YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

d) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle Yozgat yöresinde olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilimsel bilgileri çoğaltmak, konuyla ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak; eğitim, tanıtım, çalıştay, panel, seminer ve konferanslarla paydaşların bilgi ve farkındalık düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı diğer kurumlarla işbirliği yapmak, tıbbi ve aromatik bitkilerden yeni kültür çeşitleri ve sanayiye yönelik (gıda, kozmetik, ilaç ve benzeri) yeni ve nitelikli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak, plantasyon kurmak, üretim artışı ve kaliteye yönelik analizler yaparak danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Yozgat ve yöresi olmak üzere, Türkiye florası ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, materyal toplamak, bitki koleksiyonları oluşturmak, yeni çeşitler geliştirmek, verimlilik ve kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

c) Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştaylar, yaz kursu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

ç) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Doğal floradaki bitkilerin ekonomik olarak değerlendirilme olasılıklarını araştırmak ve bu bitkilere yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, tıbbi ve aromatik değeri yüksek olan yeni bitkilerin tarım alanlarında yetiştirilmesini sağlamak.

e) Koleksiyon bahçesi, fide, fidan ve tohum katalogları hazırlayarak yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği yapmak.

f) Merkeze bağlı plantasyonlar ile bitki yetiştirme alanları oluşturularak bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında kamunun ilgili kesimlerine eğitimler vermek.

g) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi kapsamında destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak, çeşitli etken maddelerin laboratuvar analizlerini yapmak. 

ğ) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

h) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda aylıklı Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü takdirde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da olmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda plan ve programlar geliştirerek idari iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler oluşturmak ve karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcısı; Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; tabii üye durumundaki Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversitenin ilgili bölümlerinden Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda; yapılacak faaliyetleri, başvuruları inceleyerek uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.