme sonucunda virgülden sonra beş hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

d) Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.

(8) Lisansüstü programlarda kredi yükü ve kredi aktarmayla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en çok on beştir. Akademik danışmanın onayı ve gerekli hallerde enstitü yönetim kurulunun onayıyla bu yük en fazla üç kredi arttırılabilir.

b) Özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğrencinin devam etmekte olduğu programa aktarılabilir.

(9) Lisansüstü programlarda ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilmeyle ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, akademik danışmanlarının onayıyla akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar.

b) Öğrencinin Üniversitedeki farklı enstitülerde veya yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının gerekçeli açıklaması ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Üniversitede kayıtlıyken yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılacak öğrencilerin alacağı ders sayısı enstitü yönetim kurulunca ayrıca belirlenir. Başka yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin sayısı tezli yüksek lisans programları için en fazla iki, tezsiz yüksek lisans programları için en fazla üç, yüksek lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için en fazla üç ve lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için ise en fazla dörttür.

c) Yüksek lisans programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 2,50’nin altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce DD, DC veya CC başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

ç) Doktora programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 3,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce DD, DC, CC veya CB başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

d) Öğrenciler beşinci haftanın sonuna kadar yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları bazı derslerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki dersten çekilebilirler.

e) Öğrenciler danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararıyla başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli derse yazılabilirler.

(10) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Yüksek lisans sırasında bu dersi alanların söz konusu dersi doktora aşamasında almaları zorunlu değildir.

(11) İlgili enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin akademik danışmanı karar verir. Akademik danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 39 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.